Ukazała się książka o Arcybiskupie Jerzym Strobie

Wśród znakomitych pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, którzy przeprowadzili wspólnotę wiary przez wiele dziejowych burz, szczególne miejsce zajmuje abp Jerzy Stroba. Jego życie i posługa dotykały bodaj wszystkich newralgicznych momentów polskich dziejów w XX stuleciu – uważa abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jest autorem słowa wstępnego do wydanej niedawno biografii biskupa gorzowskiego, szczecińsko-kamieńskiego i poznańskiego pt. „Pozwól być Twoim narzędziem”. Książka prezentuje życie i posługę urodzonego na Śląsku pasterza, świadka historii Polski i Kościoła w XX wieku.

Z publikacji cieszy się bp Grzegorz Balcerek, jeden z pomysłodawców książki. Wyjaśnia, że miała być ona sprezentowana kapłanom archidiecezji poznańskiej podczas tegorocznej Mszy Krzyżma, ale z powodu epidemii księża otrzymują ją teraz podczas dorocznych zjazdów kursowych.

Autorem biografii jest ks. dr Łukasz Kędzierski, notariusz Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Tytuł książki jest tłumaczeniem dewizy abp. Stroby wypisanej w jego herbie biskupim „Da instrumentum Tuum esse”. Książka jest wzbogacona licznymi archiwalnymi fotografiami Jerzego Stroby z dzieciństwa, lat szkolnych i seminaryjnych. Opisuje życie arcybiskupa na tle wydarzeń historycznych, społecznych i politycznych.

Autor biografii, przez pryzmat skomplikowanych losów Polaków tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez lata wojny i okupacji, okres komunizmu aż do końca lat 90. XX wieku, ukazuje odważną i zaangażowaną duszpastersko postawę abp. Stroby. „Badający powojenną historię Polski wspominają o abp. Strobie tylko na marginesie wydarzeń tego okresu. Jednak uważne studium tekstów kaznodziejskich oraz listów pasterskich ukazuje jego poglądy i stanowisko, jakie zajmował wobec wydarzeń zachodzących w kraju i stawia jego osobę i dzieło wśród najwybitniejszych pasterzy Kościoła w Polsce” – zauważa ks. Kędzierski.

Zaangażowany katecheta, nowatorski w działaniu redaktor „Gościa Niedzielnego”, lojalny wobec władz kościelnych w okresie największych szykan i represji stalinowskich, był też uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II. Odegrał znaczącą rolę w przywracaniu polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. „Przychodząc do Poznania, abp Stroba miał jasną wizję posługi, którą realizował przez osiemnaście lat pracy w Kościele poznańskim, wprowadzając program Soboru Watykańskiego II. To z jego inspiracji prowadzone były grupy duszpasterskie młodzieży akademickiej i powstała Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim” – czytamy w książce.

Publikacja ukazała się nakładem Archidiecezji Poznańskiej.

Abp Jerzy Stroba urodził w Świętochłowicach 17 grudnia 1919 r. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Seminarium Duchownym w Widnawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1942 r. z rąk kard. Adolfa Bertrama.

Po zakończeniu działań wojennych został katechetą szkół licealnych w Nowej Wsi, Pszczynie i Katowicach. W 1952 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. W latach 1950-1952 był redaktorem „Gościa Niedzielnego”. W latach 1954-1958 sprawował funkcję rektora Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i był wykładowcą teologii dogmatycznej na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym.

W 1958 r. został mianowany biskupem tytularnym Aradus i ustanowiony biskupem pomocniczym w Gorzowie Wlkp. Sakrę biskupią przyjął 16 listopada 1958 r. z rąk abp. Antoniego Baraniaka. W tym okresie uczestniczył w IV sesji Soboru Watykańskiego II. W 1972 r. Stolica Apostolska podniosła terytoria dotychczasowych administratur do rangi diecezji, a z wielkiej obszarowo diecezji gorzowskiej utworzyła dwie kolejne: koszalińsko-kołobrzeską i szczecińsko-kamieńską. Na czele tej ostatniej stanął bp Jerzy Stroba.

W 1978 r. został arcybiskupem metropolitą poznańskim. Był jedynym metropolitą na świecie mianowanym przez Jana Pawła I.

Odegrał znaczącą rolę jako przewodniczący Komisji Katechetycznej w Episkopacie i członek Papieskiej Komisji ds. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jego głos liczył się w rozmowach prowadzonych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.

"Pozdrawiam również księdza arcybiskupa Jerzego Strobę, który w archidiecezji poznańskiej przez długie lata spełniał posługę pasterską. Dziękuję mu za wszystko, co uczynił dla Kościoła powszechnego, a zwłaszcza dla Kościoła w Polsce" - powiedział na pl. Adama Mickiewicza podczas pielgrzymki do Poznania w 1997 r. św. Jan Paweł II.

Abp Jerzy Stroba zmarł w Poznaniu 12 maja 1999 r. i został pochowany w katedrze poznańskiej.

Na zdjęciach fotografie zamieszczone w publikacji i okładka książki.