Projekt dotyczy renowacji, konserwacji i udostępnienia wnętrza zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonania ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Prace obejmują zagospodarowanie terenu oraz stworzenie systemu informacyjnego dotyczącego całego terenu Ostrowa Tumskiego. Odwzorowany zostanie również historyczny przebieg wałów grodu poznańskiego. W ramach projektu zaplanowano ekspozycję reliktów, tradycyjną i multimedialną, Palatium i kaplicy Dobrawy wewnątrz i na zewnątrz kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją zabytków archeologicznych i programem edukacyjnym w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci. Inwestycja obejmuje także kompleksową konserwację i renowację wnętrza oraz zabytków ruchomych pochodzących z wnętrza kościoła Panny Marii in Summo, jak również zabezpieczenie kościoła przed kradzieżą i zniszczeniem.

Celem projektu jest poprawa dostępności do dóbr kultury oraz ochrona, zachowanie i właściwe wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wartością dodaną projektu jest poprawa atrakcyjności Poznania oraz zwiększenie ruchu turystycznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 9 850 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 217 549,48 PLN

Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie i remontowe w kościele Panny Marii in Summo w Poznaniu (13.04.2018)

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (10.05.2018)

Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert (15.05.2018)

Informacja z otwarcia ofert (21.05.2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (28.06.2018)


Zapytanie ofertowe na nadzór nad pracami konserwatorskimi i remontowymi w kościele Panny Marii in Summo w Poznaniu (19.06.2018)

Informacja z otwarcia ofert (27.06.2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (09.07.2018)


Zapytanie ofertowe na nadzór archeologiczny nad pracami konserwatorskimi i remontowymi w kościele Panny Marii in Summo położonym na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (03.07.2018)

Informacja z otwarcia ofert (11.07.2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (13.07.2018)


Prezentacja

https://www.umww.pl/ostrow-tumski