PENITENCJARIA  APOSTOLSKA
Prot. N. 1199/17/I

D E K R E T

Penitencjaria Apostolska, dla pomnożenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy władzy przyznanej nam przez Jego Świątobliwość, w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności panującego Papieża Franciszka, zważywszy na prośbę niedawno przedstawioną przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, w tysiąc pięćdziesiątą rocznicę powstania pierwszej stolicy biskupiej, z nadprzyrodzonych bogactw Kościoła udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego) wiernym, którzy mają prawdziwego ducha pokuty i pobudzeni są miłością. Odpust ten można uzyskać od dnia 2 grudnia 2017 roku aż do dnia 25 listopada 2018 roku. Tenże odpust można także ofiarować, jako środek pomocy, duszom w czyśćcu cierpiącym. Odpust ten można uzyskać nawiedzając w formie pielgrzymki Poznański Kościół Archikatedralny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła i tam uczestnicząc nabożnie w obrzędach jubileuszowych, albo przynajmniej przez odpowiedni czas odprawić pobożne rozważanie włącznie z Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i modlitwą do Najświętszej Maryi Panny oraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Osoby sędziwe, chore i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wychodzić z domu, również mogą dostąpić odpustu zupełnego, wzbudzając w sobie odrazę do jakiegokolwiek grzechu i intencję nawrócenia, i skoro tylko jest możliwe, spełnią trzy zwykłe (powyższe) warunki oraz duchowo włączą się w celebracje jubileuszowe, jak również modlitwy i swoje cierpienia albo uciążliwości swego życia ofiarują miłosierdziu Bożemu.

Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, przez władzę Kościoła udzielonej, stał się łatwiejszy, mając na względzie pasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, by penitencjarz diecezjalny, duchowieństwo katedralne, proboszczowie i kapłani wyposażeni w odpowiednią władzę do spowiadania, ochoczym i szlachetnym duchem sprawowali sakrament pokuty.

Oby wszystko to, co powyżej zostało podane, przyniosło pożytek Poznańskiemu Jubileuszowi. Niczego przeciwnego nie dopuszcza się.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 3, miesiąca listopada, roku Pańskiego 2017.

Maurus Card. Piacenza
Penitencjarz Większy

Christophorus Nykiel
Regens

PENITENCJARIA  APOSTOLSKA
Prot. N. 1200/17/I

D E K R E T

Penitencjaria Apostolska, na mocy władzy przyznanej nam przez Jego Świątobliwość, w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności panującego Papieża Franciszka, Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, Metropolicie Poznańskiemu, łaskawie zezwala, aby w ramach Jubileuszu Diecezjalnego, w wybranym dla pożytku wiernych dniu, po odprawieniu Najświętszej Ofiary, wszystkim obecnym wiernym, prawdziwie wezwanym do pokuty i miłości, uczestniczącym w świętych obrzędach, udzielił papieskiego Błogosławieństwa wraz ze związanym z nim odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego).

Wierni, którzy nabożnie przyjmą papieskie Błogosławieństwo, ale na skutek uzasadnionych okoliczności nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii, wystarczy, że przeżyją samą liturgię przekazywaną za pomocą telewizji lub radia i wzbudzą pobożną intencję. Mogą wtedy uzyskać odpust zupełny zgodnie z wymogami prawa.

Niczego przeciwnego nie dopuszcza się.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 3, miesiąca listopada, roku Pańskiego 2017.

Maurus Card. Piacenza
Penitencjarz Większy

Christophorus Nykiel
Regens