Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Od tego momentu arcybiskup Grzegorz Ryś zarządza diecezją kaliską jako administrator apostolski sede vacante.

 Warszawa, 17 października 2020 roku

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Wyjaśnienia
związane z rezygnacją biskupa kaliskiego

1. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Edwarda Janiaka odnośnie do oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej, obowiązuje go nadal nakaz przebywania poza diecezją.

2. Abp Grzegorz Ryś, administrator apostolski, posiada władzę biskupa diecezjalnego, w tym wyłączną kompetencję dotyczącą oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej, jak również troskę o ich ofiary.

3. Ponadto, w wyniku zakończonej wizytacji apostolskiej w seminarium duchownym diecezji kaliskiej, Kongregacja ds. Duchowieństwa podjęła decyzję o czasowym zamknięciu tegoż seminarium. Wszyscy alumni wyższego seminarium duchownego w Kaliszu ‒ obecni i przyjęci w przyszłości ‒ swoją formację będą odbywali odtąd w seminarium duchownym w Poznaniu.

Warszawa, dnia 17 października 2020 roku

Komunikaty metropolity poznańskiego

1. Kongregacja ds. biskupów 26 maja 2020 r. upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych. Dochodzenie wstępne zostało zakończone 12 lipca 2020 r., a dokumentacja za pośrednictwem nuncjatury apostolskiej została przekazana Stolicy Apostolskiej.

2. W związku z zarządzeniem przez Kongregację ds. duchowieństwa wizytacji apostolskiej w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji kaliskiej, arcybiskup metropolita poznański jako wizytator apostolski ustanowił 13 lipca 2020 r. komisję do przeprowadzenia wspomnianej wizytacji. W jej skład weszli: bp dr Damian Bryl (były ojciec duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu), ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB (były rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie) i ks. kan. dr Wojciech Rzeszowski (były rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie).

Poznań, 15 lipca 2020 r.

Komisja powołana do przeprowadzenia wizytacji apostolskiej w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji kaliskiej zakończyła dochodzenie przesyłając stosowną dokumentację Kongregacji ds. duchowieństwa za pośrednictwem nuncjatury apostolskiej w Warszawie 17 września 2020 r.

Poznań, 25 września 2020 r.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie

Kongregacja ds. Duchowieństwa zarządziła wizytację apostolską w wyższym seminarium duchownym diecezji kaliskiej. Obowiązki wizytatora apostolskiego powierzyła abp. Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu.

Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie

Ojciec Święty Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Warszawa, 25 czerwca 2020 roku

Wyjaśnienie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie

  1. Administrator apostolski sede plena od chwili nominacji (25.06.2020) przejmuje rządy w diecezji kaliskiej. Nominalnie biskupem kaliskim pozostaje bp Edward Janiak.
  2. Abp Grzegorz Ryś, jako administrator diecezji kaliskiej, otrzymał w niej uprawnienia biskupa diecezjalnego.
  3. Bp Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań. Oznacza to, że nie może w niej przebywać fizycznie, jak również w jakikolwiek sposób ingerować w kierowanie diecezją kaliską.
  4. Zachowują moc postanowienia, zawarte w komunikacie arcybiskupa poznańskiego z dnia 2 czerwca 2020 (metropolita poznański otrzymał: 1o upoważnienie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego oraz 2wyłączną kompetencję w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej).

Warszawa, 25 czerwca 2020 roku

Komunikat metropolity poznańskiego w sprawie biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka

1. W następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r., Kongregacja ds. biskupów, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka Vos estis lux mundi (art. 10 §1), pismem z dnia 26 maja 2020 r. upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych.

2. Ta decyzja odpowiada pragnieniu Ojca Świętego Franciszka ochrony osób małoletnich i dochodzenia do prawdy co do postawionych zarzutów.

3. Do czasu podjęcia innych decyzji, Kongregacja ds. biskupów przeniosła na arcybiskupa metropolitę poznańskiego wyłączną kompetencję do zajmowania się sprawami oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej, czy to będących już w toku, czy też nowych.

Poznań, 2 czerwca 2020 roku