Fundusze europejskie

Rozbudowa i rewitalizacja atrakcji turystycznych Katedry Poznańskiej: dostosowanie północnej wieży katedry poznańskiej na potrzeby utworzenia punktu widokowego, wykonanie instalacji ppoż oraz renowacja podziemi Katedry

Projekt współfinansowany środkami programu JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na mocy umowy nr IJ22-01675 podpisanej w dniu 12 lipca 2022 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego jako Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 9.2.3 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe, Priorytet inwestycyjny - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich” udzielił Archidiecezji Poznańskiej preferencyjnej pożyczki na realizację projektu pn. „Rozbudowa i rewitalizacja atrakcji turystycznych Katedry Poznańskiej: dostosowanie północnej wieży katedry poznańskiej na potrzeby utworzenia punktu widokowego, wykonanie instalacji ppoż oraz renowacja podziemi Katedry”.

czytaj więcej

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza fortyfikacji na pawilon obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego „food fort” z funkcją gastronomiczną, zlokalizowanego przy ul. Dziekańskiej 1

W dniu 26.11.2021 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Archidiecezją Poznańską nastąpiło podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza fortyfikacji na pawilon obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego „food fort” z funkcją gastronomiczną, zlokalizowanego przy ul. Dziekańskiej 1” w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.3 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe

czytaj więcej

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Alejach Karola Marcinkowskiego 1/1A w Poznaniu

W dniu 26.11.2021 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Archidiecezją Poznańską nastąpiło podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Alejach Karola Marcinkowskiego 1/1A w Poznaniu” w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.: „Energia”, Działanie 3.2.: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.2.”: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”

czytaj więcej

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 33/33a, 61-725 Poznań

W dniu 26.11.2021 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Archidiecezją Poznańską nastąpiło podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 33/33a, 61-725 Poznań” w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.: „Energia”, Działanie 3.2.: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.2.”: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”

czytaj więcej

Przygoda z nauką – zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych i informatycznych

Archidiecezja Poznańska/Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygoda z nauką – zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych i informatycznych”

czytaj więcej

Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski - etap II

www.drewnianekoscioly.pl

W dniu 28.11.2016 r. pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Archidiecezją Poznańską nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski – etap II" (http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/podpisanie-umowy-o-dofinansowanie-archidiecezja-poznanska ).

czytaj więcej

"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim

Informacja z otwarcia ofert (21.05.2018)W dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Archidiecezją Poznańską została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie w składzie:
Archidiecezja Poznańska – Lider Projektu
Miasto Poznań – Partner Projektu
Muzeum Archeologiczne – Partner Projektu

czytaj więcej

Małe kino społecznościowe - remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne

W dniu 21.03.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Archidiecezją Poznańską nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Małe kino społecznościowe - remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne”.

czytaj więcej