Informacje ogólne

Archidiecezja Poznańska przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych — kościelnymi i cywilnymi, jak również zgodnie z prawem prasowym, czy autorskim. Dane przetwarzane są w związku z działalnością Archidiecezji Poznańskiej, przede wszystkim w związku z zadaniami własnymi Kościoła Katolickiego.

Strona internetowa www.archpoznan.pl może zachęcać Państwa do podania Archidiecezji danych osobowych. Czasem dla poprawnego działania może wymagać automatycznego przetwarzania Państwa danych. Na stronie publikowane są informacje o osobach, wśród których mogli znaleźć się również Państwo. Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe w poszczególnych przypadkach.

Strony internetowe Archidiecezji Poznańskiej to również:

 • https://twitter.com/abp_gadecki
 • https://www.facebook.com/archidiecezja.poznanska/
 • https://www.instagram.com/abp_gadecki/
 • https://www.youtube.com/user/archpoznan

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z publikacją wymienionych wyżej stron internetowych jest Archidiecezja Poznańska. Jako administrator wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane do kontaktu:
Inspektor ochrony danych
Tomasz Ceranek r.pr.
inspektor@archpoznan.pl
ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

Skargi, wnioski i zapytania

Jeżeli podane tu informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych przed złożeniem wniosku lub skargi — gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania od administratora informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), a w niektórych przypadkach do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje szczegółowe — zasady przetwarzania poszczególnych danych osobowych

Spis przypadków

Poniżej znajduje się opis przetwarzania danych osobowych w związku z:

 1. kontaktem i kierowanymi przez Państwa zapytaniami,
 2. wzajemnymi kontaktami w nawiązanej współpracy,
 3. składaniem podań o pracę,
 4. monitoringiem wizyjnym,
 5. uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Archidiecezję Poznańską,
 6. automatycznym przetwarzaniem danych przy użyciu strony internetowej,
 7. prowadzeniem innych stron internetowych.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych duchownych w związku z ich posługą oraz samą inkardynacją do Archidiecezji Poznańskiej udzielane są bezpośrednio przez notariusza lub inspektora ochrony danych. Publikujemy je również w Synodi.

1) Kontakt i przyjmowanie zapytań

Na stronie internetowej podane są informacje o sposobach kontaktu. Jeżeli zdecydują się Państwo korzystać w tym celu z poczty tradycyjnej lub elektronicznej, administrator będzie przetwarzał podane przez Państwa dane osobowe. W takim przypadku administrator będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pismo. Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji  z osobami kierującymi korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej(art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wynikną z tego inne potrzeby w zakresie przetwarzania danych, to zostaną Państwo o tym powiadomieni.

W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługę dostarczania i utrzymania poczty elektronicznej, 2) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz 3) podmioty świadczące usługi prawne.

Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia informacji i załatwienia sprawy, a później — w wybranych przypadkach — mogą być zarchiwizowane.

2) Wzajemne kontakty w nawiązanej współpracy

Zawiązując współpracę możemy zbierać dane niezbędne do zawarcia umowy oraz dane kontaktowe do Państwa jako przedstawicieli naszych partnerów. Podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a jeśli nie dążymy do zawarcia umowy, podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu… lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na efektywnym komunikowaniu się z naszymi partnerami.

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej w sytuacji komunikowania się tą drogą, 2) podmioty obsługujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, 3) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, 4) podmioty świadczące usługi księgowe oraz 5) podmioty świadczące usługi prawne.

Państwa dane będą przechowywane do momentu wykonania umowy lub zakończenia współpracy. Państwa dane możemy zachować bezterminowo, jeśli stwierdzimy, że chcielibyśmy skontaktować się z Państwem w przyszłości. Możemy to zrobić zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na docieraniu z ofertą współpracy do wybranych osób (w tym ze względu na wcześniejsze kontakty). Jeśli chcieliby Państwo byśmy mimo wszystko usunęli Państwa dane, prosimy o wyrażenie w tej sprawie sprzeciwu.

3) Podania o pracę

Informujemy, że nie zbieramy i nie przechowujemy danych osobowych poza prowadzonymi przez nas rekrutacjami. — Wyjątkiem są sytuacje, gdy sami o to Państwa poprosimy. W związku z tym nie odpowiadamy na przesłane listy oraz niezwłocznie niszczymy składane poza rekrutacjami listy motywacyjne, CV i inne dokumenty. Tego rodzaju podania traktujemy jak zwykły kontakt opisany w punkcie 1.

4) Monitoring wizyjny

Wokół budynków zajmowanych przez Archidiecezję Poznańską zainstalowaliśmy system monitoringu, który rejestruje wizerunek, inne cechy charakterystyczne, a także czas przebywania w obszarze monitorowanym.

Dane z monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych są: 1) podmioty serwisujące system monitoringu, 2) osoby, które mają interes w uzyskaniu danych (np. poszkodowani w wyniku zdarzenia mającego miejsce w budynku archiwum).

Państwa dane przetwarzamy przez 30 dni od zarejestrowania obrazu.

5) Wydarzenia organizowane przez Archidiecezję Poznańską

W trakcie organizowanych wydarzeń możemy wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, które służyć będą udokumentowaniu wydarzenia i zrelacjonowaniu jego przebiegu. Uczestnictwo w wydarzeniu traktowane będzie jako zgoda lub brak sprzeciwu wobec rejestracji. W przypadku wydarzeń o charakterze publicznym nie zbieramy danych osobowych przypadkowych uczestników wydarzeń, a powyższe działania podejmujemy na podstawie prawa prasowego i autorskiego.

Uczestnictwo w wydarzeniu ma charakter zgody na powyższe działania. Na jej podstawie relacjonujemy wydarzenia na naszych stronach internetowych oraz w innych publikacjach. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by Państwa wizerunek znajdował się na naszej stornie, prosimy o zgłoszenie nam tego, a my usuniemy wskazaną publikację.

W przypadku wydarzeń o charakterze zamkniętym możemy dodatkowo zbierać dane osobowe w postaci wizerunku połączonego z innymi danymi. Możemy też tworzyć i posługiwać się listami gości. Te działania mogą być powiązane z działaniami opisanymi w punkcie 2. — wzajemnymi kontaktami w nawiązanej współpracy. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo powyższemu, to prosimy o rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu.

Państwa dane osobowe również będziemy przetwarzać w celu udokumentowania wydarzenia i ewentualnie zrelacjonowania jego przebiegu na naszych stronach internetowych. Podstawą zbierania dokumentacji, tak samo jak zbierania listy obecności, jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ustaleniu tożsamości osób korzystających z naszej oferty i kontroli wejść na zamknięte wydarzenia.

Podstawą dla ewentualnej publikacji na stronach internetowych jest Państwa zgoda (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej i hostingu oraz 2) podmioty serwisujące systemy informatyczne administratora. W przypadku publikacji na stronie internetowej są nimi również wszyscy użytkownicy naszych stron.

Listy obecności przechowujemy przez rok. Państwa wizerunek będziemy przetwarzać dwa lata od dnia organizowanego wydarzenia. Po tym czasie archiwizujemy dane na naszej stronie. Część danych może zostać zachowana w celach historycznych.

6) Automatyczne przetwarzanie danych przy użyciu strony internetowej

Przetwarzamy dane osobowe w celu poprawnego uruchamiania funkcjonalności strony oraz prowadzenia anonimowej statystyki. W szczególnych przypadkach — po poinformowaniu o takiej zmianie — możemy przetwarzać Państwa dane w innym celu.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się za pomocą optymalnie przygotowanej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W szczególnych przypadkach — po poinformowaniu o takiej zmianie — możemy przetwarzać Państwa dane na innej podstawie.

Odbiorcami danych, poza Państwem, mogą być podmioty dostarczające nam narzędzi, z których korzysta:

Nie przechowujemy wyżej wymienionych danych. Dane są przetwarzane w czasie korzystania ze strony internetowej, a niektóre z nich mogą być później przechowywyane na urządzeniu należącym do użytkownika — w tak zwanych plikach cookies.

Pliki cookies

Kiedy korzystają Państwo ze stron internetowych, możliwe jest zapisanie pewnych informacji na Państwa komputerach. Te informacje mają formę plików cookies lub innych podobnych plików. Pozwalają one przechowywać informacje, które będą przydatne przy kolejnym uruchomieniu strony. W przypadku większości przeglądarek internetowych można usunąć je z twardego dysku komputera, zablokować, lub otrzymać ostrzeżenie zanim pliki zostaną zapisane na komputerze. Powinni Państwo zapoznać się z instrukcją i ustawieniami przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach.

Używamy zewnętrznych plików cookies w celu prezentowania treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.twitter.com. Pliki te należą do Twittera i informacje w nich zawarte są udostępniane Twitterowi. Na swoich stronach (https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies) Twitter wyjaśnia jak korzysta z tych informacji. Te pliki można zablokować tak samo jak inne pliki cookies.

7) Przetwarzanie danych przy użyciu innych stron internetowych

Strony w portalach społecznościowych

Prowadzimy strony utrzymywane przez podmioty zewnętrzne — na ich portalach. Wiąże się to z przetwarzaniem danych na opisanych niżej zasadach.

Redagujemy treść stron oraz moderujemy dyskusję i w tym celu możemy podjąć czynności, które będą wiązały się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (będzie to na przykład korzystanie z funkcjonalności portalu, rozwiązywanie sporów, zgłaszanie nieodpowiednich treści itp.). Podstawą takiego przetwarzania jest:

 • w przypadku funkcjonalności portalu dobrowolna, wyraźnie potwierdzona rejestracją w tym portalu, zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w pozostałych przypadkach prawnie uzasadniony interes administratora polegający na moderowaniu treścią swoich stron zgodnie z zakładanymi celami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, powinni Państwo zrezygnować z subskrypcji umieszczanych przez Archidiecezję Poznańską treści i nie wchodzić z nimi w interakcję. W ten sposób zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody.

W każdym przypadku odbiorcą danych jest serwis, z którego Państwo korzystają. Dane będą przechowywyane tak długo, jak długo nie cofną Państwo swojej zgody na ich przetwarzanie. Mogą to Państwo zrobić poprzez rezygnację z subskrypcji umieszczanych przez Archidiecezję Poznańską treści i z wchodzenia z nimi w interakcję. Mogą Państwo wykorzystać też dostępne w poszczególnych serwisach narzędzia. Należy pamiętać, że dane mogą być przetwarzane przez administratorów serwisów niezależnie od naszych decyzji, na zasadach opisanych w regulaminach tych serwisów.