Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) 2018 r.

 1. Organizator

Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

 1. List intencyjny

Pragniemy przypomnieć dzieciom i młodzieży jeden z najbardziej zapomnianych faktów z najnowszych dziejów Poznania – historię budowy i zniszczenia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. Był to jeden z trzech najważniejszych Pomników w Polsce, symboli naszej niepodległości, obok Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wszystkie te pomniki zostały zburzone przez Niemców w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu – dwa pozostałe, poza Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu, zostały odbudowane. W konkursie tym pragniemy przybliżyć jego uczestnikom idee, jakie przyświecały budowniczym Pomnika –połączenie patriotyzmu i wiary katolickiej wyrażającej się we  wdzięczności Bogu za zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska znalazła się w granicach odradzającej się Ojczyzny.

Pomnik Wdzięczności, którego odbudową zajmuje się organizator Konkursu, powstał w 1932 r. i był największym i najbardziej rozpoznawalnym monumentem przedwojennego Poznania. Jesienią 1939 r. zburzyli go Niemcy. W czasie dwóch swoich wizyt w Poznaniu (w 1983 i 1997 r.) Jan Paweł II  za każdym razem mówił o nim w swoich homiliach. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem sprawimy, iż Pomnik ten wróci po latach nieobecności na ulice Poznania. Gorąco pragniemy go odbudować na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r.  

W 2016 r. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika wykonał odlew 5-metrowej figury Chrystusa  - centralny element monumentu. Stoi ona obecnie przy Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kościelnej w Poznaniu

 1.  Patronat Konkursu

- Arcybiskup Metropolita Poznański

- Kuratorium Oświaty w Poznaniu

- Poznański Oddział Akcji Katolickiej

- NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska

 1.   Cele konkursu

Konkurs ma na celu przybliżenie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta historii naszej Ojczyzny - Polski i naszej „małej Ojczyzny” – Wielkopolski.  Pragniemy wspierać nauczycieli i wychowawców  w ich pracy, by w aktywny i nowoczesny sposób wspólnie wśród młodego pokolenia kształtować poczucie dumy z bycia Polakami i Wielkopolanami i by  upowszechniać w zbiorowej świadomości godne i wyjątkowe fakty z naszych dziejów.

 1. Informacje organizacyjne
 1. Temat konkursu:

Co roku temat jest zmieniany. Temat proponowany na rok 2018 to „Pomnik Wdzięczności w naszych sercach i umysłach. Dziękujemy za 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny”.

 1. Konkurs prowadzony będzie w czterech grupach wiekowych:
 • Poziom A – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy - rysunku na podany temat (dowolne skojarzenia) kredkami na formacie A3 lub A4

 • Poziom B –  uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej (kredka, ołówek, tempera, akwarela, olej, mozaika, witraż  itp.) przedstawiającej Pomnik Wdzięczności w kontekście zaproponowanego tematu (dowolne skojarzenia)  na formacie A3 lub A4

 • Poziom C – uczniowie szkół gimnazjalnych i klasy 7-8

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej prezentacji multimedialnej (indywidualnej lub grupowej) w dowolnym programie komputerowym na zaproponowany temat (interpretacje i skojarzenia historyczne z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na lekcjach historii, religii, czy języka polskiego).

 • Poziom D – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy pisemnej – dziennikarskiej, literackiej lub historycznej na w/w temat. Może to być wiersz, rozprawka, wypowiedź, opowiadanie itp. lub świadectwo, czyli zapisana wypowiedź (monolog) lub wywiad z osobą, która pamięta Pomnik Wdzięczności (objętość do 7 tys. znaków).

 1. Realizacja zadań przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
 • do 27 października 2018 – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów
 • do 31 października 2018 – obrady jury
 •  5 listopada 2018 – ogłoszenie wyników konkursu w internecie
 • 10 listopada 2018 -  wręczenie nagród laureatom konkursu podczas uroczystego Koncertu w Auli UAM z okazji Święta Niepodległości (dokładna godzina zostanie podane na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl)
 1. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, laureaci i ich katecheci (lub inni nauczyciele – opiekunowie konkursu) zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach konkursu (mail lub sms do każdego opiekuna)
 1. Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim  udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. Uczniowie mogą także zgłaszać się indywidualnie bezpośrednio do organizatorów.
 1. Szkolny organizator konkursu (katecheta lub dowolny nauczyciel, lub rodzice w przypadku zgłoszeń indywidualnych) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi prace  do 27 października 2018 r.  na adres Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Poznań 60-479, ul. Strzeszyńska 197. Prace pisemne i prezentacje multimedialne można także przesłać mailem na adres : j.hajdasz@post. W mailu powinny się także znaleźć informacje, o które prosimy w pkt. 7.
 1. Każda praca powinna na odwrocie zawierać:
 • Nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej
 • Tytuł pracy
 • Imię, nazwisko i wiek autora
 • Adres szkoły
 • Imię i nazwisko katechety (lub właściwego nauczyciela lub rodzica) – opiekuna konkursu, jego dane kontaktowe tel.  i e-mail
 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac, swojego wizerunku, imion i nazwisk do publicznej wiadomości. Prawa autorskie przechodzą na organizatora
 1.   Nagrody i jury

        Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

              Przewiduje się nagrody rzeczowe i dyplomy  dla zdobywców I, II i III miejsca w 

              każdej kategorii  oraz nagrodę rzeczową i dyplom dla katechety (lub innego

              nauczyciela – opiekuna konkursu) przygotowującego do konkursu zdobywców I

              nagrody . Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 1. Dodatkowe informacje na temat konkursu :

na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl

oraz :

Jolanta Hajdasz tel. +48 607 270507, j.hajdasz@post.pl

Stanisław Mikołajczak, tel.  +48 666073884,  stmikolajczak@gmail.com

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu przygotował dla katechetów konspekty lekcji religii (oraz materiały pomocnicze – film i zdjęcia archiwalne) na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i historii Pomnika Wdzięczności dla wszystkich szkolnych poziomów wiekowych. Są one do pobrania na stronie www.pomnikwdziecznosci.pl i Wydziału Katechetycznego . W razie problemów z ich pobraniem prosimy o kontakt na w/w telefony lub adresy mailowe.