ORGANIZATOR:

* Zespół Szkół  w Krzywiniu, budynek B
ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń,  tel. 65 / 5170503
www.zskrzywin.pl 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
* 29 maja 2018 roku, godz. 9.00
* Sala Sportowo-Widowiskowa przy Zespole Szkół  w Krzywiniu, budynek B,
ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 34

http://www.zskrzywin.pl/XV_WIELKOPOLSKI_KONKURS_TEOLOGICZNY.html

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży do studiowania dokumentów Kościoła oraz nauczania papieży, w szczególności świętego Jana Pawła II. Temat tegorocznego konkursu wpisuje się w aktualne wydarzenia w Kościele. Przeżywamy w polskim Kościele rok duszpasterski poświęcony Duchowi Świętemu – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Uczestnicy konkursu studiując literaturę zaproponowaną przez organizatorów odbędą szczególną katechezę. Nie tylko przypomną sobie podstawowe prawdy objawione nam o Duchu Świętym, ale również poprzez teksty pogłębią rozumienie  tajemnicy Ducha Świętego i znaczenia trzeciej Osoby Trójcy Świętej w naszym życiu. Przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie jest jednym z wielu  duszpasterskich i edukacyjnych sposobów dotarcia do młodych ludzi poszukujących swojej drogi w życiu. Daje im szansę na pogłębioną refleksję dotycząca wiary i przeżywanie życia w łączności z Ewangelią.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

* W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.
* Szkołę może reprezentować maksymalnie 5 uczniów.
* Zgłoszenia można wysyłać tradycyjną pocztą na adres szkoły lub drogą elektroniczną z dopiskiem XV WKT.
* Dane uczestników oraz nauczycieli-katechetów w zgłoszeniu prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
* Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku, imion i nazwisk w mediach.
* Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 maja 2018 roku (ze względów organizacyjno – technicznych prosimy opiekunów o nieprzekraczanie podanego terminu).
* Adres do korespondencji: Zespół Szkół w Krzywiniu, 64 - 100 Krzywiń, ul. Strzelecka 13, e-mail: sekretariat@zskrzywin.pl

FORMA KONKURSU:

* Konkurs jest jednoetapowy i ma formę pisemnego testu.
* Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się tego samego dnia na uroczystej gali wręczenia nagród.

NAGRODY:

* Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, a laureaci cenne wydawnictwa książkowe.

DODATKOWE INFORMACJE:

* Jolanta Owsianna
tel. 602 126 005
e - mail: owsianni@poczta.onet.pl
* Szczegółowe informacje oraz  literatura obowiązująca na konkurs znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zskrzywin.pl 

ZAKRES LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ NA KONKURS:

* Dz 2, 1-21, Biblia Tysiąclecia, wyd. IV, Pallotinum, Poznań 1991
* Katechizm Kościoła Katolickiego n. 689 – 701
* Sekwencja o Duchu Świętym
* Ks. Janusz Królikowski „Duch, który umacnia miłość. Napełnieni Duchem Świętym”
* Jan Paweł II – homilia wygłoszona 2 czerwca 1979 r. w Warszawie na ówczesnym Placu Zwycięstwa
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/papieska-homilia-wyg-oszona-na-pl-zwyci-stwa-w-1979-roku?page=0,0
* Jan Paweł II –  przemówienie wygłoszone 3 czerwca 1979 r. do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny w Warszawie
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/542
* Jan Paweł II – homilia na zakończenie VI Światowych Dni Młodzieży wygłoszona  w czasie Mszy Świętej odprawionej pod szczytami Jasnej Góry 15 sierpnia 1991 r.
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/55czestochowa_15081991.html
* Jan Paweł II – orędzie do młodzieży z całego świata z okazji VII Światowych Dni Młodzieży 24 listopada 1991 r. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15)
http://papiez.wiara.pl/doc/378814.Idzcie-na-caly-swiat-i-gloscie-Ewangelie-Mk-16-15

Serdecznie zapraszamy !