"Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże"(Ef 6,17)

Organizatorzy konkursu:

Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej

1. Cele konkursu:

- pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego
- ukazanie realizacji w życiu codziennym przesłania programu duszpasterskiego
- rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej oraz talentów plastycznych
- aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie  ich dokonań.

2. Konkurs w roku szkolnym 2018/2019  przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

- „młodzik”- dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej
- „gimnazjalista”- dla uczniów gimnazjum oraz klasy VII i VIII szkoły podstawowej
- „licealista”- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Tematem konkursu jest interpretacja w formie plastycznej, dla wszystkich grup wiekowych,
    słów świętego Pawła:„ Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże „(Ef 6,17).  Realizacja konkursu powinna przebiegać w korelacji religia-plastyka.

4. Udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie A3 lub A4 (kredka, ołówek, malarstwo, mozaika, witraż itp.) lub przestrzennej (instalacja, rzeźba o rozmiarach nie przekraczających 100 x 100 x100cm).

5. Szkolny organizator konkursu (katecheta lub nauczyciel plastyki) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi:

- karty uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 3  do pobrania na www.skarga-szamotuly.edu.pl oraz  facebook.com/ZnakiWiary)
- maksymalnie dziesięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej.

Karty uczestnictwa wraz z pracami należy przesłać do 31 marca 2019 roku na adres:

Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi
ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły (z dopiskiem: Konkurs „Znaki wiary”)
Kontakt telefoniczny: 061 2921614

6. Każda praca powinna na odwrocie zawierać:

- nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej,
- tytuł pracy,
- imię, nazwisko i wiek autora,
- adres szkoły,
- imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu oraz telefon kontaktowy.

7. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na organizatora. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości.

9. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu, dacie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej: www.skarga-szamotuly.edu.pl oraz  facebook.com/ZnakiWiary.  Przewiduje się nagrody dla zdobywców I,II,III miejsca oraz  wyróżnienia.

10.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Zgłaszając prace konkursowe Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie podanym w zgłoszeniu(karcie uczestnictwa) w tym: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu przez Organizatorów, którzy są administratorami danych osobowych, w celu realizacji  konkursu i wystawy, wyłonienia zwycięzców i wyróżnionych oraz przyznania nagród

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uprawnionym przypadku prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.Koordynatorzy konkursu: Hanna Szelejak i Dariusz Mieńko.