Prześwietna Kapituła Metropolitalna czyli Katedralna przy Bazylice Archikatedralnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu

KANONICY GREMIALNI

 1. bp dr Grzegorz Balcerek - prepozyt
 2. ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 3. ks. prałat mgr lic. Ireneusz Szwarc
 4. ks. prałat mgr Henryk Nowak
 5. ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak
 6. ks. prałat dr Ireneusz Dosz
 7. ks. dr Ryszard Rybak
 8. ks. dr Waldemar Hanas
 9. ks. mgr lic. Roman Dworacki
 10. ks. prof. UAM dr hab. Maciej Szczepaniak
 11. ks. dr Adam Sikora
 12. ks. dr Jan Frąckowiak

 

KANONICY SENIORZY

 • ks. prałat prof. dr hab. Bogdan Częsz
 • ks. prałat mgr lic. Jan Stanisławski

 

1. Kapituła kanoników przy kościele katedralnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, istniejąca „od niepamiętnych czasów”, obdarzona w 1821 roku tytułem „Metropolitalnej”, zwana również Kapitułą Katedralną, działa zgodnie z prawem powszechnym Kościoła i statutami zatwierdzonymi przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego 14 września 2003 roku (por. kan. 505 i 506 KPK).

2. Kapitułę Metropolitalną Poznańską stanowi kolegium 12 kanoników gremialnych, mianowanych przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego po wysłuchaniu opinii jej członków (por. kan. 503 i 509 KPK). Na czele Kapituły Katedralnej stoi prepozyt. W Kapitule istnieją następujące urzędy: teolog, penitencjarz, ceremoniarz, kustosz, czyli ekonom, sekretarz (por. kan. 507 § 1 i 508 KPK).

3. Po ukończeniu 75 roku życia kanonicy gremialni oddają się do dyspozycji Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego i jego decyzją przechodzą do grona kanoników seniorów.

4. Arcybiskup Metropolita Poznański, po wysłuchaniu zdania członków Kapituły, mianuje także kanoników honorowych, którzy należą do kolegium kanonickiego w szerszym tego słowa znaczeniu.
    
5. Wraz z nominacją otrzymaną od Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego i złożeniem przewidzianej prawem przysięgi, kanonik gremialny przyjmuje wszystkie obowiązki członka Kapituły, która jest zobowiązana do szczególnej troski o piękno kultu Bożego oraz do służenia pomocą duszpasterską w Katedrze.
    
6. Przedmiotem zatroskania Kapituły Katedralnej jest kult łaskami słynącego Krzyża znajdującego się w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Wyrazem tego jest m.in. koncelebrowana przez członków Kapituły Msza św. konwentualna w piątki, a także codzienna Msza św. poranna w pozostałe dni tygodnia.
    
7. Pieczy Kapituły podlega również kościół Najświętszej Maryi Panny in Summo.
    
8. Kapituła Metropolitalna Poznańska odbywa przynajmniej dwa razy w roku posiedzenia zwyczajne. Uroczystą sesję odbywa w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła – patronów Katedry Archidiecezji Poznańskiej, na którą zaproszeni są także kanonicy honorowi. Raz na pięć lat zwoływana jest sesja generalna, na której wybiera się kanoników na funkcje przewidziane w Statucie.
    
9. Ważniejsze sprawy dotyczące Katedry, będące w zainteresowaniu zarówno parafii, jak i Kapituły Metropolitalnej, są omawiane na sesjach Kapituły z udziałem proboszcza parafii katedralnej, z zachowaniem autonomii parafii w sprawach duszpasterskich (por. kan. 510 KPK).
    
10. Do obowiązków kanoników gremialnych należy także uczestnictwo w powitaniu liturgicznym Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego w bramie Katedry, kiedy przybywa do niej w sposób uroczysty.

Synod Archidiecezji Poznańskiej