„ Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże „(Ef 6,17)

Organizatorzy konkursu:

Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej

 1. Cele konkursu:
 • pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego
 • ukazanie realizacji w życiu codziennym przesłania programu duszpasterskiego
 • rozwijanie talentów, kreatywnego myślenia i wrażliwości artystycznej.
 1. Uczestnicy konkursu.

Konkurs w roku szkolnym 2018/2019 adresowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 1. Warunki uczestnictwa:
 • przygotowanie nagrania filmowego, którego celem jest interpretacja słów świętego Pawła:„ Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże” (Ef 6,17), oraz
 • zamieszczenie materiału w serwisie internetowym YouTube
 • podpisanie materiału filmowego zamieszczonego w YouTube imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, nazwą
 •  przesłanie zgłoszenia i karty uczestnictwa w konkursie (zał. nr 1 i 2 do pobrania na www.skarga-szamotuly.edu.pl lub facebook.com/ZnakiWiary) do Organizatora na adres: wielkopolskikonkursznakiwiary@gmail.com, z podaniem linku do materiału zamieszczonego na YouTube
 • długość filmu nie może przekroczyć 10 minut (może być to wywiad, dokument, reportaż, film promocyjny itp.)
 • autorem filmu może być osoba indywidualna lub grupa (max. 2 osoby)
 • do przeglądu mogą być zgłaszane tylko filmy autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń i umieszczenia filmu w serwisie YouTube  do 31 marca 2019 r.
 2. Postanowienia dodatkowe:
 • wybrane filmy zostaną opublikowane na stronach internetowych i facebooku Organizatorów
 • uczestnik konkursu potwierdza, że nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do filmu na rzecz Organizatorów
 • w przypadku, gdy film zgłoszony przez uczestnika przeglądu, wbrew zapewnieniu uczestnika, narusza prawa osób trzecich, uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora z obowiązku pokrycia wszelkich roszczeń, szkód i strat, nie wyłączając kosztów obsługi prawnej.
 1. Filmy konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.
 2. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu, dacie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej:www.skarga-szamotuly.edu.pl oraz facebook.com/ZnakiWiary. Przewiduje się nagrody dla zdobywców I,II,III miejsca oraz  wyróżnienia.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgłaszając prace konkursowe Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie podanym w zgłoszeniu (karcie uczestnictwa) w tym: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu przez Organizatorów, którzy są administratorami danych osobowych, w celu realizacji  konkursu i wystawy, wyłonienia zwycięzców i wyróżnionych oraz przyznania nagród Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uprawnionym przypadku prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Koordynatorzy konkursu: Hanna Szelejak i Dariusz Mieńko.