Szczegóły nt. misji Talitha kum

 

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Świętowanie jubileuszu w parafiiUwagi wstępne

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sobotę, 19 maja 2018 roku, przeżywać będziemy Jubileusz 1050-lecia Archidiecezji Poznańskiej we wspólnotach parafialnych. Parafianie o liturgii Wigilii Pięćdziesiątnicy powinni zostać poinformowani i serdecznie zaproszeni na tę celebrację w ogłoszeniach w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. Warto także zadbać o to, by informacja o jubileuszowych obchodach dotarła do osób zaangażowanych w działalność wspólnoty oraz tych, które pragną odnowić łaskę sakramentu bierzmowania. Należy poprosić o przyniesienie świec i poinformować, że modlitwa będzie trwała dłużej niż niedzielna Msza Święta. Musi także zostać wyznaczona osoba, która o godz. 20.00 włączy dzwony w świątyni. W zależności od godziny rozpoczęcia litur¬gii dzwony mogą bić podczas celebracji lub po niej.
Przed rozpoczęciem celebracji przygotujmy małe woreczki z solą dla wszystkich uczestników liturgii oraz świece dla tych osób, które nie przyniosą własnych. Chrzcielnicę (otwartą i napełnioną wodą chrzcielną) i paschał udekorujmy kwiatami. Na stoliku przygotowanym przy wejściu do świątyni złożone zostaną dary ołtarza oraz kosz z woreczka¬mi soli. Osoby pragnące przyjąć Ciało Chrystusa, wchodząc do kościoła, przełożą komunikanty do pateny, uczestnicząc w ten sposób w przygo-towaniu darów. W prezbiterium zróbmy miejsce dla Ewangeliarza oraz ikony Matki Bożej (można użyć obrazu Królowej Apostołów, przedstawiającego Maryję z apostołami w Wieczerniku w momencie Zesłania Ducha Świętego). Przygotujmy także stojącą kadzielnicę oraz mikrofon i odpowiednie miejsce dla komentatora (komentarz nie powinien być wygłaszany z ambony).

Rozpoczęcie celebracji poprzedzi próba śpiewu. Świątynia pozostanie początkowo w półmroku, modlić się będziemy z zapalonymi od płomienia paschału świecami. Pełne światło zapalimy na proklamację Ewangelii.

Przygotujmy bardzo dobrze tę uroczystą liturgię: czytania, śpiewy, komentarze, modlitwę wiernych (konspekt nie zawiera próśb modlitwy wiernych). Włączmy w przygotowania wszystkie grupy duszpasterskie i wspólnoty. Niech będzie to okazja doświadczenia Kościoła, którym jesteśmy jako parafia.

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ
W Wigilię Pięćdziesiątnicy gromadzimy się w naszej parafialnej świątyni, by na wzór Maryi i apostołów czuwać na modlitwie, oczekując obiecanego Ducha Świętego. Dzisiejsza modlitwa będzie szczególnym doświadczeniem Kościoła, gdyż w ten wieczór świętujemy w parafiach naszej archidiecezji 1050-lecie pierwszego biskupstwa w Poznaniu. O godz. 20.00 zabrzmią dzwony wszystkich kościołów w archidiecezji, by w ten sposób wyrazić wdzięczność Bogu za lata dojrzewania wiary w Kościele na naszych ziemiach. W czasie dzisiejszej Eucharystii pragniemy wspomnieć te szczególne momenty w naszym życiu, gdy Duch Święty zstępował na nas. Pragniemy odnowić w sobie łaskę sakramentu chrztu oraz bierzmowania.

PROCESJA WEJŚCIA
Krzyż, kadzielnica, Ewangeliarz, ikona Matki Bożej, świece – śpiew


OBRZĘDY WSTĘPNE
Znak krzyża – pozdrowienie – powitanie


ODNOWIENIE PRZYMIERZA CHRZCIELNEGO
Po wprowadzeniu celebransa, który zaprasza zebranych na modlitwie do odnowienia przymierza chrzcielnego, wierni podchodzą do chrzcielnicy, by uczynić na sobie znak krzyża wodą chrzcielną poświęconą w noc paschalną oraz by zapalić swoją świecę od paschału. Ten moment niech będzie dla każdego osobistym odnowieniem przymierza chrzcielnego.
Jeśli na liturgii zgromadzi się większa wspólnota, by skrócić czas prze¬znaczony na osobiste zapalanie świecy od paschału zaproponujmy osobiste podejście jedynie do chrzcielnicy, a płomień paschału niech podają ministranci światła, stojący z płonącymi świecami na drodze pomiędzy chrzcielnicą a ławkami w nawie kościoła.
W czasie odnowienia przymierza chrzcielnego śpiewa się pieśni chrzcielne, po nim następuje śpiew: Gloria.

CELEBRANS
Pragniemy odnowić teraz przymierze, w jakie zostaliśmy włączeni w chwili naszego chrztu. Posłużymy się wodą chrzcielną poświęconą uroczyście w Wigilię Paschalną oraz płomieniem świecy paschalnej, która zapłonęła po raz pierwszy w Noc Paschalną. Woda chrzcielna jeszcze do jutra służyć będzie do udzielania chrztu w naszym kościele, a pascha! będzie nam towarzyszył do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w przyszłym roku. Podejdźmy i z wiarą przeżegnajmy się wodą chrzcielną i zapalmy nasze świece od płomienia paschału dziękując za łaskę i dar chrztu świętego, za włączenie nas do wspólnoty Kościoła.

MODLITWA
Panie Boże Wszechmogący, bądź uwielbiony w znaku wody chrzcielnej i świecy paschalnej. Przez chrzest zanurzyłeś nas w zbawczej śmierci Twojego Syna i zapaliłeś w nas światło wiary. Odnów w nas łaskę przy¬mierza, w które zostaliśmy włączeni w godzinie naszego chrztu. Podejście celebransa, asysty i wiernych do chrzcielnicy i paschału

GLORIA
KOLEKTA
LITURGIA SŁOWA
KOMENTARZE DO CZYTAŃ
I CZYTANIE (LM, t. II, s. 426; Ez 37,1-14)
W wizji proroka Ezechiela spotykamy Boga, który daje swego ducha po to, by człowiek mógł ożyć i poznać, że to Bóg jest dawcą nowego życia. Posłuchajmy…

PSALM 104 (LM, t. II, s. 427)
Wierząc, że słowa proroka Ezechiela spełniają się na nas, prośmy, by zstąpił Duch Pana i nas odnowił.

II CZYTANIE (LM, t. II, s. 428; Rz 8,22-27)
Nasze serca przepełnia radość i wdzięczność, ponieważ, jak powiada autor listu do Rzymian: „W nadziei już jesteśmy zbawieni". Posłuchajmy...

SEKWENCJA DO DUCHA ŚWIĘTEGO - śpiew
KOMENTARZ PRZED EWANGELIĄ
Jezus zaprasza nas, byśmy ugasili pragnienia naszych serc u źródeł Jego miłości. On sam jest Wodą Żywą, która daje życie światu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (LM, t. II, s. 429) - zapalamy wszystkie światła w kościele
EWANGELIA (LM, t. II, s. 429; J 7,37-39)

HOMILIA

WYZNANIE WIARY (śpiewane)
KOMENTARZ
Modlitwie próśb towarzyszyć będzie dym kadziła. Patrząc, jak wznosi się on ku górze, pamiętajmy, że nasza modlitwa jest zanoszona przed Boży tron. Miły zapach kadzidła niech nam przypomina, że jako chrześcijanie mamy roznosić w świecie woń poznania Chrystusa.

MODLITWA WIERNYCH
 

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

KOMENTARZ PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
Dziś spożyjemy Ciało i Krew Pańską. Prosimy przyjmować Komunię Świętą do ust. Idąc w procesji komunijnej, połóżmy swą prawą dłoń na ramieniu osoby idącej przed nami. To znak z bierzmowania. W taki sposób świadek potwierdza, że chce wspierać bierzmowanego na drodze jego wiary. Niech ten prosty znak będzie wyrazem naszej wzajemnej współodpowiedzialności za Kościół, którym jesteśmy. Wspierajmy się na drodze wiary! Weźmy ze sobą świece. Po nakarmieniu się Eucharystią, wracając do ławek, zapalmy nasze świece, uświadamiając sobie, że to Eucharystia rozpala nasze serca, byśmy byli światłem świata i solą ziemi.

KOMENTARZ
Po uroczystym błogosławieństwie mszalnym będziemy mogli przyjąć indywidualne błogosławieństwo przez nałożenie rąk. Otrzymamy wtedy od kapłana sól ze słowami: „Bądź solą ziemi". Odpowiedzmy na te słowa: „Amen".

BŁOGOSŁAWIENIE SOLI (z rytuału)
UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MSZALNE
ROZESŁANIE


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE I WRĘCZENIE SOLI
Wierni podchodzą, by przyjąć indywidualne błogosławieństwo przez nałożenie rąk. Odchodząc, otrzymują od kapłana woreczek soli. Kapłan wypowiada słowa: „Bądź solą ziemi". Wierny odpowiada: „Amen". W trakcie błogosławieństwa – śpiew

ASPERSJA WODĄ CHRZCIELNĄ POŚWIĘCONĄ W WIGILIĘ PASCHALNĄ

We wszystkie niedziele wielkanocne na wszystkich Mszach Świętych możemy dokonać aspersji, korzystając z wody chrzcielnej poświęconej w Wigilię Paschalną. Wówczas, zamiast poświęcenia wody, można wypowiedzieć następujące słowa:

Siostry i bracia! Wdzięczni za łaskę wiary, chcemy teraz w duchu powrócić do miejsca i czasu, gdzie i kiedy zostaliśmy ochrzczeni. Przyjmijmy znak pokropienia wodą chrzcielną poświęconą w naszym kościele w Noc Zmartwychwstania. Prośmy Dobrego Boga, aby poprzez ten obrzęd obmył nas z grzechów powszednich, byśmy z czystymi sercami mogli Go wielbić.
Następuje aspersja i stosowny śpiew.