Święcenia kapłańskie A.D. 2023

Abp Stanisław Gądecki udzielił w katedrze święceń prezbiteratu kapłanom Archidiecezji Poznańskiej (27.05.2023).

Homilia Metropolity Poznańskiego

Potrzeba w Kościele kapłanów charakteryzujących się duchem męstwa. Takim darem obdarza kapłana Duch Święty, wzmacniając ludzką wolę i uzdalniając ją do czynnego i wytrwałego znoszenia przeciwności, trudów, cierpienia, nawet za cenę utraty życia – mówił w katedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił święceń prezbiteratu ośmiu kapłanom.

W homilii metropolita poznański podkreślił, że liturgia święceń to dzień wielkiej radości duchowej nie tylko dla nowo wyświęconych, ale także dla rodziców i przyjaciół, kapłanów, wspólnot parafialnych i dla całego Kościoła Bożego, który żyje w Polsce. Podczas liturgii kandydatów do święceń przedstawił abp. Gądeckiemu rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ks. dr Jan Frąckowiak.

„Nowy Testament mówi o konieczności męstwa dla wzrostu duchowego człowieka: Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Męstwo jest darem, który uzdalnia do odważnego i ufnego podjęcia trudnych zadań życiowych, do tego, by stanąć z ufnością wobec trudności, prób i niebezpieczeństw życia z siłą i ufnością w Panu” – zauważył abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że wzorcem i źródłem chrześcijańskiego męstwa jest sam Chrystus, On daje przykład ofiarowania życia z miłości do ludzi, dla ich zbawienia. „Dar chrześcijańskiego męstwa służy kapłanowi przede wszystkim do odważnego głoszenia królestwa Bożego pośród ludzi. Wszyscy apostołowie byli kiedyś i są dzisiaj zobowiązani – mimo kajdan, więzienia i niebezpieczeństwa śmierci – do odważnego głoszenia słów Ewangelii” – mówił metropolita poznański.

„Chrześcijańskie męstwo jest więc cnotą w służbie wiary i przybiera znamię cnoty apostolskiej i kapłańskiej, i jako takie powinno cechować wszystkich powołanych do apostolstwa. Podobnie jak każdą cnotę, również męstwo zdobywa się przez wytrwałe ćwiczenie swego charakteru, przez cierpliwą ascezę, i nade wszystko przez stałą refleksję nad Ewangelią i przez modlitwę” – zauważył abp Gądecki.

Metropolita poznański przekonywał kandydatów do święceń, że męstwo jest cechą ludzi świadomych znaczenia wartości moralnych i świadomych hierarchii tych wartości. „Nie należy utożsamiać męstwa z samą wiedzą o wartościach oraz umiejętnością ich szeregowania” – mówił przewodniczący Episkopatu.

„Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy” – podkreślił abp Gądecki.

„Kapłan staje się dojrzałym ojcem duchowym powierzonej mu owczarni, gdy okazuje się mężny w obronie prawdy i dobra oraz w okazywaniu ofiarnej miłości. Duchowy ojciec jest nieustraszonym obrońcą małżeństwa i rodziny, dzieci i kobiet, ludzi bezradnych, chorych, biednych materialnie, moralnie czy duchowo. Takiego księdza można skrzywdzić, ale nie można zastraszyć, nie można zmusić do milczenia czy do współudziału w złu” – zauważył metropolita poznański.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że mężny kapłan zawsze stoi po stronie skrzywdzonych i odważnie demaskuje krzywdzicieli. „Jest podobny do bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który chronił ludzi krzywdzonych, chociaż wiedział, że może zapłacić za to własnym życiem. Mężny ksiądz przypomina odważnie rządzącym, że mają chronić małżeństwa i rodziny, oraz otwarcie sprzeciwia się wszystkiemu, co jest szkodliwe dla małżonków, rodziców i ich dzieci, co ich oddala od Boga, od miłości, świętości i radości” – mówił abp Gądecki.

„Otoczmy tych naszych braci solidarną modlitwą. Módlmy się, aby byli oni do końca wierni misji, do której ich wzywa nasz Pan i Zbawiciel. Niech Duch Święty wyposaży ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkich słabości. Niech im da niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Niech nauczy ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach ludzkich zwątpień i załamań” – mówił na zakończenie homilii metropolita poznański.