„Poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie świadomości społecznej poprzez realizację kompleksowych działań termomodernizacyjnych i edukacyjnych
w dwóch budynkach szkolnych w Poznaniu"

PL W marcu 2023 roku została podpisana umowa nr MFEOG.07.04.11-15-0130/21-00 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Archidiecezją Poznańską na finansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie świadomości społecznej poprzez realizację kompleksowych działań termomodernizacyjnych i edukacyjnych w dwóch budynkach szkolnych w Poznaniu" w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, na podstawie której Archidiecezja Poznańska otrzyma na realizację projektu 4 655 234,95 PLN wsparcia co stanowi 69,9999995037845% kosztów kwalifikowanych:

 1. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie nie większej niż 916 830,72 EUR, co stanowi równowartość 3 956 949,70 PLN,
 2. ze środków budżetu państwa w kwocie nie mniejszej niż 698 285,25 PLN.

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych prac termomodernizacyjnych w dwóch budynkach szkolnych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 90 oraz ul. Filipińskiej 4. W ramach projektu zaplanowano również realizację 8 działań edukacyjnych:

 • Koncert unplugged połączony z wykładami i warsztatami,
 • „Efektywna Norwegia” – wyjazd do Norwegii i spotkanie po powrocie,
 • „Porozmawiajmy o energii” – spoty dla dzieci i młodzieży,
 • „Oszczędź środowisko dla mnie” – spot od dzieci dla rodziców, opiekunów, rodzin,
 • Festiwal fraszek,
 • Dodatkowe działania na lekcjach geografii,
 • Dodatkowe działania na lekcjach fizyki,
 • Dodatkowe działania na lekcjach techniki.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z podmiotem z państw-Darczyńców – stowarzyszeniem Polsk Kultur Skole I Trondheim działającym w Norwegii, który będzie wspierał Wnioskodawcę przy tworzeniu oferty edukacyjnej, a ponadto będzie brał czynny udział w dwóch wydarzeniach: Koncert unplugged połączony z wykładami i warsztatami oraz „Efektywna Norwegia” – wyjazd do Norwegii.

 

EN In March 2023, an agreement No. MFEOG.07.04.11-15-0130/21-00 was signed between the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw and the Archdiocese of Poznań for financing the project "Improving energy efficiency and increasing social awareness through the implementation of comprehensive thermo-modernization and educational activities in two school buildings in Poznań" under the "Environment, Energy and Climate Change" Programme, on the basis of which the Archdiocese of Poznań will receive PLN 4,655,234.95 for the implementation of the project, which is 69.9999995037845% of eligible costs:

 1. From the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 in the amount not exceeding EUR 916,830.72, which is the equivalent of PLN 3,956,949.70,
 2. From the state budget in the amount not less than PLN 698,285.25.
 • The project will consist in carrying out comprehensive thermal modernization works in two school buildings located in Poznań at ul. Głogowska 90 and ul. Filipińska 4. The project also includes the implementation of 8 educational activities:
 • Unplugged concert combined with lectures and workshops,
 • "Effective Norway" - trip to Norway and meeting after return,
 • "Let's talk about energy" - spots for children and teenagers,
 • "Save the environment for me" - spot from children for parents, carers, families,
 • Festival of epigrams,
 • Additional activities in geography lessons,
 • Additional activities in physics lessons,
 • Additional activities in technology lessons.

The project will be implemented in partnership with an entity from the Donor States - the Polsk Kultur Skole I Trondheim association operating in Norway, which will support the Applicant in creating an educational offer, and will also actively participate in two events: An unplugged concert combined with lectures and workshops and " Effective Norway” – trip to Norway.

 

PL Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

EN The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.
Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion.
The priorities for this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs

www.eeagrants.org  | www.norwaygrants.org