Święty Jacek - wzór ewangelizacji

Diecezja Opolska organizuje w roku szkolnym 2018/2019 XXVIII Olimpiadę Teologii Katolickiej.

Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: Święty Jacek – wzór ewangelizacji.

Olimpiada Teologii Katolickiej przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Katecheci zgłaszają udział uczniów danej Szkoły do 5 listopada 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: katechetyczny@archpoznan.pl

Do zgłoszonych szkół przesłane zostaną pytania na etap szkolny.

Po zakończeniu etapu szkolnego należy przesłać protokół z wynikami na adres:

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań.

                               

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Komitetu Głównego OTK z dnia 1 lipca 2009 r. :

§ 2.

1. Do zawodów II stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w zawodach I stopnia oraz zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.

2. Liczbę miejsc punktowanych, o których mowa w ust. 1, określa Komitet Diecezjalny najpóźniej 7 dni przed odbyciem zawodów I stopnia, przydzielając każdej szkole po jednym miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w pozostałych przypadkach). Szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej edycji Olimpiady do III etapu mają prawo do jednego dodatkowego miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc (za miejsce I).

3. W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja przeprowadza z zakresu materiału zawodów I stopnia etap ustny.

 

§ 3.

Do zawodów III stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w zawodach II stopnia oraz zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc w zawodach II stopnia.

Terminy poszczególnych etapów:

  1. Etap szkolny - 15 listopada 2018 r.
  2. Etap diecezjalny - 27 lutego 2019 r.
  3. Etap ogólnopolski - 28 - 30 marca 2019 r.

Literatura: https://otk.pl/literatura/