KSIĄŻKI

 

 1. Wstęp do Pism Janowych, Gniezno 1991, 200 s., 2 wyd. 1996, 250 s.; Писания Иоанна, Mocква 2005, 198ss.
 2. Wstęp do Ewangelii synoptycznych, Gniezno 1992, 378 ss., 2 wyd. 1999, 446ss; ВВЕДЕНИЕ В СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ, Москва 2004, 395 ss.
 3. Wstęp do ksiąg historycznych Starego Testamentu, Gniezno 1992, 271 ss.
 4. Wstęp do ksiąg prorockich Starego Testamentu, Gniezno 1993, 251 ss.
 5. Archeologia biblijna, tom: 1-2, Gniezno 1994, 696 ss.
 6. Tradycja i Pismo Święte. Katechezy Radiowe, Gniezno 1995, 209 ss.
 7. Niech słowo moje pada jak rosaHomilie, rozważania i przemyślenia biblijne, t. 1-2, Gniezno 1997, 523 ss.
 8. Słowo jednaniaHomilie i refleksje biblijne, Gniezno 2001, 246 ss.
 9. Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizmDialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, Gniezno 2002, 254ss.
 10. Grecko-łacińsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej, Warszawa 2002, 450 ss.
 11. Promień z serca odbity, Poznań 2008, 414 ss.
 12. W Tobie ufność pokładam, t. 1, Poznań 2013, 471 ss
 13. Ty zapewniasz mi życie, t. 2, Poznań 2012, 441 ss.
 14. Synod biskupów NT. nowej ewangelizacji, MKAP 2(2013)112 ss.
 15. Ty ukażesz mi ścieżkę życia, t. 3Poznań 2014,449 ss.
 16. Tylko w Bogu oparcie, t.4, Poznań 2014, 427 ss.
 17. Dzieci jednego Boga. Przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (1998-2014), Poznań 2015, 199 ss.
 18. Kochać, wielbić i służyć. Homilie na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce (2004-2015), Poznań 2015, 198 ss.
 19. Tylko w Panu nadzieja. t.5, Poznań 2016, 405 ss.
 20. Dekalog. Rozważania wygłoszone w ramach cyklu Verba Sacra z okazji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Abp Stanisław Gądecki – Abp Marek Jędraszewski, Poznań 2016, 267 ss.
 21. W Tobie jest światło, t. 6, Poznań 2016, 430 ss.
 22. Szukajcie Go w prostocie serca, t. 7, Poznań 2017, 448 ss.
 23. Bóg moją ucieczką i mocą, t. 8, Poznań 2018, 502 ss.
 24. Panie, użycz nam pokoju, t. 9, Poznań 2018, 446 ss.
 25. Wierny jest Pan, t. 10, Poznań 2019, 415 ss.
 26. Matko naszego zawierzenia, Poznań 2019, 197 ss

 

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

 

 1. Herodeion w świetle historii, geografii i archeologii, PWSD Gniezno 1972, 1-69
 2. Lo stato primitivo e la versione lucana della parabola degli invitati che si scusano (Lc 14,16-24), praca licencjacka - pod kierunkiem prof. Jacques Duponta, Roma 1977,
 3. La liberazione e la salvezza nel Secondo Libro dei Maccabei [doktorat], Roma 1982, 1-330
 4. La liberazione e la salvezza nel Secondo Libro dei Maccabei, [excerpta], Roma 1982, 1-143
 5. Związek między Septuagintą a targumami na przykładzie księgi Rodzaju, Studia Gnesnensia VIII(1984/85)109-130
 6. Wstęp do Pięcioksięgu, /skrypt/, Kazimierz Biskupi 1985, 1-148
 7. Wprowadzenie do Psalmów, /skrypt/, Kazimierz Biskupi 1984/85, 1-112
 8. Pójdźmy do Jerozolimy. Medytacje pasyjne (I), Biblioteka Kaznodziejska 1(1986)52-64
 9. Pójdźmy do Jerozolimy. Medytacje pasyjne (II), Biblioteka Kaznodziejska (1986)115-120
 10. Notatki do archeologii biblijnej /skrypt/, Gniezno 1986, 1-175
 11. Teologia biblijna /skrypt/, Gniezno 1986, 1-180
 12. Szkic biblijnej historii Izraela, /skrypt/ Gniezno-Kazimierz Biskupi 1986, 1-219
 13. Umiłujesz Boga nade wszystko, Biblioteka Kaznodziejska 6(1986)329-332
 14. Wstęp ogólny do Pisma świętego, /skrypt/ Gniezno 1987/88, 1-176
 15. Czas powrotu do Boga, Biblioteka Kaznodziejska 1(1988)9-12
 16. Mądrość drogą do życia, Biblioteka Kaznodziejska 3-4( 1990)164-166
 17. Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, Gniezno 1990, 1-22
 18. Wprowadzenie do ksiąg historycznych /skrypt/, Gniezno 1990, 1-334
 19. Modlitwa drogą do jedności chrześcijan, WAG 7-9(1991)349-354; Biblia i ekumenizm 1(2004)9-14
 20. Żydzi "braćmi" Spartan (l Mch 12,21; 2 Mch 5,9), w: Dzieci jednego Boga, red. W. Chrostowski, W-wa 1991, 135-167
 21. Aby wszyscy stanowili jedno, WAG 10-12(1991)413-419
 22. Góra Synaj (Wędrówki biblijne - I), Gniezno 1991, 1-18
 23. Świątynia Heroda Wielkiego (Wędrówki biblijne - 2), Gniezno 1991, 1-27
 24. Qumran (Wędrówki biblijne - 3), Gniezno 1991, 1-19
 25. Nazaret (Wędrówki biblijne - 4), Gniezno 1991, 1-19
 26. Betlejem (Wędrówki biblijne - 5), Gniezno 1991, 1-27
 27. Wprowadzenie do Ewangelii synoptycznych /skrypt/, Gniezno 1991, 1-455
 28. Wprowadzenie do biblijnej literatury mądrościowej, /skrypt/, Gniezno 1991,1-147
 29. Wprowadzenie do Pism Janowych /skrypt/, Gniezno 1991, 1-268
 30. Konsekracja Biskupia Księdza Stanisława Gądeckiego, Gniezno 1992, 1-31
 31. Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni (Rozważania ekumeniczne), WAG 7(1992)340-344
 32. Het Priesterseminarie van de Primaat van Polen te Gniezno, Gniezno 1991, 1-53
 33. Wizyta amerykańskiego Centrum Dialogu Chrześcijańsko - Żydowskiego, WAG 7(1992)346-350
 34. Program i projekty współpracy między Episkopatem Polski a organizacjami katolickimi i żydowskimi w USA, WAG 7(1992)350-352
 35. Wstęp do Pism Janowych, Gniezno 1991, 200 s., 2 wyd. 1996, 250 s.
 36. Wstęp do Ewangelii synoptycznych, Gniezno 1992, 378 s., 2 wyd. 1999, 446
 37. Wstęp do ksiąg historycznych Starego Testamentu, Gniezno 1992, 271 s.
 38. Sprawozdanie z wizyty przedstawicieli Arbeitsgruppe des Deutschen Episkopates für Fragen des Judentums, Pismo okólne Episkopatu Polski (1993)
 39. Dary Ducha Św. dla dzieła pojednania (Rozważania ekumeniczne), WAG 3(1993)132-137
 40. Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, WAG 3(1993)148-152
 41. Wstęp do ksiąg prorockich Starego Testamentu, Gniezno 1993, 251 s.
 42. Mądrość Boża pośród nas, Biblioteka Kaznodziejska 11-12(1993)330-335
 43. Aplikacje podstawowych założeń dotyczących stałej formacji kapłańskiej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Numer specjalny WAG (l993)91-102
 44. Trzeźwość według Nowego Testamentu, WAG 10(1993)564-577; w: Biblijne przesłanie trzeźwościowe. Ogólnopolski Kongres Duszpasterstwa Trzeźwości, Radom 1994, 75-88
 45. Zadania świata kultury chrześcijańskiej, WAG 11(1993)654-659; w: XII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Materiały sesji naukowej, Archikonfraternia Literacka, Bydgoszcz 1994, 37-40
 46. Własność prywatna w rozumieniu Pisma św., w: Społeczny wymiar orędzia biblijnego, VII Bydgoskie Dni Społeczne (15-19 III 1993), Gniezno - Bydgoszcz 1994, 63-75
 47. Misyjna natura Kościoła (Kościół jako missio. Ewangelizacja rzeczywistości ziemskich), WAG 1(1994)59-79; w: Program duszpasterski na rok 1994/95, Katowice 1994, 11-28
 48. Łaska współdziałania w posłudze na rzecz świętych (Tydzień ekumeniczny: Bydgoszcz, 23 stycznia 1994), WAG 2(1994) 107-115
 49. Żydzi i judaizm w katechezie Kościoła katolickiego, WAG 3-4(1994)184-196
 50. Historiografia w 2. Księdze Machabejskiej, RBL 47,1(1994) 1-17
 51. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (l J 3,17-18). Lectio brevis na Tercję wtorku XII Tygodnia Zwykłego, WAG 7-8(1994)368-373
 52. Archeologia biblijna, 1.1-2, Gniezno 1994, 696 s.
 53. Szczere serce wobec Boga (l Krl 8,60-61). Lectio brevis na Tercję soboty I Tygodnia Zwykłego, WAG 12(1994)696-701
 54. Ze swego niedostatku (Mk 12,41-44). Homilia na otwarcie XIII-go Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pt.: Rodzina drogą Kościoła i Narodu, Bydgoszcz -Fara WAG 12 (1994)724-731
 55. Świat kultury chrześcijańskiej. Homilia na zamknięcie X Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej(Inowrocław 13.XI. 1994)WAG 12(1994)731-738
 56. Uroczystość Wszystkich Świętych. Homilia na cmentarzu św. Wawrzyńca w Gnieźnie, 1994,WAG 12(1994)738-741
 57. Rodzina drogą uczłowieczenia Boga i uczłowieczenia człowieka. Homilia na zakończenie Roku Rodziny, WAG 2(1995)152-155
 58. Łączy nas bardzo wiele, Tygodnik Siedlecki 26.02.1995, 10
 59. Relacje między polskimi Żydami a Polakami - historia i perspektywy, Studia Gnesnensia 10(1995)35-48
 60. Tradycja i Pismo Święte. Katechezy Radiowe, Gniezno 1995, 209 s.
 61. 55-lecie mordu Katyńskiego, Niepodległościowa Więź Kombatancka 4(1995)6-9; WAG 4(1995)303-308
 62. Bądź pozdrowiony, o krzyżu, jedyna nasza nadziejo! Homilia wygłoszona w Wielki Piątek w Katedrze Gnieźnieńskiej, 14.04.1995 r., WAG 5(1995)398-403
 63. Gniezno - Europejskie Centrum Obchodów Świętowojciechowych, Słowo Dziennik Katolicki - Magazyn 16,80(1996)22-24; Słowo Archidiecezji Gnieźnieńskiej 19(1995)1.3; 20(1995); w: Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki. Program duszpasterski na rok 1996/97, Katowice 1996, 422-427; w: Stąd nasz ród. Świętowojciechowe sympozja gnieźnieńskie 1995-1996-1997, Poznań 1997, 15-21
 64. Świadkowie zmartwychwstania. Lectio brevis na Tercję piątku V Tygodnia WielkanocnegoWAG 6(1995)487-493
 65. 100-lecie istnienia Zgromadzenia św. Rodziny, Homilia wygłoszona w Górce Klasztornej - 4.06. 1995WAG 6(1995)493-499
 66. Wprowadzenie redakcyjnew: Nauka Kościoła o powołaniach duchownych. Wybór dokumentów dotyczących duszpasterstwa powołań, red. T. Nowak, Gniezno 1995, 7-10
 67. Europejskie przygotowania do jubileuszu Wojciechowego, Słowo - Dziennik katolicki 169,1-3.09.(1995)9; w: Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki. Program duszpasterski na rok 1996/97, Katowice 1996, 418-422
 68. Narodziło się życie na znak dla naszego stulecia, Homilia z okazji 100-lecia urodzin św. Maksymiliana, wygłoszona we franciszkańskim k-le pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie,8.01.1995, w: "Polscy biskupi o św. Maksymilianie", Niepokalanów 1995, 291-296
 69. Przedmowa do: Kościół katolicki o swoich korzeniach, red. Polska Rada Chrześcijan i Żydów, W-wa 1995, 5-6
 70. Taka krucha kostka..., rozmowa z red. Z. Rolą, Przegląd Tygodniowy 20,09 (1995)14
 71. Młodzi Polacy w Kościele (Magdeburg 3.09.1995 r.), WAG 9(1995)609-622
 72. Wyzwania dla Kościoła ze strony społeczeństwa ukierunkowanego coraz bardziej gospodarczo (Magdeburg 3.09.1995 r.)WAG 9( 1995)623-631
 73. Polscy i niemieccy katolicy w służbie pojednania (Magdeburg 2.09.1995 r.)WAG 9(1995)631- 642
 74. I zwycięstwa znaki sławne podniesiemy, Homilia na wręczenie nowego sztandaru Drugiemu Inowrocławskiemu Pułkowi Komunikacyjnemu, WAG 9(1995)655-663
 75. Wspólne życie, wywiad z red. Z. Rolą, Przekrój 46(1995)14-15
 76. Biblia w życiu współczesnego człowieka. Zamknięcie trzeciej edycji konkursu biblijnego im. ks. J. Wujka, Wągrowiec, 15.10.1995, WAG 11(1995)835-844
 77. Prymat ducha, Rozmowa w sprawie obchodów Milenijnych śmierci Św. Wojciecha, Głos Wielkopolski 18.XII. 1995, s. 3; w: Obiady w Głosie Wielkopolskim, Poznań 1996, 175-178
 78. Conclusion, w: Les vérités des uns et celles des autres. Points de vue de juifs et de chrétiens sur la Shoah en Pologne, red. Daniel Tollet, Paris 1995, 217-221
 79. Jahwe jest naszym Bogiem - Jahwe jedyny (Jedność i jedyność Boga). Lectio brevis na Tercję soboty I Tygodnia ZwykłegoWAG 1(1996)78-82.
 80. Na szlaku duchowych dziejów Europy, Przegląd Wielkopolski 3-4( 1996)18-28; Niedziela 11(1996)8; Niedziela 16(1996)3; Niedziela 18(1996)3
 81. Oto stoję u drzwi i kołaczę, Tydzień ekumeniczny, Homilia wygłoszona w k-le św. Piotra i Pawła w BydgoszczyWAG 2(1996)135-142
 82. Powołanie kapłańskie i zakonne w służbie Kościoła i świata, WAG 2(1996) 143-150
 83. Dokonania i zadania w dziedzinie dialogu katolicko-judaistycznego w Polsce (Fragment wystąpienia na Spotkaniu ewangelicko-żydowskim w Johannes Comenius Haus, Görlitz, 9.03.1996), WAG 3(1996)238-247
 84. Św. Wojciech - patronem nowej ewangelizacji, WAG 4(1996)290-295; w: Stąd nasz ród. Świętowojciechowe sympozja gnieźnieńskie 1995-1996-1997, Poznań 1997, 38-43
 85. Powołania pięciu aniołów, WAG 4(1996)295-300
 86. Świadczyć dobro cierpieniem - świadczyć dobro cierpiącemu. Homilia wygłoszona we Wielki Piątek (5.03.1996) w Katedrze Gnieźnieńskiej, WAG 4(1996)301-308
 87. Zwiastowanie NMP. Homilia wygłoszona (25.03. J996) w PWSD w Gnieźnie, WAG 4(1996)309-316
 88. Religia: fakt prywatny i rzeczywistość publiczna. Wprowadzenie teologiczne, WAG 5(1996)457-468
 89. Słowo wstępnew: W. Chrostowski, Rozmowy o dialogu, W-wa 1996, 5-10
 90. Słowo, w: Maqom. Biuletyn Informacyjny Instytutu Dialogu Katolicko- judaistycznego 1(1996)5-6
 91. Kirche und Judentum im Dialog in Polen - Schwierigkeiten, gelungene Schritte und Aufgaben, EPD-DokumentationEvangelischer Pressedienst 29(1996)25-30
 92. Dokonania i zadania w dziedzinie dialogu katolicko-judaistycznego w Polsce, w: Jews and Christians: Who is your neighbour after the Holocaust?, The Polish-Swedish Conference. May 2-31996, Stockholm, 1-8
 93. Potrzeba, aby wielu przejęło odpowiedzialność.., Gniewkorama 10(1996)6-7
 94. Na drogach jedności, czyli o świętym Wojciechu w Kaliningradzie, WAG 11(1996)776-779;Niedziela 47(1996)14.19
 95. Na drogach dialogu chrześcijańsko - żydowskiego w Polsce, Promocje Pomorskie 11(1996)3-6;12(1996)4-6
 96. Św. Wojciech - "uczeń i nauczyciel Światła," WAG l(1997) 44-53
 97. Boże Narodzenie (TV Bydgoszcz), WAG l(1997)53-59
 98. Św. Wojciech - patron nowej ewangelizacji, Słowo - Dziennik Katolicki 14-16.02(1997)10
 99. Patron ludzi bezkompromisowych, Słowo - Dziennik katolicki 21 -22.02(1997)
 100. Patron misji wśród neopogan, Słowo - Dziennik katolicki 7-9.0391997)11
 101. Św. Wojciech - wczoraj i dziś, Współczesna Ambona 2(1997)23-31
 102. Niech słowo moje pada jak rosa. Homilie, rozważania i przemyślenia biblijne, t. 1-2, Gniezno 1997, 523 s.
 103. Miejsca biblijne nie zacierają się łatwo w pamięci, Miejsca Święte 8(1997)9-11
 104. naturze, warunkach, rodzajach i celu dialogu międzyreligijnego, WAG 7(1997)496-508
 105. Chrześcijański system wartości jako podstawa duchowego zjednoczenia Europy (wykład w Akademii Katolickiej w Hamburgu, 13.09.1997)WAG 8(1997) 569-576
 106. Bibliografia wybranych publikacji Wojciechowych (od 1992 roku, opr. do dnia 10.09.1997),WAG 8(1997)577-593
 107. sumieniu chrześcijańskim, Rzeczpospolita 6.XI. 1997, 4-5
 108. Tajemnica Izraela, tajemnica Kościoła, Życie/Forum/8-9.XI. 1997, 13
 109. Jezusowa a Łukaszowa wersja przypowieści o zaproszonych na ucztę (Łk 14,16-24), Studia Gnesnensia 11(1997)7-58
 110. Klucz do księgi Jonasza, przypowieści o Bożym miłosierdziu i duchowych horyzontach Izraela, Studia Gnesnensia 11(1997)59-104; tenże: Wstęp biblijny w: Św. Hieronim, Komentarz do księgi Jonasza (Źródła myśli teologicznej), Kraków 1998, 5-32.58-80
 111. Pan chwały śmierci strzały skruszył w swym Narodzeniu. Homilia na uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.12.1997 r.; TYP Bydgoszcz)WAG 1(1998)95-100
 112. Ojczyzna, Nauka, Cnota. Homilia wy głoszona podczas Mszy św. dnia 10 października 1997r. w Inowrocławiu, na uroczystości poświęcenia sztandaru 1. Inowrocławskiego Hufca Harcerzy ZHR, Goniec Kujawski 4,8(1997)26-30; tenże: Drogowskazy 4(1998)36-39
 113. Zasady działalności politycznej katolików świeckich, WAG 2( 1998)159-167
 114. Dokument o Shoah spowiedzią Kościoła, KAI 13(1998)7
 115. Dlaczego nie wcześniej?, Tygodnik Powszechny 13(1998)9
 116. Słowo wstępnew: Ja jestem Józef wasz brat. Księga pamiątkowa ku czci Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego w 65 rocznicę urodzin, zebrał i opracował ks. W. Chrostowski, W-wa 1998, 9-11
 117. naturze, warunkach, rodzajach i celu dialogu międzyreligijnego, w: Ja jestem Józef wasz brat. Księga pamiątkowa ku czci Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego w 65 rocznicę urodzin, zebrał i opracował ks. W. Chrostowski, W-wa1998,129-144; tenże w: Wierzę w Boga. Program duszpasterski na rok 1998/99, Katowice 1998, 387-402
 118. Zwischen Tradition und Vision. 20 Jahre Pontifikat von Papst Johannes Paul II. Referat aus Anlaß des Akademiefestes der katholischen Akademie des Bistums Aachen in Krefeld (4.09.1998),w: Fenster zur Welt. Fünfzig Jahre Akademiearbeit in Aachen, Aachen2003, 120-128; tenże: Pomiędzy tradycją a wizją. Dwadzieścia lat pontyfikatu Jana Pawła II (Referat wygłoszony z okazji jubileuszu Akademii Teologiczne w Krefeld - 4.09.1998), WAG 11(1998)759-768
 119. Dialogue theologique judéo-chrétien en Pologne, w: La théologie en Pologne aujourd'hui, Paris 1998, 111-118
 120. .Trudności związane z tłumaczeniem Pisma św. na przykładzie 2. Księgi Machabejskiej, Ziemia Wągrowiecka 1(1998)19-28; poszerzone w: Collectanea Theologica 1(1999)63-96
 121. Owoce Ducha Świętego według Listu do Galatów 5,22-23 (Wykład na XV Warmińskie Dni Duszpasterskie na temat: Duch Święty - Jeden Duch ku pożytkowi Kościoła, 12 września 1998), WAG 11(1998)769-785
 122. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? (Oświęcimska Via Crucis), WAG 11(1998)785-797; tenże w: Tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan 18-25 stycznia 1999 r., dodatek s. 1-27; Droga krzyżowa. Antologia rozważań z wprowadzeniem teologicznym, red. G. Duszyński, Poznań 2005, 40-53
 123. Przemijanie, trwanie i wspólnota. Homilia na Uroczystość Wszystkich ŚwiętychWAG 10(1998)878-885
 124. Homilia na inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Ludowym, Gniezno - Dalki (24.10.1998), WAG 11-12(1998)1027-1033
 125. Apel Jasnogórski podczas rekolekcji biskupów polskich na Jasnej Górze (25.11.1998)WAG 11-12(1998)1034-1037
 126. Homilia na uroczystość Narodzenia Pańskiego, Bydgoszcz - kościół pw. NSPJ (25.12.1998),WAG 11-12(1998) 1037-1045
 127. Przedmowaw: M. Czajkowski, W drodze do Jerozolimy, W-wa 1999, 3-4
 128. Postawa Chrystusowej beztroski uprzywilejowanym sposobem jednoczenia chrześcijan. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej z okazji Tygodnia Ekumenicznego i transmitowanej przez TVB (Bydgoszcz - kościół pw. NSPJ, 24.01.99 r.), WAG 1(1999)65-73; Biblia i ekumenizm 2(2005)9-17
 129. Kościół Gnieźnieński w obliczu Jubileuszu Zbawiciela, WAG 3(1999)311-318
 130. Kalendarium 1000-lecia Synodu Gnieźnieńskiego (stan z dania: 13.04.99)WAG 3(1999)319-330
 131. Roztropny człowiek i mądry katecheta. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. Pogrzebowej ks. kań. Józefa Nowaczyka (Gniezno - katedra, 26.02.1999), WAG 3(1999)335-345
 132. Na początku stworzył Bóg - Katecheza wygłoszona podczas modlitewnego spotkania młodzieży na Lednicy, WAG 5/6(1999)601-609
 133. Dzień Partnerstwa w Magdeburgu, Niedziela Gnieźnieńska 41,190 (1999)1-11
 134. Plon owocem rozumienia Słowa. Homilia wygłoszona podczas uroczystości dożynkowych w Łosińcu, WAG 9(1999)830-836
 135. U źródła Ojczyzny i Kościoła. Homilia wygłoszona podczas pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do grobu św. Wojciecha, WAG 9(1999)837-849
 136. I Księga Machabejska. Tłumaczenie z greckiego, Studia Gnesnensia XIII(1999)1-51; por.: Grecko-łacińsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej, Warszawa 2002, 435 s; por: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008, 963-1018; Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi Deuterokanoniczne. Przekład ekumeniczny, Warszawa 2011, 85-139
 137. II Księga Machabejska. Tłumaczenie z greckiego, Studia Gnesnensia XIII(1999)52-84; por: Grecko-łacińsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej, Warszawa 2002, 435 s; por: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008, 1018-1056; Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi Deuterokanoniczne. Przekład ekumeniczny, Warszawa 2011, 143-181
 138. Woda źródłem życia. Homilia na I Krajowy Kongres Wodociągowców, Wspólnota wiary, pracy i solidarności 22(1999)1.3-4; WAG 9(1999)942-949
 139. Wstęp do Ewangelii synoptycznych, wyd.2, Gniezno 1999; ВВЕДЕНИЕ В СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ, Москва 2004, 395 s.
 140. Ojczyzno moja, bądź błogosławiona! Homilia wygłoszona z okazji obchodów Święta Niepodległości (Bydgoszcz - Konkatedra, 11.11.1999 r.), WAG 11/12 (1999)1097-1104
 141. Gniezno znaczy gniazdo, Miejsca święte 3,39(2000)2-3
 142. Jakub zwany Mniejszym, GW z 25-26 marca 2000, 72.3373(2000)30; tenże w: Dwunastu Apostołów, red. Turnau, Kraków 2002, 59-70
 143. Homilia wygłoszona podczas obchodów III Dnia Judaizmu (Kraków - kościół OO. Franciszkanów, 16.01.200 r.), WAG 1(2000)75-79
 144. Kultura nie jest plamą na koszuli, Czas kultury 6-1(1999/2000)47-49
 145. Respektowanie praw Bożych w dobie rozwoju współczesnej medycyny,. Referat wygłoszony na sympozjum medycznym nt. Etyka i moralność na przełomie tysiącleci - zagrożenia i wyzwania (Bydgoszcz - Akademia Medyczna, 8.04.2000 r.), Wiadomości Akademickie. Pismo Akademii Medycznej im. L. Rydygiera 3(1/2000)17-19; WAG 4-5(2000)353-361
 146. Wstęp, w: Buddyzm i hinduizm w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), Kraków 2000, 11-18
 147. Christos anesti. Homilia na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Bydgoszcz kościół par. pw. MB Zwycięskiej, 23.04.2000 r.), WAG 4-5(2000)361-366
 148. Oświadczenie o rzekomym "mordach rytualnych", KAI 34(2000)12
 149. Zrozumienie kultury żydowskiej warunkiem rozumienia Pisma świętego - referat wygłoszony w oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w dniu 7 czerwca 2000, WAG 4-5(2000)433-445
 150. Pamięć, chleb doczesny i wieczny. Homilia z okazji Dożynek Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Województwa Wielkopolskiego, WAG 8-9(2000)576-584
 151. Droga jest jeszcze daleka. Homilia na 20.rocznicę narodzin "Solidarności", WAG 8-9(2000)584-590
 152. Wierzę w świętych obcowanie, Homilia na uroczystość Wszystkich Świętych, WAG 10(200)683-687
 153. Dialog w prawdzie i miłości, rozmowa z p. E. Sakowiczem, Homo Dei 1(2001)121-132; tenże E. Sakowicz, Rozmowy o islamie i dialogu, Lublin 2007, 135-149
 154. Święto Niepodległości. Kazanie wygłoszone w inowrocławskiej farze 11 listopada 2000 r., Goniec Kujawski 2,15(2000)45-50
 155. Pismo Święte zmierza do budowania człowieka, rozmowa z A. Cieślewicz, Niedziela Gnieźnieńska 7(2001)II
 156. Katedra Gnieźnieńska jako ośrodek kształtowania kultury muzycznej, WAG 11-12(2001)783-788
 157. Mysterium Incarnationis według Pism Janowych, WAG 1(2001)57-73; CT 3(2001)31-49; idem: Collectanea Theologica 3(2001)31-49
 158. Wkład pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej w dzieło dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Collectanea Theologica 2(2001)7-18; tenże WAG 1(2001)73-83
 159. Duchowa ocena teraźniejszości - siedem Kościołów Apokalipsy, WAG 1(2001)87-115; Ziemia Apostołów Pawła i Jana. Azja Mniejsza, red. W. Chrostowski, S. Gądecki, S. Markowski, Kraków 2001, 21-37
 160. Jak wiele nas łączy. Obrady Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności w Nowym Jorku, KAI 21(2001)28-29
 161. Kain i Abel w Jedwabnem, Życie 28.05.2001, s. 3
 162. Podzielamy smutek z poprzednimi pokoleniami, Gość Niedzielny 23(2001)5
 163. Sław, języku, bój chwalebny, Homilia na Wielki Piątek (Gniezno - katedra, 13.04.2001), WAG 3(2001)375-384
 164. Dostrzegać źródła konfliktu, Rozmowa z Bogumiłem Łozińskim, KAI 41(2001)7
 165. Słowo jednania. Homilie i refleksje biblijne, Gniezno 2001, 244s.
 166. Inną drogą udali się do swojej Ojczyzny. Homilia wygłoszona w Polskiej Misji Katolickiej w Hannover (26.08.2001),WAG 5(2001)589-595
 167. Miejsce wysiewu Słowa Bożego, Homilia z okazji 39. Zjazdu Sekcji Polskich Biblistów w Gnieźnie (PWSD, 13.09.2001), WAG 6(2001)695-701
 168. Ziemia, która żyje w nas, w: Pielgrzym nadziei. Jestem z wami,  Reader's Digest, W-wa 2001, 374
 169. Homilia z okazji 50-lecia Bydgoskiej Izby Adwokackiej, WAG 7(2001)827-834
 170. Homilia z okazji wspomnienia „Przeniesienia relikwii św. Wojciecha" (22.10.2001 r.), WAG 7(2001)834-841
 171. Homilia z podczas Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Gąsawie i transmitowanej przez TV Polonia (18.11.2001r.), WAG 7(2001)841-847
 172. Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. Dialog chrześcijansko-żydowski w Polsce, Gniezno 2002, 254s.
 173. Człowiek chory, poszukujący, wierzący. Na X Światowy Dzień Chorego (Gniezno, Katedra10.02.2002), Moc w słabości. Miesięcznik chorych Archidiecezji Gnieźnieńskiej 3(2002)4-5
 174. Konkluzja dotycząca konferencji „Uniwersalne chrześcijańskie korzenie Europy", w: Gniezno na europejskim szlaku milenijnym 1997 i 2000 (Studia i materiały), red. A.W. Mikołajczak, Gniezno 2002, 74-76
 175. Słowo wstępne w: E. Sakowicz, Czy islam jest religią terrorystów?, Kraków 2002, 5-7
 176. Kto zamieni winę w błogosławieństwo. 60-ta rocznica śmierci Edyty Stein, KAI 33(2002)28-29; KAI Biuletyn prasowy 64(2002)95-97
 177. Grecko-łacińsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej, Warszawa 2002, 450 s.
 178. Słowo wstępne, w: A. Dylewski, Śladami Żydów polskich - przewodnik ilustrowany, Bielsko-Biała 2002, 4; idem: A. Dylewski, Polish Jews and their culture, Bielsko Biała 2010, 4
 179. Ks. Seweryn Józef Kowalski, w: Księga jubileuszowa Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602-2002, Gniezno 2002, 213-225
 180. Posługa jednania sprzeczności - „kluczem" do pontyfikatu Jana Pawła II, KAI Biuletyn prasowy (2002)47-49
 181. Kazanie inauguracyjne, MKAP 4(2002)6-13
 182. Słowo wprowadzające do programu, Program Duszpasterski Archidiecezji Poznańskiej (2003)5-12
 183. List pasterski na Niedzielę Dobrego Pasterza, MKAP 4(2002)18-22
 184. Kazanie na Niedzielę Dobrego Pasterza, Fara Poznańska - 21 kwietnia 2002, MKAP 4(2002)22-26
 185. Kazanie na Wydziale Teologicznym UAM z okazji uroczystości św. Wojciecha, MKAP 4(2002)27-32
 186. Kapłan w służbie człowieka, Homilia podczas święceń kapłańskich, Katedra 25.5.2002, MKAP 6(2002)4-11
 187. Dialogi wiary w Kanie, Lednica 18.5.2002, MKAP 6(2002)11-19
 188. Nie samym chlebem żyje człowiek. Kazanie podczas Bożego Ciała, Poznań 30.5.2002, MKAP 6(2002)19-24
 189. W trosce o globalizację miłości, Słowo w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Poznań - 8.6.2002, MKAP 6(2002)24-28
 190. Zaproszenie na beatyfikację Siostry Sancji, MKAP 7(2002)11-14
 191. Słowo na jubileusz Księdza Profesora Mariana Wolniewicza, w: Scriptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz octogenario dedicata, Poznań 2002, 9-11
 192. Kto zamieni winę w błogosławieństwo, KAI 33(2002)28-29
 193. Wskazania na rozpoczęcie roku katechetycznego 2002/2003, MKAP 9(2002)5-11
 194. Zaproszenie na beatyfikację Siostry Sancji, MKAP 10(2002)33-36
 195. Święto Niepodległości, Kazanie wygłoszone 11 listopada 2002 roku, Kościół garnizonowy w Poznaniu, MKAP 11(2002)1-5
 196. Mamy przed sobą daleką drogę, KAI 1(2003)14-15
 197. Bóg zawarł z Izraelem przymierze miłosierdzia. Słowo Przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, KAI 2(2003)15-16; VI Dzień Judaizmu (16.01.2003): „Bóg zawarł z Izraelem przymierze miłosierdzia", w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 52-57
 198. Dialog (nie) bez emocji, TP 3(2003)10
 199. W synagodze o dialogu, KAI Biuletyn prasowy 6(2003)52-53
 200. Bóg zawarł z Izraelem przymierze pokoju, VI Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce - 17.1.2003, MKAP 1(2003)28-34
 201. Spotkanie pragnących zbawienia, Gość (19.01.2003)7
 202. Dla Ewangelii nie ma alternatywy, w: In Formacja, Civitas Christiana, Biuletyn Wielkopolski 1(2003)3-4
 203. List Arcybiskupa Poznańskiego na I Niedzielę Wielkiego Postu, MKAP 3(2003)1-5
 204. XVIII Światowy Dzień Młodzieży, Bazylika Archikatedralna w Poznaniu, 13.4.2003, MKAP 4(2003)2-7
 205. Dziękczynienie za dar kapłaństwa. Wielki Czwartek, Bazylika Archikatedralna, Poznań 16.4.2003, MKAP 4(2003)8-12
 206. Eucharystia i miłość. Wielki Czwartek. Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Bazylika Archikatedralna, Poznań 17.4.2003, MKAP 4(2003)13-16
 207. Zwycięstwo krzyża, Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej, Bazylika Archikatedralna, Poznań 18.4.2003, MKAP 4(2003)17-21
 208. Wielka Noc, Liturgia Wigilii Paschalnej, Bazylika Archikatedralna, Poznań 19/20.4.2003, MKAP 4(2003)22-26
 209. Powstanie w getcie warszawskim to znak ludzkiej godności, KAI 18(2003)17
 210. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Kazanie podczas święceń kapłańskich, Poznań, Archikatedra 31.05.2003, MKAP 6(2003)16-19
 211. Pani! Twa władza na niebie i ziemi. 75-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętogórskiej, Królowej Ziemi Wielkopolskiej, Gostyń, Święta Góra, 22.06.2003, Świętogórska Róża Duchowna 3,183(2003)23-31
 212. Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. 750 lecie lokacji lewobrzeżnego Poznania. Archikatedra Poznańska, 29.06.2003, MKAP (2003)
 213. Słowo wstępne, w: L. Wilczyński, Działalność diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Polsce w latach 1930-1939, Poznań 2003, 7
 214. Dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb. Kazanie z okazji dożynek archidiecezjalnych i wojewódzkich, Święta Góra, Gostyń - 31.08.2003, MKAP 8(2003)1-6
 215. Pośród niesnasek, List na 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, MKAP 10(2003)8-13
 216. Respektowanie praw Bożych w medycynie, Katedra, Poznań 28.09.2003), MKAP 11(2003)5-12
 217. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, Katedra Poznańska, 2.11.2003, MKAP 11(2003)13-18
 218. List Arcybiskupa Poznańskiego do Kapłanów na Adwent Roku Pańskiego 2003, Poznań 2003, 1-16
 219. Słowo wstępne, w: Ecclesia In iustitia servire. Opuscula Thaddeo Walachowicz piae memoriae dedicata, Poznań 2003,
 220. 95. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Homilia wygłoszona w Lusowie - 28.12.2003, MKAP 1(2004)9-14
 221. Dlaczego wartości chrześcijańskie winny być wpisane do konstytucji europejskiej?, Spotkanie noworoczne z Senatem UAM, 28.01.2004 r., w: MKAP 1(2004)15-21; tenże w: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej 6(2004)1.3-6
 222. Staniecie się błogosławieństwem, Słowo na VII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, wkładka do materiałów na Tydzień Powszechnej Modlitwy o jedność chrześcijan, 18-25.01.2004, Warszawa 2004, 1-6; Staniecie się błogosławieństwem (Za 8,13). Nabożeństwo Biblijne z okazji VII Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu. Kościół Wszystkich Świętych, Poznań - 15 stycznia 2004 r., MKAP 2(2004)8-11; VII Dzień Judaizmu 17.01.2004). „Staniecie się błogosławieństwem", w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 61-64
 223. Dzień Judaizmu - odkrywanie duchowego braterstwa, wywiad, KAI 1(2004)11-12; Dzień Judaizmu, rozmowa KAI, MKAP 2(2004)12-17
 224. Proście o pokój dla Jeruzalem (Ps 122,6), w: Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II,  J. Lewandowski red.Ząbki 2004, 70-107; tenże: Pamięć przyszłości. Stefanowi Wilkanowiczowi na początek dziewiątej dekady, Kraków 2005, 337-373
 225. List Arcybiskupa Poznańskiego do Twórców Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 2004, 1-12; KAI 4(2004)12-13
 226. W imię Ojca i Syna i Ducha świętego, PK 4(2004)15
 227. Nie chodzi mi o ładną książkę. Rozmowa w związku ze zwołaniem na ten rok Poznańskiego Synodu Archidiecezjalnego, PK 5(2004)24-25; MKAP 2(2004)27-30                                                                                  
 228. Sport szkołą dla ciała, ducha i duszy. Słowo do drużyny piłkarskiej poznańskiego „Lecha", 22.01.2004 r., MKAP 2(2004)17-22
 229. Słowo wstępne, w: J.S. Pelczar, Rozmyślania o życiu kapłańskim, Poznań 2003, 8-9
 230. List pasterski na Wielki Post 2004, Poznań 2004
 231. Kto jest odpowiedzialny za śmierć Chrystusa? KAI 9(2004)21-23              
 232. By byli jednego Ducha, rozmowa, GP 12.03.2004, II
 233. Europejskie wyzwania Kościoła, wywiad, GW 22.03.2004, 8        
 234. Słowo zachęty, w: Ornat paschalny. Nowa wizja artystyczna i prezentacja historyczna, Poznań 2004, 1
 235. Wielkanocna radość, rozmowa w IKS kwiecień 2004, 3                                                                               
 236. Wejście Polski do Unii Europejskiej to wielkie wyzwanie dla Kościoła, KAI 13(2004)5                                      
 237. Krzyż znakiem prawdziwego humanizmu (Ogólnomiejska Droga Krzyżowa - Poznań 3.04.2004), MKAP 4(2004)1-4
 238. Chcemy ujrzeć Jezusa, XIX Światowy Dzień Młodzieży (Niedziela Palmowa 2004 - Katedra Poznańska), MKAP 4(2004)4-7
 239. Kapłaństwo w służbie komunii (Wielki Czwartek, Msza św. Krzyża, Katedra Poznańska 7.04.2004), MKAP 4(2004)7-11
 240. Chrystus zmartwychwstan jest (Wigilia Paschalna. Katedra Poznańska 10/11 kwietnia 2004), MKAP 4(2004)11-14    
 241. Wprowadzenie do: K.K. Czapliński, Madonny Wielkopolskie, Katowice 2004, 3
 242. Słowo wstępne do: R. Brzezińska, Ku zwycięstwu. Rzecz o kardynale Auguście Hlondzie, Ząbki 2004,  5-9
 243. Ogólnopolskie spotkanie rodziców powołanych i osób wspierających powołania duchowne (Jasna Góra, 8.05.2004), MKAP 5(2004)6-13
 244. Tajemnica Eucharystii w życiu prezbitera. Święcenia kapłańskie (Poznań, katedra - 20.05.2004), MKAP 5(2004)14-17
 245. Spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Poznańskiej, MKAP 6(2004)19-23; tenże w: ks. K. Michalczak opr., Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Nauczanie Kościoła, formacja, świadectwa, Poznań 2009, 43-47
 246. Sprawiedliwość i miłosierdzie. 18. Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Łączności Katolików i ŻydówKAI 31(2004)15-16
 247. święta uczto. Kazanie podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Poznań 10.06.2004), MKAP 8(2004)6-12
 248. Serce Twe Jezu miłością goreje. Kazanie podczas uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa (Krzyże Poznańskie, Poznań - 18.06.2004), MKAP 8(2004)12-18
 249. Człowiek wiary sługą i ekonomem Chrystusa. Uroczystość patronalna św. Wawrzyńca (Pniewy - 8.08.2004), MKAP 8(2004)19-24
 250. Siedmiokroć odpieraliśmy hordy bolszewickie i padliśmy u stóp Stolicy, a wróg odstąpił. Kazanie podczas Mszy św. w uroczystość Wniebowzięcia NMP (Poznań, Kościół Garnizonowy - 15.08.2004), MKAP 8(2004)25-31
 251. Tyś nam jest Bożej miłości ogniskiem. Ogólnopolska Pielgrzymka Energetyków i Elektroników na 100-lecie Energetyki Wielkopolskiej (Jasna Góra - 22.08.2004), MKAP 8(2004)31-35
 252. Miejsce odkupienia, w: Idziemy. Odpowiedź biskupów polskich na wezwanie papieża, Częstochowa 2004, 271-284
 253. List pasterski na rozpoczęcie Nowenny przed koronacją figury Matki Bożej „Ucieczki grzeszników" w Wieleniu Zaobrzańskim, MKAP 9(2004)5-8
 254. Bo niegodziwość tutaj była cnotą. Kazanie na 65-rocznicę wybuchu II wojny światowej, MKAP 9(2004)8-14
 255. Dzieło rąk naszych wspieraj. Dożynki w Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu(Poznań - Franowo - 5.09.2004), MKAP 9(2004)14-19
 256. Autentyzm człowieka biblijnego, w: Autentyczność. Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich 5, Poznań 2004, 71-79
 257. List do Ministrantów, Poznań - 7 października 2004; tenże w; Anamnesis 41/2(2005)26-28; tenże w; Jak sadzonki oliwki dookoła stołu Chrystusa, Chleba Życia. Słowo papieży i polskich biskupów do ministrantów, opr. ks. Grzegorz Rzeźwicki, Tarnów 2011, 73-76
 258. Słowo na dzień modlitw o beatyfikację kandydatów na ołtarze pochodzących z Archidiecezji Poznańskiej (7 listopada 2004), MKAP 11(2004)8-12
 259. Słowo wstępne, w: Hlond. Ku zwycięstwu, R. Brzezińska, Ząbki 2004, 5-9
 260. Zgłębiając tajemnicę Kościoła. Słowo Przewodniczącego Rady Episkopaty Polski ds. Dialogu z Judaizmem na VIII Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce - 17.I.2004, w: Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 18-25 stycznia 2004, W-wa 2004, 1-12; Zgłębiając tajemnicę Kościoła. VIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (Katowice, k-ł św. Piotra i Pawła - 16.01.2005), MKAP 1(2005)17-23; Zgłębiając tajemnicę Kościoła. O mostach między judaizmem a chrześcijaństwem, Polonistyka. Czasopismo dla nauczycieli, 6(2005)7-11; „Zgłębiając tajemnicę Kościoła", w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 109-116
 261. List do kapłanów na Adwent Roku Pańskiego 2004, Poznań 2004, 1-23
 262. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Katedra Poznańska - 28.11.2004), MKAP 12(2004)23-26
 263. 2005 - Rok Prawdy, PK 1(2005)3.18
 264. Słowo wstępne, w: Wczesna Komunia Święta, Poznań 2005, 7-9
 265. Czasie pełen Bożych łask. Boże Narodzenie 2004 (Poznań, Katedra 25.12.2004), MKAP 1(2005)1-7
 266. Dajże mi mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci (Mdr 9,4; Peregrynacja ikony Sedes Sapientiae - Poznań, Katedra 15.12.2004), MKAP 1(2005)8-16
 267. Chrystus jedyną światłością człowieka. (III Niedziela Zwykła /A/ - Tydzień ekumeniczny; TV Polonia - Kórnik, 23.01.2005), MKAP 2(2005)7-13
 268. Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. (Katedra, Poznań - 2.02.2005), MKAP 2(2005)13-21
 269. List pasterski na dzień inauguracji pontyfikatu Ojca świętego Benedykta XVIMKAP 4(2005)13-16
 270. List pasterski po śmierci umiłowanego Ojca świętego Jana Pawła II, MKAP 4(2005)16-19
 271. Kazanie wygłoszone podczas Mszy świętej sprawowanej jako wyraz dziękczynienia za życie i dzieło Ojca świętego Jana Pawła II (Archikatedra Poznańska, 3 kwietnia 2005 r.), MKAP 4(2005)19-23
 272. Kazanie podczas Mszy świętej z okazji Światowego Dnia Młodzieży (Niedziela Palmowa, Poznań, Archikatedra - 20.03.2005), MKAP 4(2005)24-27
 273. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja (Wigilia Wielkanocna, Archikatedra Poznańska - 27.03.2005), MKAP 4(2005)28-32
 274. Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Ojca świętego Jana Pawła II (Katedra Poznańska, 2 kwietnia 2005), MKAP 5(2005)3-8
 275. Święcenia kapłańskie (Archikatedra Poznańska, 21.05.2005), MKAP 5(2005)8-13
 276. Aby wszyscy stanowili jedno, tak jak My (Boże Ciało, Archikatedra Poznańska, 26.05.2005), MKAP 5(2005)13-17
 277. Postawa Chrystusowej beztroski uprzywilejowanym sposobem jednoczenia chrześcijan, w:  Biblia i Ekumenizm. 2(2005)9-17
 278. Nowy czas i nowy sens. Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Jana Pawła IIBK 4,149(2005)7-11
 279. Wolność dojrzała. Spotkanie młodzieży. Lednica, 4 czerwca 2005, MKAP 6(2005)18-23
 280. Wołanie o większa sprawiedliwość. XV-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (Poznań, Archikatedra - 8.06.2005), MKAP 6(2005)24-29
 281. List pasterski przed koronacją figury matki Bożej „Ucieczki grzeszników" we Wieleniu Zaobrzańskim, MKAP 7(2005)1-4
 282. Duchowość eucharystyczna. Spotkania rejonowe dla kapłanów - wiosna 2005, MKAP 8(2005)16-24
 283. Św. Paweł - „Świadek Słowa" między Azją a Europą. Szczecin, 5 marca 2005, MKAP 8(2005)25-39; tenże: w: Mártyres tū lógū, red. ks. C. Korzec, Studia i rozprawy, 7, Szczecin 2006, 27-43
 284. Papież wychowuje do wiary, wywiad A. Suwart, PK 50(2005)I-III
 285. List do kapłanów na Adwent Roku Pańskiego 2005, Poznań 2005, 1-16
 286. List Pasterski z okazji Archidiecezjalnego Kongresu EucharystycznegoMKAP 9(2005)6-8
 287. II Dzień Modlitw o Beatyfikację i Kanonizacje Świadków Wiary, MKAP 9(2005)8-11
 288. List do pracowników środków społecznego przekazuPoznań 2006,1-14; idem Słowo Dobrej Nowiny (List do dziennikarzy), w: Media na przełomie. Dziennikarstwo Kaznodziejstwo Edukacja medialna. Śp. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940-2010), Księga Pamiątkowa, red. K. Marcyński - J. Szaniawski - Ks. J. Twardy, Warszawa 2011, 611-618
 289. Budować pokój na fundamencie Prawdy, MKAP 12(2005)11-14
 290. Wychowanie w rodzinie (Święto Świętej Rodziny, Archikatedra Poznańska, 30.12.2005), MKAP 1(2006)14-19
 291. Na wspólnej drodze ku Temu, który nadchodzi. IX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (Kielce - 17.01.2006), MKAP 1(2006)20-25; Na wspólnej drodze ku Temu, który nadchodzi", w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 237-243
 292. Słowo wstępne, w: Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim. Oświadczenia 2002-2005, Poznań 2006, 5-8
 293. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (TV Polonia, Środa Wlkp. - 22.01.2006), MKAP 1(2006)26-30
 294. List pasterski na Wielki Post 2006. Przywracajmy nadzieję ubogim, PK 10(2006)I-III; MKAP 2(2006)27-31
 295. 40-lecieDeklaracji „Nostra aetate", Osservatore Romano.Wydanie polskie 3(2006)53-55
 296. Posłuszeństwo. Dzień Życia Konsekrowanego (Poznań, Katedra - 2.02.2006), MKAP 2(2006)4- 9
 297. Działalność samarytańska. Msza św. dla osób i stowarzyszeń, towarzystw i związków posługujących chorym i niepełnosprawnym (Poznań, Katedra - 10.02.2006), MKAP 2(2006)10-15
 298. Chwalić Boga własnym językiem (Nieszpory Ekumeniczne ku czci świętych Cyryla i Metodego, 13.02.2006), MKAP 2(2006)15-21
 299. Nie samym chlebem żyje człowiek, w: Biblia i Ekumenizm 3(2006)11-14
 300. integralny rozwój ciała, ducha i duszy człowieka. Msza św. dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Katedra Poznańska, 19.02.2006), MKAP 2(2006)21-26
 301. Quell'orrore è un richiamo per le nostre scelte di oggi, OR N. 120(44.262)24.05.2006, 10
 302. Święcenia kapłańskie (Poznań, Archikatedra - 24.05.2006), MKAP 5(2006)1-6
 303. Obecność Boża w życiu Hioba, MKAP 5(2006)7-14; Posłuszeństwo Ewangelii - Eucharystia. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu w 10. rocznicę sakry biskupiej i posługi pasterskiej w diecezji siedleckiej, Siedlce 2012, 447-454
 304. Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie (Boże Ciało, Poznań, 15.06.2006, MKAP 6(2006)16-21
 305. Powstanie Poznańskie 1956 (Poznań, Plac Mickiewicza - 28.06.2006), MKAP 6(2006)22-28
 306. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w: Biskupi uczą pacierza, Biblioteka Przewodnika Katolickiego, Poznań 2006, 11-13
 307. Przedmowa do nowej edycji Pisma Świętego, w: Pismo Święte Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół pod red. ks. M. Petera (Stary Testament) ks. M. Wolniewicza (Nowy Testament), Poznań 2006, 4-5
 308. Powstanie Warszawskie. Poznań, k-ł  pw. Najświętszego Zbawiciela - 1 sierpnia 2006, MKAP 8(2006)15-19
 309. Rozum, religia, miłość. Inauguracja szkoły salezjańskiej w Poznaniu, k-ł pw. Nawiedzenia NMP - 2 września 2006,  MKAP 8(2006)20-23
 310. 11 września 2006. Wypowiedź dla serwisu radiowego KAI - 8 września 2006. MKAP 9(2006)13-18
 311. Społeczna Droga Krzyżowa Polaków. Pielgrzymka Ludzi Pracy, Jasna Góra - 17 września 2006 roku, MKAP 9(2006)19-26
 312. Zjazd Biblistów. Kalisz, Seminarium Duchowne - 20 września 2006 roku, MKAP 9(2006)27-31
 313. Duchowe i materialne ubóstwo wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Sympozjum poświęcone encyklice „Deus caritas est". Warszawa, Pałac Kultury - 7 października 2006, MKAP 10(2006)6-12
 314. List do kapłanów na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2006, Poznań 2006, 1-31
 315. Objawienie Pańskie - 6 stycznia 2006, w: red. A. Klupczyński, Śladami Mędrców, Poznań 2006, 17-23
 316. Przedmowa, w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 19-20
 317. I Dzień Judaizmu (17.01.1998): Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm, w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 38-39
 318. III Dzień Judaizmu (17.01.2000): Będzie to dla was jubileusz, w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 44-46
 319. IV Dzień Judaizmu (17.01.2001): Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 47-49
 320. V Dzień Judaizmu (17.01.2002): Jeden drugiego brzemiona noście, w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 50-51
 321. VI Dzień Judaizmu (16.01.2003): Bóg zawarł z Izraelem przymierze miłosierdzia, w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 52-57
 322. VII Dzień Judaizmu 17.01.2004). Staniecie się błogosławieństwem, w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 61-64
 323. Zgłębiając tajemnicę Kościoła, w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 109-116
 324. Na wspólnej drodze ku Temu, który nadchodzi, w: red. J. Stranz, Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, Poznań 2007, 237-243
 325. Słowo na I Niedzielę Adwentu 2006, MKAP 11(2006)3-6
 326. Zostaw nas Panie przy wolności darze. Święto Niepodległości, MKAP 11(2006)7-13
 327. XIX Spotkanie Międzynarodowego katolicko-żydowskiego Komitetu Łączności w Kapsztadzie, MKAP 11(2006)14-17
 328. Zajaśniała nam Święta Noc. Pasterka, MKAP 12(2006)7-12
 329. Rękojmia trwałego przymierza narodów, MKAP 12(2006)13-18
 330. Spotkanie opłatkowe z dziennikarzami (3.01.2007), MKAP 1(2007)18-20
 331. Ku miłości Zmartwychwstałego, PK 13(2007)3
 332. Bóg jest piękny. Poświęcenie odnowionego prezbiterium (Fara Poznańska - 28.01.2007), MKAP 2(2007)1-5
 333. I to, co jest niczym w oczach świata, wyróżnił Bóg. Dzień Życia Konsekrowanego (Katedra Poznańska, 2.02.2007), MKAP 2(2007)5-11
 334. Dziesięciolecie KSM (Katedra Poznańska - 4.02.2007), MKAP 2(2007)11-16
 335. Duchowa opieka nad nieuleczalnie chorymi. XV Światowy Dzień Chorego (Katedra Poznańska - 11.02.2007), MKAP 2(2007)17-22
 336. Tylko Bóg nasz może nas zbawić. X Dzień Judaizmu, MKAP 2(2007)22-25
 337. Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu. List pasterski na Wielki Post 2007 roku, MKAP 3(2007)7-11
 338. Ojczyzno moja, bądź błogosławiona! Dni Wielkopolski (Fara Poznańska - 3.12.2006), Przegląd Wielkopolski 1(2007)5-9
 339. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala (Hbr 12,2). Poznańska Droga Krzyżowa, Poznań, 3 kwietnia 2007, MKAP 4(2007)1-3
 340. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Wielki Czwartek - Msza św. Krzyżma. Katedra Poznańska, 5 kwietnia 2007, MKAP 4(2007)3-7
 341. Jest to Pascha na cześć Pana. Wielki Czwartek, Katedra Poznańska, 5 kwietnia 2007, MKAP 4(2007)7-14
 342. Krzyż wyjściem z sytuacji bez wyjścia. Wielki Piątek, Katedra Poznańska, 6 kwietnia 2007, MKAP 4(2007)14-19
 343. Ty, Chryste, naprawdę zmartwychwstałeś. Wigilia Paschalna, Katedra Poznańska, 7 kwietnia 2007, MKAP 4(2007)20-25
 344. Panie, zostań z nami. Poznańskie Emaus, Kościół św. Jana Jerozolimskiego, Poznań, 9 kwietnia 2007, MKAP 4(2007)25-30
 345. Duchowe i materialne ubóstwo wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, wDeus caritas est. Materiały z sympozjum naukowego poświeconego encyklice Benedykta XVI. Warszawa, 7 października 2006, Warszawa 2007, 49-55; streszczenie ang.: 57-63
 346. Wprowadzenie, wBądźmy uczniami Chrystusa. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010. Rok 2007/2008, Poznań 2007, 7-10
 347. Słowo wstępne, w: D. Bartosz, Szukając Jego śladów, Białystok 2007, 5-7
 348. Alle radici della vocazione sacerdotale di Giovanni Paolo II, w: G. Borgonovo, red., Giovanni Paolo II e la formazione sacerdotale, Siena 2007, 13-47; U źródeł powołania kapłańskiego Jana Pawła II, w: „Przemawiaj do nich moimi słowami." Księga pamiątkowa, W-wa 2007, 139-154
 349. Dziedzictwo Piotra i Pawła, PK 26(2007)3
 350. Uczcie się ode Mnie, w: Nasza Parafia - Wichrowe Wzgórze71(2007)8-12
 351. Konfrntacja judaizmu z pogańskim hellenizmem (1Księga Machabejska), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. tom 3, Księgi historyczne Starego Testamentu. część II, Dziejopisarstwo okresu judaistycznego, red. J. Frankowski, W-wa 2007,206-243
 352. Walka i męczeństwo za wiarę (2 Księga Machabejska), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. tom 3, Księgi historyczne Starego Testamentu. część II, Dziejopisarstwo okresu judaistycznego, red. J. Frankowski, W-wa 2007,244-304
 353. Słownik osób występujących w 1-2 Mach, w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. tom 3, Księgi historyczne Starego Testamentu. część II, Dziejopisarstwo okresu judaistycznego, red. J. Frankowski, W-wa 2007,305-329
 354. Słowo wstępne, w: Biblia a medycyna, red. B. Pawlaczyk, Poznań 2007, 5-6
 355. Pójdź za Mną. 73. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, MKAP 7(2007)17-20
 356. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Piąta rocznica beatyfikacji Siostry Sancji Szymkowiak, MKAP 8(2007)7-13
 357. Testament świętego Jacka. 750. rocznica śmierci św. Jacka Odrowąża, prezbitera, MKAP 8(2007)14-23
 358. Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary? Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne (Rynek w Kościanie - 26.08.2007), MKAP 8(2007)24-31
 359. Z nami jest Bosko. Inauguracja roku szkolnego - Salezjanie (Poznań, k-ł Nawiedzenia NMP, 1.09.2007)31-35
 360. Pewien młody Polak, szlachetnego rodu. Homilia w uroczystość św. Stanisława Kostki (Poznań, k-ł św. Stanisława Kostki, 18.09.2007), MKAP 10(2007)11-16
 361. Dorastać do miłości. Międzynarodowy Dzień Seniora (Katedra Poznańska, 12.10.2007), MKAP 10(2007)17-22
 362. Pasterz i świadek. Arcybiskup Antoni Baraniak, Metropolita Poznański. Homilia podczas obchodów rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, (Poznań, k-ł św. Rocha, 13.10.2007), MKAP 10(2007)22-30
 363. On zatknie chorągiew. Poświęcenie sztandaru Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji. (Poznań, k-ł OO. Dominikanów, 22.10.2007), MKAP 10(2007)30-36
 364. Modlitwa kapłana - ucznia Chrystusa. List do kapłanów Archidiecezji Poznańskiej na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2007, Poznań 2007, 1-15
 365. Wczoraj i dziś Bóg rodzi się dla nas, PK 51/52(2007)42-45
 366. Życzenia na Boże Narodzenie 2007 roku,  PK 51/52(2007)I
 367. Błogosławieni. Uroczystość Wszystkich Świętych, MKAP 11(2007)8-12
 368. 60-lecie Filharmonii Poznańskiej, MKAP 11(2007)13-16
 369. Kto dobrze śpiewa. Spotkanie chórów kościelnych, MKAP 11(2007)16-20
 370. Chrystus Panem historii. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, MKAP 11(2007)21-24
 371. Refleksja na uroczystość poświęcenia i otwarcia mostu biskupa Jordana w Poznaniu (7.12.2007), MKAP 12(2007)6-7
 372. Immaculata. Słowo na zakończenie „Procesji światła" z kościoła św. Małgorzaty do figury Niepokalanej in summo, MKAP12(2007)8-11
 373. Dziś narodził się wam Zbawiciel. Homilia podczas Pasterki, MKAP12(2007)14-19
 374. Słowo wprowadzające w jubileusz ks. kard. Zenona Grocholewskiego, MKAP 1(2008)3-5
 375. Spotkanie opłatkowe z pracownikami mediów, 4.01.2008, MKAP 1(2008)18-24
 376. Na obraz Boży go stworzył. Dzień Judaizmu. Poznań, k-ł św. Wojciecha - 17.01.2008, MKAP 1(2008)24-30
 377. Zadania uczniów. Lwówek - 20.01.2008; TV Polonia, MKAP 1(2008)31-36
 378. Pokój zostawiam wam. VIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, Poznań, k-ł św. Wojciecha - 26.01.2008, MKAP 1(2008)37-41
 379. Cuda Jezusa, MKAP 10(2008)22-25
 380. Zmienić naturę, by zmienić serce, MKAP 10(2008)26-27
 381. Wstęp, w: Dialog w żywiole wyobraźni, red. J. Stranz, Poznań 2008, 4-9
 382. Co dalej z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim w Polsce? Dyskusja podczas obchodów X Dnia Judaizmu w Poznaniu, która odbyła się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, w: Dialog w żywiole wyobraźni, red. J. Stranz, Poznań 2008,197-215
 383. Tylko Bóg może nas zbawić. X Dzień Judaizmu, w: Dialog w żywiole wyobraźni, red. J. Stranz, Poznań 2008, 219-223
 384. Promień z serca odbity, Poznań 2008, 414 ss.
 385. Bądźmy uczniami Chrystusa. List pasterski na Wielki Post - 2008, MKAP 2(2008)5-8
 386. Być uczniem Chrystusa w życiu konsekrowanym. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego (Poznań - Katedra - 2.2.2008), MKAP 2(2008)9-16
 387. Rzemieślnik - uczniem Chrystusa. Homilia do rzemieślników, (Fara Poznańska - 3.2.2008), MKAP 2(2008)17-22
 388. Uzdrowienie chorych. Światowy Dzień Chorego (Marysin - Szpital Bonifratrów; TV Trwam - 11.2.2008), MKAP 2(2008)23-28
 389. Pascha palmarum. Niedziela Palmowa (Katedra Poznańska - 16.03.2008), MKAP 3(2008)1-5
 390. Poznańska Via Crucis. Wielki Wtorek - 18.03.2008, MKAP 3(2008)6-8
 391. Duch Pański nade Mną. Msza Św. Krzyżma (Katedra Poznańska - 20.03.2008), MKAP 3(2008)9-15
 392. Nowa Pascha. Msza Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek (Katedra Poznańska - 20.03.2008), MKAP 3(2008)15-23
 393. Wiedza krzyża. Wielki Piątek Męki Pańskiej (Katedra Poznańska - 21.03.2008), MKAP 3(2008)23-28
 394. Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 22.03.2008), MKAP 3(2008)28-33
 395. Grußwort, wIkone. Menschliche Hypostase des Göttlichen. Ikonen der Altgläubigen aus polnischen und deutschen Museen und Privatsammlungen 17. bis 20. Jahrhundert, Schweinfurter Museumsschriften  156/2008, 9
 396. Słowo wstępne na przekazanie relikwii św. Stanisława (Szamotuły, Kolegiata - 26.04.2008), MKAP 4(2008)1-3
 397. Słowo wstępne, w: Tu zaczęły się dzieje... Jan Paweł II. Poznań, 20 czerwca 1983, Poznań 2008, 8-9
 398. Święty dar życia. Światowy Dzień Świętości Życia (Katedra Poznańska - 31.03.2008), MKAP 4(2008)8-14
 399. Słudzy Bożego włodarstwa. Spotkanie Ekonomów Diecezjalnych (Poznań, ASD - 23.04.2008), MKAP 4(2008)14-25
 400. Błogosławieni, którzy w czasie gromów. 25. rocznica śmierci O. Honoriusza Kowalczyka (Poznań, k-ł OO. Dominikanów - 8.05.2008), MKAP 5(2008)11-17; tegoż: w: Ojciec Honoriusz. Stanisław Kowalczyk OP (1935-1983), Poznań 2008, 154-160
 401. Dojrzewanie wiary. Święcenia kapłańskie (Katedra Poznańska - 15.05.2008), MKAP 5(2008)18-24
 402. Miłujmy się wzajemnie. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (Poznań, k-ł Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana - 3.05.2008), MKAP 5(2008)24-30
 403. List pasterski z okazji 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebec i 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Poznaniu, MKAP 6(2008)4-7
 404. Pawle Apostole, prowadź! Rozpoczęcie Roku św. Pawła (Katedra Poznańska - 29.06.2008, TV Polonia), MKAP 6(2008)9-17
 405. Słowo wstępnew: Otoczmy troską życieKościół niosący Ewangelię nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010. Rok 2008/2009, Poznań 2008, 7-16
 406. Do Matki Dobrego Pasterza. Ogólnopolskie dożynki rolników (Jasna Góra - 7.09.2008), Nasz Dziennik (11.09.2008)10-11; Jasna Góra 5(2009)4-7
 407. Ewangelia w centrum, w: PK 40(5.10.2008)28-29
 408. Słowo, które buduje Kościół. KAI 43(2008)23-24
 409. Wprowadzenie, w: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008. tom I: Dokumenty, Poznań 2008, 5-11
 410. Słowo wstępnew: Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim. Oświadczenia 2005-2008, Poznań 2008, 5-12
 411. Słowo wstępne, w: Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny, Poznań 2008, 13
 412. Jednoczący dialog. O 69. Synodzie Archidiecezji Poznańskiej, PK 47(2008)VI-VII
 413. Musica in Ecclesia. 10 lat Zakładu Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w PoznaniuPoznań 2008, 11-29
 414. List do kapłanów Archidiecezji Poznańskiej na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2008, Poznań 2008, 1-28
 415. Doniosłość soborowej deklaracji Nostra Aetate, w: Wiara i kultura. Śmiały eksperyment Pana Boga, Kraków 2008, 9-20
 416. Nie można być uczniem Chrystusa w 30, 50 lub 70 procentach! Nasz Dziennik 300(2008)12-13
 417. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Dziękczynna Eucharystia pielgrzymów poznańskich z okazji 1040. rocznicy przybycia do Poznania Jordana, pierwszego biskupa na ziemiach polskich (Rzym, Bazylika Św. Jana na Lateranie - 23.10.2008), MKAP 11(2008)11-16
 418. Radość i łzy. Uroczystość Wszystkich Świętych - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Poznań, cmentarz przy ul. Lutyckiej - 1.11.2008), MKAP 11(2008)16-22
 419. List pasterski na pierwszą niedzielę Adwentu (30.11.2008), MKAP 11(2008)22-26
 420. Słowo wstępne, w: Ks. Tadeusz Makowski, Społeczny i doczesny wymiar chrześcijańskiego powołania. Elementarne wtajemniczenie w nauczanie społeczne Kościoła, Poznań 2008, 5-14
 421. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością (Fara Poznańska - 3.12.2008), MKAP 1(2009)6-9
 422. Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona. Niepokalane Poczęcie NMP (Katedra Poznańska, 8.12.2008), MKAP 1(2009)10-13
 423. Betlejemskie Światło Pokoju (Fara Poznańska - 21.12.2008), MKAP 1(2009)13-16
 424. W Nim było życie. Pasterka (Katedra Poznańska - 25.12.2008), MKAP 1(2009)16-22
 425. Potem i krwią. 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (Fara Poznańska - 27.12.2008), MKAP 1(2009)22-28
 426. Stańmy odważnie po stronie życia! Głos dla życia. Magazyn służby życiu i rodzinie 1(2009)10-13
 427. 15. rocznica powstania KAI. Warszawa 12.01.2009, MKAP 2(2009)4-8
 428. Łuk mój kładę na obłoki. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, Poznań, k-ł św. Wojciecha, MKAP 2(2009)9-13
 429. Święta miłości kochanej ojczyzny. Spotkanie opłatkowe poznańskich korporacji akademickich. Muzeum Archidiecezjalne, 25.01.2009, MKAP 2(2009)13-20; Actum maj 2009, 23-30
 430. Poświęceni Panu życia. XII Dzień Życia Konsekrowanego. Katedra Poznańska, 2.02.2009, MKAP 2(2009)20-25
 431. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, w: Konwencja praw osób z niepełnosprawnościami: godność i sprawiedliwość dla nas wszystkich, red. Aleksander Kabsch, Poznań 2009, 7-10
 432. Okno to ostateczność. Słowo wygłoszone podczas otwarcia i poświecenia Okna Życia, PK 14(2009)I-II
 433. Bóg niezawodnym źródłem radości. w: Pamiątka roku duszpasterskiego. Otoczmy troską życie. Szukając odpowiedzi, Kraków 2009,18-27
 434. Słowo wprowadzające, w: Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. ks. M. Peter - ks. M. Wolniewicz, Poznań 2009, V-VI
 435. Poświęcenie tablicy biskupa Wawrzyńca Grzymały Goślickiego (Warszawa, k-ł św. Katarzyny, 18.01.2009), MKAP 3(2009)1-5
 436. Tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. XVII Światowy Dzień Chorego (Poznań, Szpital MSWiA, 11.02. 2009), MKAP 3(2009)6-11
 437. Zawsze z Tobą. 70. rocznica urodzin biskupa Zdzisława Fortuniaka (Katedra Poznańska, 21.02.2009), MKAP 3(2009)11-17
 438. Egzystencjalny wymiar wiary. Konferencja w ramach cyklu „Społeczeństwo myślące" (Poznań, k-ł Wszystkich Świętych, 1.02.2009), MKAP 3(2009)17-22
 439. Wilna skarbie i zaszczycie. Święty Kazimierz, królewicz (Poznań, k-ł OO. Karmelitów, 4.03.2009), MKAP 3(2009)23-28
 440. Słowo wstępne, w: Bp Marek Jędraszewski, Teczki na Baraniaka. ŚWIADEK, tom 1, Poznań 2009, 9-14
 441. Pamiętaj na wszystkie drogi. 40-lecie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. 10-lecie Wydziału Teologicznego UAM, w: Od Akademii Lubrańskiego do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tradycja wyższych studiów teologicznych w Poznaniu, red. Jan Szpet, Poznań 2009, 17-39
 442. Z zielenią palm i oliwek. Niedziela Palmowa (Katedra Poznańska - 5.04.2009), MKAP 4(2009)3-7
 443. Pan mnie namaścił i posłał mnie. Wielki Czwartek. Msza Krzyżma Świętego (Katedra Poznańska - 9.04.2009), MKAP 4(2009)7-11
 444. Przyjdź miłości doskonała. Wielki Czwartek. Msza Św. Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 9.04.2009), MKAP 4(2009)12-15
 445. Oddajmy pokłon krzyżowi. Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 10.04.2009), MKAP 4(2009)15-19
 446. Boska Pascho. Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego (Katedra Poznańska - 11.04.2009), MKAP 4(2009)19-24
 447. Panie, zostań z nami. Poznańskie Emaus (k-ł pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami - 13.04.2009), MKAP 4(2009)24-29
 448. Bądź mi litościw. Msza Św. odpustowa z poświęceniem kaplicy Wieczystej Adoracji (Poznań, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - 19.04.2009), MKAP 4(2009)30-33
 449. Twoja obecność będzie powszechnym ojcostwem, w: Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków, red. S. Mikołajczak - J. Sławek - M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2009, 59-62
 450. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy (J 16,13a), w: Biblia i ekumenizm 4(2009)11-15
 451. Sport - ćwiczeniem ciała, ducha i duszy sportowca. 87. rocznica powstania KKS Lech Poznań (Katedra Poznańska - 22.03.2009), MKAP 5(2009)6-10
 452. Okno życia, MKAP 5(2009)10-12
 453. 40 lecie powołania Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu 10. lecie ustanowienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Teologiczny, Poznań - 22.04.2009), MKAP 5(2009)13-15
 454. Wiedza bez granic. 90. rocznica powstania Wszechnicy Piastowskiej (Katedra Poznańska - 7.05.2009), MKAP 5(2009)16-20
 455. Dlaczego wpatrujecie się w niebo? Wniebowstąpienie Pańskie (Wielichowo -24.05.2009; TV Polonia), MKAP 5(2009)20-24
 456. Jedność, która daje życie. Uroczystość Bożego Ciała (Poznań, Plac Katedralny - 11.06.2009), MKAP 6(2009)21-25
 457. Jak ziarnko gorczycy. Pielgrzymka mężczyzn (Tulce - 14.06.2009), MKAP 6(2009)26-31
 458. Słowo, w: ks. K. Michalczak opr., Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Nauczanie Kościoła, formacja, świadectwa, Poznań 2009, 5-6
 459. W sercach naszych, Trójco Święta, w: ks. K. Michalczak opr., Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Nauczanie Kościoła, formacja, świadectwa, Poznań 2009, 48-55
 460. Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy, w: ks. K. Michalczak opr., Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Nauczanie Kościoła, formacja, świadectwa, Poznań 2009, 56-61
 461. Radość mię sparła. 75. Poznańska Pielgrzymka na Jasną Górę (Katedra Poznańska - 6.07.2009), MKAP 7(2009)15-18
 462. Wszystko dla Boga i Polonii. Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii. Główne obchody roku jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia, (Morasko - 14.07.2009), MKAP 7(2009)19-24
 463. Czego chcesz od nas, Panie. Dożynki Archidiecezjalne i Samorządowe (Zbąszyń, 23.08.2009), MKAP 8(2009)10-15
 464. Bądźcie trzeźwi. Archidiecezjalny Dzień Trzeźwości (Cytadela Poznańska, 29.08.2009), MKAP 8(2009)15-19
 465. Przed siedemdziesięciu laty. (Poznań, k-ł OO. Karmelitów - 1.09.2009), MKAP 9(2009)5-10
 466. Twoje narodzenie, Boża Rodzicielko. Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Tulce - 6.09.2009), MKAP 9(2009)10-16
 467. Nie ma lekarstwa na śmierć. Światowy Kongres Farmaceutów Katolickich (Katedra Poznańska - 12.09.2009), MKAP 9(2009)16-23; There is no medicine for death, Biuletyn Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski 1/2(2010)16-22; Il n'y a pas de médicament contre la mort, Biuletyn Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski 1/2(2010)23-30; No hay remedio para la muerte,  Biuletyn Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski 1/2(2010)30-37; Non c'è una medicina per la morte,  Dolentium hominum 72(2009)9-12
 468. Oto stał pewien człowiek. Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 25. lecie poświęcenia kościoła w parafii pw. Wniebowzięcia NMP  (Poznań - 29.09.2009), MKAP 10(2009)19-23
 469. Życie za życie. Błogosławienie kaplicy pw. św. Joanny Beretta-Molla (Złotniki k/Poznania - 310.2009), MKAP 10(2009)23-28
 470. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk swoich. Inauguracja roku akademickiego (k-ł św. Rocha - 4.10.2009), MKAP 10(2009)28-32
 471. Wstęp, w: Benedykt XVI Joseph Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwaSzkice do teologii fundamentalnej, Poznań 2009, I-III
 472. Sygnał do przebudzenia. PK 46(2009)3
 473. Niebo początkiem waszych czynów było. 800-lecie zatwierdzenia „Protoreguły" św. Franciszka, (Poznań, k-ł św. Antoniego z Padwy - 4.10.2009), MKAP 11(2009)3-8
 474. List, wJan Paweł II Odnowiciel mowy polskiej, red. S. Mikołajczak- M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2009, 27-28
 475. Nauka drogą do Stwórcy. Jubileusz 90-lecia studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu, (Poznań, k-ł św. Jana Vianneya - 19.11.2009), Wieści Akademickie 12(2009)7-9
 476. Słowo, w: Kościół Poznański w historiografii, red. ks. L. Wilczyński, Poznań 2009, 7-8
 477. Młodzi ponad podziałami, IKS grudzień 2009, 14-15
 478. List adwentowy do kapłanów Archidiecezji Poznańskiej z okazji Roku Kapłańskiego 2009-2010, Poznań 2009, 1-23
 479. List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego przed 32. Europejskim Spotkaniem Młodych - Poznań (29 grudnia 2009-2 stycznia 2010), MKAP 12(2009)1-5
 480. Sygnał do przebudzenia, MKAP 12(2009)6-8
 481. Niech Cię błogosławią Twoi święci!. Dzień modlitw o kanonizacje i beatyfikacje Sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - 8.11.2009), MKAP 1(2010)6-12
 482. Zostaw nas, Panie, przy wolności darze. Święto Niepodległości (Fara Poznańska - 11.11.2009), MKAP 1(2010)13-21
 483. Gdyby człowiek tak jak liczne zwierzęta żył w pojedynkę, nie potrzebowałby żadnego innego kierowania. Msza św. W intencji pierwszych władców Polski (Katedra Poznańska - 15.11.2009), MKAP 1 (2010)21-33
 484. Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem czasu i wieczności. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (Katedra Poznańska - 22.11.2009; transmisja TVPolonia), MKAP 1(2010)33-39
 485. Słowo Pasterza na 115 lat, PK 3(17.01.2010)18-19
 486. Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel! Boże Narodzenie (Katedra Poznańska - 25.12.2009), MKAP 2(2010)3-9
 487. Adveniat regnum Tuum. Ingres biskupa Henryka Tomasika (Katedra Radomska - 13.11.2009), MKAP 3(2010)3-10; Kronika Diecezji Radomskiej 4(2009)415-423
 488. 91. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, (Fara Poznańska - 27.12.2009), MKAP 3(2010)1-16
 489. Gody w Kanie. II Niedziela Okresu Zwykłego (k-ł św. Jana Jerozolimskiego za Murami - 17.01.2010; TV Polonia), MKAP 3(2010)17-24
 490. Świadkowie Miłości. XIV Dzień Życia Konsekrowanego (Katedra Poznańska - 2.02.2010), MKAP 3(2010)25-31
 491. Refleksje o kapłaństwie, w: Abyście szli i owoc przynosili. Biblioteka DIAK Poznań 12, Poznań 2009, 11-27
 492. List pasterski na Wielki Post 2010, MKAP 4(2010)6-10
 493. Równi Apostołom, nauczyciele Słowian. Nieszpory w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu, święto świętych Cyryla i Metodego, 13.02.2010), MKAP 4(2010)11-18
 494. Twoja wiara cię uzdrowiła. XVIII Światowy Dzień Chorego, kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu, 14.02.2010, MKAP 4(2010)18-23
 495. Ażeby wieniec sławy w niezwiędły zamienić. 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina, katedra poznańska, 21.02.2010, transmisja TVPolonia, MKAP 4(2010)24-31; ibid.: Chopin na bis. Rafał Blechacz, Filharmonia Poznańska, Poznań 2010, 16-25
 496. Miejsce nawrócenia, pokuty i pojednania. Inauguracja sanktuarium św. Józefa, kościół ojców karmelitów w Poznaniu, 19.03.2010, MKAP 4(2010)31-39
 497. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Msza św. Krzyżma. Wielki Czwartek (Katedra Poznańska - 1.04.2010), MKAP 5(2010)4-10
 498. To czyńcie na Moją pamiątkę. Msza Wieczerzy Pańskiej. Wielki Czwartek (Katedra Poznańska - 1.04.2010), MKAP 5(2010)10-16
 499. Venit hora crucis! Liturgia Męki Pańskiej. Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 2.04.2010), MKAP 5(2010)16-21
 500. Christos woskresie. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 3.04.2010), MKAP 5(2010)21-26
 501. Przewiduj koniec. Homilia na Mszy św. pogrzebowej (Warszawa-Bielany, kł. Niepokalanego Poczęcia NMP - 22.04.2010), w: Nasz Rektor. Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, W-wa 2011, 49-55; tenże: PAN tam jest Ez 48,35, opr. ks. Zbigniew Godlewski, W-wa 2011, 333-338
 502. List pasterski z okazji peregrynacji relikwii św. Jana Marii Vianneya w Archidiecezji Poznańskiej (11.04.2010), MKAP 5(2010)27-31
 503. List do Hebrajczyków. Komentarz biblisty, w: Verba Sacra. Modlitwa Katedr Polskich. Św. Paweł, List do Hebrajczyków 2010, 3-15
 504. Słowo wstępne, w: B. Pawlaczyk - E. Pawlaczyk-Wróblewska, Krew i jej symbolika w świecie Biblii, Poznań 2010, 9-11
 505. Rozgłaszajcie na dachach. 15-lecie Radia Emaus (Katedra Poznańska -21.03.2010), MKAP 6(2010)3-9
 506. Na służbie Polsce i Kościołowi. Msza św. żałobna po śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i delegacji katyńskiej (Plac A. Mickiewicza w Poznaniu - 14.04.2010), MKAP 6(2010)9-17
 507. Abym leczył rany zbolałych serc. Rozpoczęcie przygotowań do beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki (K-ł pw. Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu - 19.04.2010), MKAP 6(2010)17-26
 508. Słowo, w: Dar i służba. Z perspektywy 50 lat kapłaństwa 1960-2010, red. ks. M. Maciołka, Poznań 2010, 3-4
 509. Miejcie odwagę! 25-lecie powstania parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu (24.04.2010), MKAP 7(2010)9-16
 510. Pani! Twa władza na niebie i ziemi. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (Jasna Góra - 3.05.2010), MKAP 7(2010)17-25
 511. Pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Poświęcenie pomnika ku czci policjantów II RP województwa poznańskiego, zamordowanych przez okupantów w czasie drugiej wojny światowej (Poznań, k-ł św. Jerzego - 14.05.2010), MKAP 7(2010)26-32
 512. Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, w: Z wszystkich zrobić świętych... W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), red. Anita Magowska, Poznań 2010, 5
 513. Jan Kanty Pytel, Inaczej jeszcze raz o księdzu, Poznań 2010, 6-7
 514. Słowo wstępne, w: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski na lata 2010-2013. Rok 2010/2011, Poznań 2010, 7-12
 515. Tyś dla mnie ucieczką. 5. rocznica koronacji figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, Wieleń, 2 lipca  2010 roku, MKAP 8(2010)18-22
 516. Patronie walczących z klęską pożarów. 60. rocznica działalności OSP w Strykowie, 3 lipca 2010 roku, MKAP 8(2010)23-28
 517. Aby całe moje życie było jednym aktem miłości. 100-lecie urodzin bł. siostry Sancji, Poznań, kościół pw. św. Rocha, 10 lipca 2010 roku, MKAP 8(2010)29-37
 518. Adoro Te devote. Otwarcie Kaplicy Wieczystej Adoracji (Wolsztyn par. NMP Niepokalanie Poczętej, 15.08.2010), MKAP 9(2010)19-28
 519. Słowo wstępne, w: B. Pawlaczyk, Anatomia człowieka w Biblii, Poznań 2010, 1-4
 520. Chociażbym chodził ciemną doliną. Sześćsetlecie obecności cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia (Górka Duchowna - 22.08.2010), MKAP 10(2010)19-26
 521. Abstynencja darem miłości. Święto Trzeźwości (Poznań, k-ł OO. Franciszkanów, Wzgórze Przemysła 28.-8.2010),  MKAP 11(2010)17-22
 522. Błogosławieństwo rozwoju. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2010.2011 (Gostyń, k-ł pw. św. Ducha i Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1.09.2010), MKAP 11(2010)23-29
 523. Bądźmy świadkami Miłości: program duszpasterski na rok 2009/2010, w: Misterium miłości / [red. nauk. ks. Waldemar Irek]. - Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2010. - (Sympozja i Sesje Naukowe; 19), s. 9-16
 524. Błogosławcie Bogu całego stworzenia. Ogłoszenie fary poznańskiej Bazyliką Mniejszą (Poznańska Fara - 17.10.2010), MKAP 12(2010)3-9
 525. Uczynki i łaska. Intronizacja relikwii bł. Marii Sagrario, patronki farmaceutów katolickich (Poznań, Sanktuarium św. Józefa - 24.10.2010), transmisja TVPolonia, MKAP 12(2010)10-16
 526. Śmierć, trawa, niepamięć i rosa. Uroczystość Wszystkich Świętych (Poznań, cmentarz Jeżycki - 1.11.2010), MKAP 12(2010)17-22
 527. Słowo wstępne do przedruku polskiego przekładu Biblii Jakuba Wujka. Grußwort zum Nachdruck der polnischen Bibelübersetzung des Jakub Wujek; w: Biblia Slavica. Herausgegeben von Hans Rothe und Friedrich Scholz. Serie II: Polnische Bibeln, Band V 1,1, Padeborn 2010
 528. Orędzie telewizyjne i radiowe z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, MKAP 1(2011)3-6
 529. Ze świętymi w blaskach mocy. Dzień modlitw o kanonizacje błogosławionych i beatyfikacje sług Bożych pochodzących z Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - 7.11.2010), MKAP 1(2010)7-13
 530. Przyjdę niebawem. Rekolekcje Episkopatu Polski (Kaplica Jasnogórskiego Obrazu - 23.11.2010), MKAP 1(2010)14- 17
 531. Lekceważenie Boga źle się kończy! Wywiad-rzeka, Wiadomości KAI 4(2011)8-13; idem: Nova et Vetera. Pismo Ruchu Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE 1(2011)1-10
 532. W komunii z życiem. List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Adwent 2010 roku, MKAP 2(2011)3-8
 533. Sposobność do składania świadectwa. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (Katedra Poznańska - 14.11.2010), MKAP 2(2011)8-16
 534. Zwiastuję wam radość wielką. Pasterka (Katedra Poznańska - 25.12.2010), MKAP 2(2011)16-22
 535. List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego na Światowy Dzień ChoregoMKAP 3(2011)5-10
 536. Czuwajcie! Pierwsza Niedziela Adwentu (Dąbcze-28.11.2010), MKAP 3(2011)11-15
 537. I posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby. Błogosławieństwo nowych organów (Lutom - 12.12.2010)MKAP 3(2011)16-22
 538. Biblia księdza doktora Jakuba Wujka. Prezentacja reprintu Biblii księdza Jakuba Wujka SJ, wydrukowanego przez Wydawnictwo Ferdinand Schöningh z Paderborn (Zamek Kórnicki - 15.12.2010), MKAP 3(2011)23-33; tenże w: Ad imaginem tuam. Księga jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, tom. 1, Wrocław 2012, 161-168
 539. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Betlejemskie Światło Pokoju oraz inauguracja nowej kadencji Prezydenta i Rady Miasta Poznania (Fara Poznańska - 19.12.2010), MKAP 3(2011)33-38
 540. Przebudź się jesteś wolny. 92. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (Fara Poznańska - 27.12.2010), MKAP 3(2011)38-44
 541. Ad resurrectionem et gloriam. 120. rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek (Poznań, kaplica Sióstr Zmartwychwstanek - 2.01.2011), MKAP 3(2011)44-50
 542. Epifania. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Poznań, kościół Objawienia Pańskiego - 6.01.2011), MKAP 3(2011)50-58
 543. Odwaga pójścia za Chrystusem. Dzień Życia Konsekrowanego (Katedra Poznańska - 2.02.2011), MKAP 3(2011)58-65
 544. Słowo Boże fundamentem wspólnoty z Bogiem, w: W komunii z Bogiem. Biblioteka DIAK Poznań 13, Poznań 2010,17-32
 545. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!" List pasterski z okazji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, MKAP 4(2011)9-13
 546. Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką. Święto Katedry św. Piotra Apostoła (Katedra Poznańska - 22.02.2011), MKAP 4(2011)13-22
 547. Przytul się do krzyża. Poznańska Droga Krzyżowa (10.03.2011), MKAP 4(2011)22-26
 548. Nowa ewangelizacja także w Polsce, Przewodnik Katolicki 14(2011)16-17
 549. Słowo wstępne, w: Prośmy o pokój dla Jeruzalem. Doświadczenie misyjne „Jerozolima 2010", Poznań 2011, 5
 550. Nie samym tylko chlebem. Trzydziestolecie Solidarności Rolników. I Niedziela Wielkiego Postu (Poznań, k-ł pw. Najświętszego Zbawiciela - 13.03.2011), MKAP 5(2011)11-18
 551. Szanuj, broń, kochaj i służ każdemu życiu ludzkiemu. Dzień Świętości Życia (Katedra Poznańska - 25.03.2011), MKAP 5(2011)18-25
 552. Trzy rodzaje zmartwychwstania. Pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej (Katedra Warszawska - 10.04.2011), MKAP 5(2011)26-35 Nasz Głos 5(2011)10-13; Hołd Katyński 2, red. L. Sosnowski, Kraków 2011, 68-71
 553. Stajemy się tym, co czcimy. Idolatria źródłem wszelkiego zła, Warszawskie Studia Teologiczne XXIII/1(2010)31-46
 554. Nowe życie w Chrystusie. Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2011, MKAP 6(2011)17-18
 555. Dziękczynienie Archidiecezji Poznańskiej za beatyfikację Jana Pawła II. Odezwa Arcybiskupa Poznańskiego, MKAP 6(2011)19
 556. Namaszczenie i posłanie. Wielki Czwartek. Msza z poświęceniem krzyżma (Katedra Poznańska - 21.04.2011), MKAP 6(2011)20-28
 557. Chlebie, co ludziom dajesz wieczne życie. Msza Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 21.04.2011), MKAP 6(2011)29-34
 558. A była to śmierć krzyżowa. Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 22.04.2011), MKAP 6(2011)34-40
 559. Nie zna śmierci Pan żywota. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 23.04.2011), MKAP 6(2011)40-46
 560. Nie zdradzić duszy Europy, PK 26(2011)26-27
 561. Słowo wstępne, w: PAN tam jest Ez 48,35. Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi Rektorowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego in memoriam, opr. ks. Zbigniew Godlewski, W-wa 2011, 9-11
 562. Wytrwajcie w miłości mojej! Święcenia prezbiteratu (Katedra Poznańska - 26.05.2011), MKAP 7(2011)8-15.
 563. Dar wspólnoty w Duchu Świętym. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Pielgrzymka mężczyzn Archidiecezji Poznańskiej do sanktuarium w Tulcach (19.06.2011), MKAP 8(2011)9-14
 564. Eucharystia jest przyszłością. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  (Transmisja TVPolonia, Plac przed Katedrą Poznańską - 23.06.2011), MKAP 8(2011)14-23
 565. Chrystus, serce świata. Uroczystość Serca Pana Jezusa (Poznań, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana  - 1.07.2011), MKAP 8(2011)23-28
 566. Do domu Matki. Msza św. na zakończenie 77. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (Wały Jasnogórskie - 15.07.2011), MKAP 8(2011)29-34
 567. „Kościół domem i szkołą komunii". Program duszpasterski na lata 2010/2011, w: Tożsamość chrześcijańska w zsekularyzowanym świecie, Papieski Wydział teologiczny, Sympozja i sesje naukowe 22, Wrocław 2011, 9-16
 568. Maryjo, coś jest w niebie. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Midland, Kanada - 15.08.2011), MKAP 9(2011)11-17
 569. Praca to skarb prawdziwy. Dożynki Archidiecezjalne (Szamotuły - 21.08.2011), MKAP 9(2011)18-25
 570. Obecność Kościoła w przestrzeni publicznej, PK 41(2011)22-23; MKAP 10(2011)11-14
 571. Bóg, Honor, Ojczyzna. 90. rocznica powstania Związku Oficerów Rezerwy (Katedra Poznańska - 28.09.2011), MKAP 11(2011)25-32; tenże w: Legionista. 90-lecie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 1921-2011, Poznań 2011, 5-11
 572. Cor ad cor loquitur. 100. lecie poświęcenia kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana, (Poznań - 23.10.2011), MKAP 11(2011)33-39
 573. Czego mi jeszcze brakuje? Nabożeństwo ekumeniczne, MKAP 12(2011)9-16
 574. Wychowawcy Ojczyzny. Dzień modlitw o kanonizację błogosławionych i beatyfikację Sług Bożych pochodzących z Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - 9.11.2011), MKAP 12(2011)16-22
 575. Ziemio ojczysta, ziemio jasna. Święto Niepodległości (Fara Poznańska - 11.11.2011), MKAP 12(2011)23-28; Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Wielkopolska 4/87(2011)4-9
 576. Świat milczy - ty działaj. Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym (Katedra Poznańska - 13.11.2011). MKAP 12(2011)29-35
 577. Kościół naszym domem. Program duszpasterski na rok 2011/2012, w: Kościół naszym domem?, red. Waldemar Irek, Wrocław 2012, 7-19
 578. Kościół naszym domem. List pasterski na Adwent Roku Pańskiego 2011, MKAP 1(2012)3-8
 579. Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem czasu i wieczności. MKAP 1(2012)10-15
 580. Na końcu nadejdzie zwycięstwo Boże. Rekolekcje biskupów, Jasna Góra, 22 listopada 2011 roku, MKAP 1(2012)16-20
 581. Czuwajcie! Pierwsza Niedziela Adwentu (Konojad, k-ł pw. św. Andrzeja Apostoła - 27.11.2011), MKAP 1(2012)21-27
 582. Powitanie uczestników, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. VIII Kongres Teologów Polskich, Poznań 13-16 września 2010, Poznań 2012, 24-27
 583. Gaudete! Trzecia Niedziela Adwentu, wieczorna Msza wigilijna podczas konwentu Kawalerów Maltańskich (Katedra Poznańska - 10.12.2011), MKAP 2(2012)61-66
 584. Transeamus usque ad Betlehem. Boże Narodzenie (Katedra Poznańska - 25.12.2011), MKAP 2(2011)66-73
 585. Przybyliśmy oddać Mu pokłon. Uroczystość Objawienia Pańskiego. (Poznań, k-ł pw. św. Antoniego Padewskiego na Wzgórzu Przemysła - 6.01.2012), MKAP 2(2012)73-79
 586. Odtąd nie będziesz zwał się Jakub, lecz Izrael. XV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (Poznań, k-ł pw. św. Wojciecha - 17.01.2012), MKAP 3(2012)121-128
 587. Sanctum Domino vocabitur. Dzień Życia Konsekrowanego (Katedra Poznańska 2.02.2012), MKAP 3(2012)128-134
 588. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Światowy Dzień Chorego. VI niedziela okresu zwykłego (Poznań, k-ł pw. Matki Bożej Bolesnej - 12.02.2012), MKAP 3(2012)135-142
 589. Christian-Jewish Dialogue in Poland today - Coming out of the shadows of WWII and Communist dictatorship, w: Religions and ideologies, Polish Perspectives and beyond" 2011 Conference, July 3-6, From the Martin Buber House 32, ICCJ, Heppenheim 2012, 32-39
 590. Ty zapewniasz mi życie, t. 2, Poznań 2012, 441 ss.
 591. Kościół naszym domem. List pasterski na Wielki Post Roku Pańskiego 2012, MKAP 4(2012)171-176
 592. Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Siódma niedziela zwykła. 70-lecie akcji „Bollwerk" (Katedra Poznańska - 19.02.2012), MKAP 4(2012)176-184; Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Wielkopolska 1/88(2012)4-10
 593. Nie samym chlebem żyje człowiek. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Msza św. w intencji odbudowy pomnika Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu (Katedra Poznańska - 26.02.2012), MKAP 4(2012)185-190
 594. Wolność człowieka nauki. Święto Katedry św. Piotra (Katedra Poznańska - 27.02.2012), MKAP 4(2012)191-201
 595. Jego słuchajcie! Druga niedziela Wielkiego Postu. (Poznań, k-ł pw. Wszystkich Świętych - 4.03.2012; Transmisja TVP Polonia), MKAP 4(2012)203-209
 596. Prześladowanie Kościoła wyrasta z grzechów w Kościele. PK 14(2012)21-25
 597. poznańskim mieczu św. Piotra, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 6(2011)7-11
 598. Słowo na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2012 roku, MKAP 5(2012)229-230
 599. Nie bój się, wierz tylko! Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II (Poznań, Hospicjum Palium - 27.03.2012), MKAP 5(2012)231-236
 600. Radujcie się zawsze w Panu! Niedziela Palmowa (Katedra Poznańska - 1.04.2012), MKAP 5(2012)236-241
 601. Kolonizacja, ewangelizacja, nowa ewangelizacja i misja. Wielki Czwartek, Msza święta Krzyżma (Katedra Poznańska - 5.04.2012), MKAP 5(2012)241-247
 602. Dałem wam przykład. Wielki Czwartek. Msza święta Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 5.04.2012), MKAP 5(2012)247-253
 603. Crux, ave! Wielki Piątek. Liturgia Męki Pańskiej (Katedra Poznańska - 6.04.2012), MKAP 5(2012)254-257
 604. Wstaje z grobu, kruszy mury. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 7.04.2012), MKAP 5(2012)258-264
 605. Pasterz i Stróż dusz waszych. 30. rocznica święceń biskupich bp. Zdzisława Fortuniaka (Katedra Poznańska - 9.05.2012), MKAP 6(2012)285-291
 606. Świętogórska Róża Duchowna. List pasterski z okazji 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze koło Gostynia oraz przyznania przez Ojca Świętego Benedykta XVI złotej róży papieskiej, MKAP 9(2012)407-410
 607. Słowo na wieść o nominacji bpa Marka Jędraszewskiego na arcybiskupa metropolitę łódzkiego, MKAP 9(2012)411-413
 608. Sport - ćwiczeniem ciała, ducha i duszy sportowca. Msza św. przed rozpoczęciem EURO 2012 (Katedra Poznańska - 6.06.2012), MKAP 9(2012)413-418
 609. Kościół szkołą odpowiedzialności. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Plac za Katedrą Poznańską - 7.06.2012)MKAP 9(2012)419-426
 610. Wierni do końca. 70-lecie śmierci błogosławionej Piątki Poznańskiej (Poznań, k-ł pw. NMP Wspomożycielki Wiernych - 12.06.2012), MKAP 9(2012)426-432
 611. Serce Jezusa to Chrystus. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (k-ł pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu - 15.06.2012), MKAP 9(2012)433-439
 612. W postaci róży śnieżnobiałej. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Przekazanie papieskiej złotej Róży dla sanktuarium świętogórskiego (Święta Góra - 24.06.2012), MKAP 9(2012)459-466
 613. Biskup Teodor Kazimierz Czartoryski. Msza św. w intencji śp. Teodora Kazimierza Czartoryskiego, biskupa poznańskiego (1704-1768), (Dolsk, k-ł pw. św. Michała Archanioła - 25.06.2012), MKAP 9(2012)467-471
 614. Chrystus dawcą życia. XIII niedziela zwykła „B". (Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Borek Wielkopolski - 1.07.2012), MKAP 9(2012)472-477
 615. Wszyscy ochrzczeni są powołani do apostolstwa. XV niedziela zwykła „B" (jasna Góra - 15.07.2012), MKAP 9(2012)477-484
 616. Od chleba materialnego do duchowego. XVIII niedziela zwykła „B". (k-ł pw. św. Maksymiliana Kolbe, Mississauga, Ontario, Kanada - 5.08.2012), MKAP 9(2012)484-489
 617. Słowo, w: ABC kancelarii i archiwum parafialnego, red. L. Wilczyński, Poznań 2012, 9-11
 618. Słowo wstępne, w: ks. P. Halczuk, Vademecum więzi chrześcijańsko-żydowskich nie tylko dla katechety, Bydgoszcz 2012, 7-9
 619. 10-lecie beatyfikacji siostry serafitki Sancji Szymkowiak. XX Niedziela Zwykła B (Poznań, k-ł sw. Rocha - 18.08.2012), MKAP 10(2012)511-516
 620. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć. Nadanie skwerowi przed budynkiem Niższego Seminarium Archidiecezji Poznańskiej w Wolsztynie imienia ks. kan. Teodora Lercha (Wolsztyn - 29.08.2012), MKAP 10(2012)517-524
 621. Radujcie się zawsze w Panu. Archidiecezjalny Dzień Młodzieży. 15-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - 15.09.2012), MKAP 10(2012)525-529
 622. Refleksje o kulturze i nauce (Poznań, PTPN, 26.04.2011), w: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, t. 75/1(2012)135-137
 623. Catechesi agli adulti per aiutare i giovani, L'Osservatore Romano 17(2012)10; tenże: Katechizować dorosłych, aby lepiej pomagać młodym, L'Osservatore Romano. Wydanie polskie 12(2012)15
 624. Instytucja i charyzmat. XXVI Niedziela Zwykła B (Wolsztyn, k-ł NMP Niepokalanie Poczętej - 30 września 2012), transmisja TVP Polonia, MKAP 11(2012)571-577
 625. Zwiastuję wam radość wielką, PK 51-52(2012)17
 626. Być solą ziemi. List pasterski na Adwent Roku Pańskiego 2012, MKAP 1(2013)9-14
 627. Życzenia na Boże Narodzenie 2012 roku, MKAP 1(2013)14-15
 628. Kapłan  a polityka. Piątek klerycki (Katedra Poznańska - 5.10.2012), MKAP 1(2013)15-21
 629. Synod biskupów ntnowej ewangelizacji, MKAP 2(2013)59-112
 630. Wiedza a mądrość, w: Św. Teresa od Jezusa mistrzynią doskonałości. 11 Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich, Poznań 2012, 64-76
 631. Arcybiskup Metropolita Poznański Antoni Baraniak (1904-1977),w:  Śremski Notatnik Historyczny 10(2012)103-111
 632. Być solą ziemi, w: Biblioteka DIAK Poznań,15, Poznań 2012, 13-24
 633. niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej (Fara Poznańska - 27.12.2012), w: Biuletyn informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wielkopolska 4(91) Grudzień 2012, 17-21
 634. Służebnica Boża Jadwiga, to chluba dla Kórnika, Miesięcznik Parafialny, Kórnik - kwiecień 2013, 3-5
 635. Zwycięstwo przez walkę duchową. List pasterski na Wielki Post Roku Pańskiego 2013, MKAP 4(2013)117-122
 636. Ja jestem Józef, wasz brat. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Poznań, k-ł pw. św. Wojciecha, MKAP 4(2013)122-127
 637. Czego Bóg od nas oczekuje? Powitanie na nabożeństwie z okazji 46. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Katedra Poznańska, 25 stycznia 2013, MKAP 4(2013)128-131
 638. Oczy w Nim utkwione. Trzecia niedziela zwykła. Poświęcenie dolnego kościoła, Bolechowo, 27 stycznia 2013 roku, MKAP 4(2013)131-135
 639. Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela. Święto Ofiarowania Pańskiego, Dzień Życia Konsekrowanego, Katedra Poznańska, 2 lutego 2013 roku, MKAP 4(2013)135-142
 640. Zostawili wszystko i poszli za Nim, Piąta niedziela zwykła. Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu, 10 lutego 2013 roku, MKAP 4(2013)143-150
 641. Caritati in iustitia, Msza św. dziękczynna za życie i dzieło księdza kardynała prymasa seniora Józefa Glempa, Katedra Poznańska, 13 lutego 2013 roku, MKAP 4(2013)151-161
 642. Bycie dla innych, Rozważanie na zakończenie Poznańskiej Drogi Krzyżowej, 14 lutego 2013 roku, MKAP 4(2013)161-165
 643. Wiara człowieka nauki. Święto Katedry św. Piotra (Katedra Poznańska - 22.02.2013), MKAP 5(2013)232-240
 644. Naoczni świadkowie Jego wielkości. II niedziela Wielkiego Postu C. Sprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do Leszna (k-ł pw. św. Jana Chrzciciela - 24.02.2013), MKAP 5(2013)241-246
 645. Przemówienie do przywódców religijnych Izraela (Jerozolima - 11.03.2013), MKAP 5(2013)246-250
 646. Przemówienie do prezydenta Izraela, Szymona Peresa (Jerozolima, Rezydencja Prezydenta - 14.03.2013), MKAP 5(2013)250-256
 647. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej (Katedra Poznańska - 24.03.2013), MKAP 5(2013)256-263
 648. Olej, pieczęć darów niebieskich. Wielki Czwartek, Missa Chrismatis (Katedra Poznańska - 28.03.2013), MKAP 5(2013)262-268
 649. On wyrósł przed nami jak młode drzewo. Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 29.03.2013), MKAP 5(2013)268-275
 650. W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 30.03.2013), MKAP 6(2013)289-295
 651. Jak Ojciec Mnie posłał, tak ja was posyłam. II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. 950-lecie śmierci Rychezy Lotaryńskiej, królowej Polski (Katedra Kolońska - 7.04.2013), MKAP 6(2013)295-303
 652. W hołdzie Matkom Sybiraczkom. Poświęcenie pomnika „W hołdzie Matkom Sybiraczkom" (Leszno, k-ł pw. św. Kazimierza - 23.04.2013), MKAP 6(2013)303-309
 653. Pełnić wolę Bożą, PK 23(2013)13-15
 654. Panie, niech będę jak promyk słoneczny. 25-lecie Chóru Dziecięco-Młodzieżowego „Promyki Słoneczne", PniewyMKAP 7(2013)341-347
 655. Byłeś jednym z tych ludzi nielicznego koła. VI niedziela wielkanocna C, Warszawa, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, MKAP 7(2013)347-353
 656. Jeżeli sam Pan nie zbuduje domu. Poświęcenie domu rekolekcyjnego, Czmoniec MKAP 7(2013)353-359
 657. Dlaczego wpatrujecie się w niebo? Wniebowstąpienie Pańskie, konsekracja wdów, Poznań, kaplica seminaryjna, MKAP 7(2013)360-364
 658. Błogosławieni miłosierni. 150-lecie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Rydzyna, MKAP 7(2013)365-371
 659. Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na wieść o nominacji Księdza Biskupa Damiana Bryla, MKAP 8(2013)401-402
 660. Błogosław, duszo moja Pana. Złoty jubileusz święceń prezbiteratu, Katedra Poznańska, MKAP 8(2013)403-412
 661. Kościół ubogi i dla ubogich. Święcenia prezbiterów Archidiecezji Poznańskiej, Katedra Poznańska,  MKAP 8(2013)412-420
 662. W Świętą Trójcę wierzę. Uroczystość Trójcy przenajświętszej, ogłoszenie kolegiaty leszczyńskiej Bazyliką Mniejszą, kolegiata pw. św. Mikołaja w LesznieMKAP 8(2013)420-427
 663. Wytrwajcie w miłości Mojej. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, plac przed Katedrą Poznańską, MKAP 8(2013)427-436
 664. Jemu poświęceni i w pełni doskonali. Pięćdziesiąta rocznica poświęcenia kościoła pw. św. Barbary w Luboniu, MKAP(2013)460-465
 665. Chrześcijański sens choroby. Dziękczynienie za sześćdziesiąt lat służby pracowników Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu, MKAP(2013)466-471
 666. Consolata. Odpust Matki Bożej Pocieszenia, Borek Wielkopolski MKAP(2013)471-477
 667. Idźcie i głoście światu Ewangelię. Święto św. Tomasza Apostoła, V Misyjne Święto Młodych, MKAP(2013)477-482
 668. Aby głosili królestwo Boże, XIV Niedziela Zwykła C, Wieleń, MKAP(2013)482-488
 669. Miłosierdzie, XVII Niedziela Zwykła C, Kanada, Mississauga, MKAP(2013)488-493
 670. Rada duszpasterska powinna być w każdej parafii, KAI 37(2013)1.7-8
 671. Razem dla dobra każdej parafii, PK 37(2013)28-29
 672. Ksiądz Tuszyński. Msza święta z okazji rocznicy imienin śp. ks. kanonika Czesława Tuszyńskiego. Grodzisk Wielkopolski, 17 sierpnia 2013 roku, MKAP 10(2013)508-515
 673. Błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk. Wprowadzenie relikwii bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk, XX Niedziela Zwykła C, Poznań, k-ł pw. św. Rocha, 18 sierpnia 2013 roku, MKAP 10(2013)515-523
 674. Zamknięcie domu sióstr elżbietanek w Strzelnie. Strzelno, 18 sierpnia 2013 roku, MKAP 10(2013)523-530
 675. Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne. XXI Niedziela Zwykła C, Środa Wlkp, 25 sierpnia 2013 roku, MKAP 10(2013)531-536
 676. Pełnia kapłaństwa. Święcenia biskupie księdza Damiana Bryla, Katedra Poznańska, 8 września 2013 roku, MKAP 10(2013)537-545
 677. Kamień, który odrzucili budujący. Wmurowanie kamienia węgielnego pod klasztor Karmelitów Bosych (Zwola k. Zaniemyśla - 24.08.2013), MKAP 11(2013)570-577
 678. 74rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. XXII Niedziela Zwykła C (Poznań, kościół ojców Karmelitów - 1.09.2013), MKAP 11(2013)578-584
 679. Podwyższenie Krzyża Świętego. I Ogólnopolski Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich (Licheń - 14.09.2013), MKAP 11(2013)585- 591
 680. List pasterski w sprawie beatyfikacji ks. Aleksandra Woźnego, MKAP 12(2013)621-625
 681. 30-lecie śmierci ks. Aleksandra Woźnego. XXVIII Niedziela Zwykła C (Poznań, k-ł pw. św. Jana Kantego - 13.10.2013), MKAP 12(2013)625-631
 682. Wielki syn ziemi wolsztyńskiej. 170. rocznica urodzin księdza Benedykta Tomiaka (Wolsztyn, kaplica Sióstr Miłosierdzia sw. Wincentego á Paolo - 18.10.2013), MKAP 12(2013)631-637
 683. Z niezliczoną rzeszą świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych (Poznań, Spławie, cmentarz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła - 1.11.2013), MKAP 12(2013)637-643
 684. Rozumnie i skutecznie. 90-lecie Służebnicy Bożej Jadwigi z Działyńskich Generałowej Zamoyskiej (Kórnik - 4.11.2013), MKAP 12(2013)644-650
 685. Powstała z grobu. Święto Niepodległości (Fara poznańska - 11.11.2013), MKAP 12(2013)650-656
 686. Jeden z najpobożniejszych, najpokorniejszych i najzasłużeńszych katolików Wielkopolski. Otwarcie Roku Edmunda Bojanowskiego (Święta Góra, Gostyń - 13.11.2013), MKAP 1(2014)4-11
 687. Król czasu i wieczności. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (Katedra Poznańska - 24.11.2013; TVP Polonia), MKAP 1(2014)12-17
 688. List pasterski przed koronacją cudownego obrazu św. Józefa z kościoła ojców karmelitów w Poznaniu, MKAP 2(2014)60-64
 689. Wszyscy potrzebują jakiegoś kierowania całością. Modlitwa w intencji pierwszych polskich władców z dynastii Piastów (Katedra Poznańska - 17.11.2013)MKAP 2(2014)65-72
 690. Nic bez Boga. Rocznica zjazdu Polskiego Sejmu Dzielnicowego (Fara Poznańska - 3.12.2013), MKAP 2(2014)73-80; Przegląd Wielkopolski 2(2014)7-11
 691. Dom swój zbudował na skale. Eucharystia Parafialnych Rad Duszpasterskich (Kalisz, sanktuarium św. Józefa, transmisja w Telewizji Trwam - 5.12.2013), MKAP 2(2014)81-88
 692. Pierwej święta w żywocie matki niż zrodzona. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Fara Poznańska - 8.12.2013), MKAP 2(2014)88-95
 693. Radosna świętość, Wprowadzenie relikwii bł. Pier Giorgio Frassatiego (Poznań, sanktuarium Miłosierdzia Bożego - 8.12.2013), MKAP 2(2014)95-101
 694. Dzisiaj narodził się nam Zbawiciele. Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Katedra Poznańska - 25.12.2013), MKAP 2(2014)101-107
 695. Polsko, umiej być wdzięczna. 95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (Fara Poznańska - 27.12.2013), MKAP 2(2014)107-112
 696. Pan jest moją mocą. Jemu zawdzięczam moje ocalenie, MKAP 3(2014)129-136
 697. Ku lepszemu światu, MKAP 3(2014)137-142
 698. Razem głosimy Ewangelię, MKAP 3(2014)143-148
 699. Unikajcie przeciętności, PK 8(2014)16-17
 700. Odnieśli moralne zwycięstwo, w: Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963, red. D. P. Kucharski i R. Sierchuła, Poznań 2014, 14-18
 701. Kościół zawsze powinien się reformować. KAI 10(2014)2.1-15
 702. Wyjdźmy poza krąg kościoła, salki i kancelarii, TP 12(2014)18-19
 703. Moje priorytety, Idziemy 12(2014)14-15
 704. W trosce o wartości, PK 13(2014)20-21
 705. Polska wciąż potrzebuje ludzi sumienia, wSieci 13(2014)40-42
 706. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem, Gość Niedzielny 13(2014)26-28
 707. Nawrócenie duszpasterskie. List pasterski na Wielki Post Roku Pańskiego 2014, MKAP 4(2014)177-182
 708. Wspólne świadectwo. Nieszpory ku czci św. Cyryla i Metodego, kościół pw. św. Wojciecha w Poznaniu, 13 lutego 2014 roku, MKAP 4(2014)182-188
 709. My także winniśmy oddać życie za braci (1 J 3,16). XXII Światowy Dzień Chorego, Poznań, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, ul. Szwajcarska, 11 lutego 2014 roku, MKAP 4(2014)188-193
 710. Budując powszechne braterstwo Kościoła. Jubileusz 50-lecia życia zakonnego brata Franciszka Radzaja, Puszczykowo, 15 lutego 2014 roku, MKAP 4(2014)194-199
 711. Sumienie człowieka nauki. Święto Katedry św. Piotra, katedra poznańska, 21 lutego 2014 roku, MKAP 4(2014)200-207
 712. Inauguracja Roku Augusta Cieszkowskiego. Wierzenica, kościół pw. św. Mikołaja, 16 marca 2014 roku, MKAP 4(2014)207-2013; tenże: Wstęp, w: Hr. August Cieszkowski, red. H. Błachnio - E. J. Buczyńska - W. Buczyński, Swarzędz 2014, 6-7
 713. Ministrant ma ewangelizować, KNC 5(2014)11-12
 714. Z nami chwałę niebo całe. Koronacja obrazu św. Józefa (Poznań, kościół św. Józefa - 23.04.2014), MKAP 5(2014)233-238
 715. Błogosławieni ubodzy w duchu. Przyjęcie krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz ikony Salus Populi Romani (Katedra Poznańska - 14.04.2014), MKAP 5(2014)238-245
 716. Kto by chciał iść za Mną. Rozważanie na zakończenie Poznańskiej Drogi Krzyżowej (Plac A. Mickiewicza 15.04.2014), MKAP 5(2014)245-248
 717. Missa Crismatis. Wielki Czwartek (Katedra Poznańska - 17.04.2014), MKAP 5(2014)248-255
 718. W noc ostatnią przy wieczerzy. Msza Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 17.04.2014), MKAP 5(2014)255-260
 719. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony. Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 18.04.2014), MKAP 5(2014)260-266
 720. Słowo w sprawie odbudowy pomnika Najświętszego Serca Pana JezusaMKAP 5(2014)266-267
 721. Słowo wstępne, w: Ewangelia według św. MarkaWprowadzenie, Przekład, Lektura duchowa, red. ks. Mirosław Wróbel, Lublin 2014, 11-14
 722. Nocy, jaśniejsza od dnia. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 19.04.2014), MKAP 6(2014)285-292
 723. Bądź pozdrowiona, Królowo! Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II (Jasna Góra - 3.05.2014), MKAP 6(2014)292-300
 724. Rodzino, stań się tym, czym jesteś! II Poznański Tydzień Rodziny (Katedra Poznańska - 18.05.2014), MKAP 6(2014)301-306
 725. Namaścił ciebie olejkiem radości. Święcenia kapłańskie (Katedra Poznańska - 22.05.2014), MKAP 6(2014)306-312
 726. Wywiad, w: W świetle kolegiaty. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie 4(2014)18-19
 727. Czy miłujesz Mnie bardziej aniżeli ci? Eucharystia Zakonu Maltańskiego (kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami - 6.06.2014), MKAP 7(2014)345-349
 728. Ingres arcybiskupa Wojciecha Polaka (Katedra Gnieźnieńska - 7.06.2014), MKAP 7(2014)349-350
 729. Złym śmierć niesie, dobrym życie. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Plac Katedralny - 19.06.2014), MKAP 7(2014)351-356
 730. Serce sprawiedliwych jest ołtarzem Boga. Poświęcenie ołtarza (Tarnowo Podgórne - 15.06.2014), MKAP 7(2014)357-364
 731. Słowo wstępne. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Poznań 2014, 9-16
 732. Oświadczenie Przewodniczącego KEP, MKAP 8(2014)387-390
 733. Miłość Chrystusa źródłem świętości. Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II (Środa, kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP - 30.06.2014), MKAP 8(2014)393-397
 734. Ze względu na Twoją większą wiarę. Rozpoczęcie 80. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (Katedra Poznańska - 6.07.2014), MKAP 8(2014)398-402
 735. Jestem cichy i pokorny sercem. XIV Niedziela zwykła (Wieleń, Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, transmisja w TVP Polonia, - 6.07.2014), MKAP 8(2014)402-407
 736. Wy dajcie im jeść. XVIII Niedziela Zwykła (Osieczna - 3.08.2014), MKAP 8(2014)408-414
 737. „Wierzę w Syna Bożego". Program duszpasterski na rok 2013/2014, w: Syn Boży - centrum naszej wiary, Wrocław 2014, 7-16
 738. Ty ukażesz mi ścieżkę życia, t. 3, Poznań 2014,449 ss.
 739. W celu odnowy porządku doczesnego. 200. rocznica urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, MKAP 9(2014)435-441
 740. Każ mi przyjść do Siebie po wodzie,  XIX niedziela zwykła, dożynki, Wonieść, 10 sierpnia 2014, MKAP 9(2014)442-447
 741. Za ten pacierz w własnej mowie. 75. rocznica śmierci ks. Jana Laskowskiego, Konarzewo, 1 września 2014 roku, MKAP 9(2014)448-454
 742. Krzyżu, niewysłowiona miłości Boga. Łagiewniki, Centrum Jana Pawła II, 13 września 2014 roku,  MKAP 9(2014)455-461
 743. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Święto świętego Jacka, Santa Maria di Lota, Korsyka, Dom św. Jacka, 17 sierpnia 2014 roku, MKAP 10(2014)483-489
 744. Słowo i czyn. XXVI niedziela zwykła A, poświęcenie kaplicy pw. Matki Teresy z Kalkuty, Kamionki, 28 września 2014 roku, MKAP 10(2014)490-494
 745. Młodzi pragną szczęśliwego małżeństwa, PK 40(2014)16-17
 746. Szukamy prawdziwego lekarstwa, Niedziela 40(2014)13
 747. Polska rodzina cierpi od lat, Nasz Dziennik 231(2014)24-25
 748. Zapiski z Synodu, Idziemy 43(2014)28-29
 749. Otwarty od 2 tysięcy lat, Gość Niedzielny 43(2014)22-23
 750. Jesteśmy, by leczyć rany, Nasz Dziennik 251(2014)11-13
 751. Niech nas poprowadzi Duch Święty, PK 44(2014)14-16
 752. Nie ma co udawać, że nie ma różnicy zdań, Do Rzeczy 45(2014)36-38
 753. Ocalić światło i wolność, KAI 45(2014)2.6-8
 754. Powstała z grobu, Magazyn Naszego Dziennika 265(2014)M8-M9
 755. Wierność duchowi prawdy, a nie gonitwa za duchem czasu, Niedziela 47(2014)16-19
 756. Blog z III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji", MKAP 12(2014)579-633
 757. Na sprawdzonych jasnogórskich ścieżkach, Niedziela 48(2014)20-21
 758. Tylko w Bogu oparcie, t.4, Poznań 2014, 427 ss.
 759. Nadeszła godzina świadectwa, Magazyn Naszego Dziennika 283(2014)10-11
 760. Prawdziwa tożsamość katolicka. XXV Forum Szkół Katolickich (Jasna Góra - 7.11.2014), MKAP 1(2015)6-12
 761. Wychowawcy Ojczyzny. Dzień modlitw o kanonizację błogosławionych i beatyfikację sług Bożych pochodzących z Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - 9.11.2014), MKAP 1(2015)12-19
 762. Powstała z grobu. Święto Niepodległości (Warszawa, k-ł pw. św. Krzyża, transmisja w 1. Programie Polskiego Radia - 11.11.2014), MKAP 1(2015)19-27
 763. Odnowić dynamizm życia konsekrowanego. Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego (Katedra Poznańska - 29.11.2014), MKAP 1(2015)27-33
 764. Dzieci jednego Boga. Przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (1998-2014), Poznań 2015, 199 ss.
 765. Poświęcenie gmachu nowej biblioteki Wydziału Teologicznego (Poznań, 15 grudnia 2014 roku), MKAP 2(2015)61-63
 766. Zawsze się radujcie. Posłanie misyjne Magdaleny Plekan, świeckiej misjonarki kombonianki (Poznań, parafia Pierwszych Polskich Męczenników - 14.12.2014), MKAP 2(2015)65-69
 767. Dziś narodził się wam Zbawiciel. Pasterka (Katedra Poznańska - 25.12.2014), MKAP 2(2015)70-76
 768. Mocą Bóg, celem Ojczyzna. 96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (Fara Poznańska - 27.12.2014), MKAP 2(2015)77-83
 769. Irakijczycy potrzebują naszego wsparcia, PK 7(2015)23
 770. Sprzeciw Kościoła wobec konwencji, PK 7(2015)42
 771. Czego oczekujemy od świeckich katolików w kontekście nadchodzącego drugiego roku realizacji programu duszpasterskiego? Głos Odrodzenia 1(2015)1-5
 772. Odnieśli moralne zwycięstwo. w: Dla Niepodległej. Żołnierze wyklęci 1944-1963, Poznań 2015, 6-10
 773. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi (Ps 34,5). XVIII Dzień Judaizmu, (Poznań , k-ł pw. św. Wojciecha, 15.01.2015), MKAP 3(2015)120-125
 774. Moc Słowa. IV Niedziela zwykła. 15-lecie Verba Sacra (Katedra Poznańska - 1.02.2015), MKAP 3(2015)126-132
 775. Ekstremalne życie Ewangelią. Prorocy królestwa Bożego. XIX Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (Katedra Poznańska - 2.02.2015), MKAP 3(2015)133-138
 776. Nawracajcie się  i wierzcie w Ewangelię. List pasterski na Wielki Post Roku Pańskiego 2015, MKAP 4(2015)174-179
 777. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. VI niedziela zwykła, 100. rocznica śmierci arcybiskupa Edwarda Likowskiego (Katedra Poznańska - 15.02.2015), MKAP 4(2015)180-189
 778. Rozważanie na zakończenie Poznańskiej Drogi Krzyżowej (Plac Adama Mickiewicza, Poznań - 19.02.2015), MKAP 4(2015)190-193
 779. Powołanie chrześcijańskiego uczonego. Nieszpory z okazji święta Katedry św. Piotra Apostoła (Katedra Poznańska - 23.02.2015), MKAP 4(2015)194-202
 780. W dzień Maryi Wspomożycielki przychodzi mi rozstać się z tym światem. II Niedziela Wielkiego Postu. Poświęcenie kaplicy pw. Błogosławionej „Poznańskiej Piątki" (Poznań, Klin Dębiecki - 1.03.2015), MKAP 4(2015)203-209
 781. Wprowadzenie, w: Abp H. J. Muszyński, Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986-1994, Gniezno-Pelplin 2015, 19-22
 782. Dni judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, w:  Abp H. J. Muszyński, Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986-1994, Gniezno-Pelplin 2015, 585-592
 783. Odpowiedź na liberalizację - umacniać wiarę, KAI 12(2015)10
 784. Chrześcijanom w Iraku potrzeba modlitwy i wsparcia materialnego. KAI 8(2015)10-12
 785. Ja jestem Pan, twój Bóg. III niedziela Wielkiego Postu, Kaziuki, 600-lecei urodzin Jana Długosza (Fara Poznańska - 8.03.2015), MKAP 5(2015)233-239
 786. Z miłości do Boga i ludzi. IV niedziela Wielkiego Postu, 25-lecie Caritas Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - 15.03.2015), MKAP 5(2015)240-246
 787. Istnienie ze względu na Jezusa. Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, inauguracja pielgrzymowania św. Józefa po archidiecezji Poznańskiej (Poznań, kościół ojców karmelitów - 19.03.2015),   MKAP 5(2015)247-253
 788. Kochać, wielbić i służyć. Homilie na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce (2004-2015), Poznań 2015, 198 ss.
 789. Słowo na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, MKAP 6(2015)291-292
 790. Nowe przymierze, V niedziela Wielkiego Postu, 20-lecie Katolickiego Radia Emaus (Katedra Poznańska - 22.03.2015), MKAP 6(2015)292-297
 791. Oto poczniesz i porodzisz Syna. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 30-lecie sakry biskupiej arcybiskupa seniora Henryka Muszyńskiego (Katedra Gnieźnieńska - 25.03.2015), MKAP 6(2015)297-304  
 792. Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej (Katedra Poznańska - 29.03.2015), MKAP 6(2015)304-309
 793. Blask świadectwa. 70-lecie śmierci bł. Natalii Tałasiewicz (Poznań, k-ł pw. św. Michała Archanioła - 31.03.2015), MKAP 6(2015)309-316
 794. Ustanowienie kapłaństwa. Msza św. Krzyżma (Katedra Poznańska - 2.04.2015), MKAP 6(2015)316-323
 795. Ustanowienie Eucharystii. Msza Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 2.04.2015), MKAP 6(2015)323-329
 796. Mój Sługa usprawiedliwi wielu. Wielki Piątek, liturgia Męki Pańskiej (Katedra Poznańska - 3.04.2015), MKAP 6(2015)329-336
 797. Radosna noc Kościoła. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 4/5.04.2015), MKAP 6(2015)336-341
 798. Moją polityką jest miłość. 150-lecie urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), (Poznań, k-ł pw. św. Marcina - 19.04.2015), MKAP 6(2015)342-348
 799. Bądź odporny jak uderzone kowadło (Watykan, Bazylika św. Piotra - 23.04.2015), MKAP 6(2015)349-352
 800. Rodinám musίme ponúknuť ideál plnšieho života, Katolίcke noviny (24.05.2015)10-11
 801. Słowo wstępne. Nowe życie w Chrystusie. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2015-2016, 9-16 
 802. Słowo wstępne. Nowe życie w Chrystusie. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2015-2016, 9-16
 803. Kościół zamknięty na ubogich jest chory!, KAI 25(2015)9-11
 804. Zło dobrem zwyciężaj. Poświęcenie placu pod budowę kościoła pw. bł Jerzego Popiełuszki, Plewiska, 25 kwietnia 2015 roku, MKAP 7(2015)363-371
 805. Światło w ciemnościach. 70-lecie wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau, pielgrzymka duchowieństwa polskiego i Polonii w Niemczech do Dachau, Freising, 29 kwietnia 2015 roku, MKAP 7(2015)371-376
 806. Więź z Chrystusem. Uroczystość NMP Królowej Polski, Jasna Góra, 3 maja 2015 roku, MKAP 7(2015)377-383
 807. Aby wszyscy stanowili jedno. Eucharystia Zakonu Maltańskiego, Jasna Góra, 16 maja 2015 rokuMKAP 7(2015)384-388
 808. Wzniósł się do nieba Pan chwały. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, katedra poznańska, 17 maja 2015 roku, MKAP 7(2015)388-395
 809. Kamień, który odrzucili budujący. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II, Poznań, 19 maja 2015 roku, MKAP 7(2015)395-401
 810. Chrystusowe wezwanie „od początku" - wzorem duszpasterstwa Kościoła. Kongres „Ewangelia małżeństwa i rodziny", Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń,  29 maja 2015 roku, MKAP 7(2015)401-421
 811. W Świętą Trójcę wierzę. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, dziękczynienie za pół wieku obecności Biblii Tysiąclecia w Kościele katolickim (Poznań - 31.05.2015), MKAP 8(2015)435-441
 812. Sumienie kapłanów. Pielgrzymka Prezbiterów Diecezji Włocławskiej (Błenna, parafia NMP Łaskawej - 2.06.2015), MKAP 8(2015)442-456
 813. Niedziela Dniem Człowieka. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Poznań, plac katedralny - 4.06.2015), MKAP 8(2015)457-463
 814. Jego miłosierdzie na wieki.  Uroczystość Najświętszego Serca pana Jezusa (Poznań, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana - 12.06.2015), MKAP 8(2015)464-469
 815. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Rozesłanie wolontariuszy misyjnych. XI niedziela zwykła B. Transmisja w TVP Polonia (Fara Poznańska - 14.06.2015), MKAP 8(2015)470-475
 816. Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość. 200. rocznica urodzin św. Jana Bosko (Warszawa, bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa - 20.06.2015), MKAP 8(2015)476-480
 817. I rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. XII Archidiecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. XII niedziela zwykła B (Tulce - 21.06.2015), MKAP 8(2015)481-487
 818. Odpowiedź Przewodniczącego KEP na list Prezydenta RP, MKAP 9(2015)507-510
 819. Inauguracja urzędowania Prezydenta RP. Wstęp do Mszy świętej inaugurującej urzędowanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 6 sierpnia 2015 roku, MKAP 9(2015)527-530
 820. Dekalog I. Przykazanie pierwsze „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!", (katedra poznańska, 12 kwietnia 2015 roku), MKAP 9(2015)530-546
 821. Dekalog II. Przykazanie drugie: „Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego nadaremno!", (katedra poznańska, 10 maja 2015 roku), MKAP 9(2015)546-558
 822. Podstawowe zadania szkoły. IX Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Liceum Ekonomicznego (Strzelno, kościół pw. św. Trójcy, 27. czerwca 2015 roku), MKAP 9(2015)559-564
 823. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi? XIV niedziela zwykła B (Wieleń Nadodrzański, 5 lipca 2015 roku), MKAP 9(2015)565-570
 824. Jako pasterze nie możemy milczeć, Gość Niedzielny 36(2015)22-24

 825. Apel przewodniczącego KEP do partii politycznych, MKAP 10(2015)587-588

 826. Przykazanie czwarteCzcij twego ojca i twoją matkę (Katedra Poznańska - 12.07.2015), MKAP 10(2015)589-610

 827. Nawrócenie Mojżesza. Wejście 81. Poznańskiej Pielgrzymki Pieszej na jasną Górę (15.07.2015), MKAP 10(2015)610-615

 828. Ku szczytom nieba podąża. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Zakopane, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - 15.08.2015), MKAP 10(2015)616-622

 829. Ekologia integralna. Uroczystości patronalne ku czci świętego Rocha (Mikstat - 16.08.2015), MKAP 10(2015)622-628

 830. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi. XXII niedziela zwykła B. Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne (Buk - 30.08.2015), MKAP 10(2015)629-635

 831. Święta Monika. Dni duszpasterskie (Katedra Wrocławska - 25.08.2015), MKAP 10(2015)635-645

 832. Z pośpiechem służyć człowiekowi (Wąwolnica, archidiecezja lubelska - 6.09.2015), MKAP 10(2015)646-652

 833. Dekalog V. Przykazanie piąte: Nie będziesz zabijał! (Katedra Poznańska - 23.08.2015), MKAP 11(2015)677-713

 834. Apostolstwo zrzeszone. II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej, XXV niedziela zwykła (Kraków, Bazylika Mariacka, transmisja w TV Polonia - 20.09.2015), MKAP 11(2015)713-718

 835. Polscy biskupi nie są zabetonowani. KAI 40(2015)2.6-7

 836. Prawo Boże jest niezmienne. Niedziela 42(2015)4

 837. Nie ma złotego środka. Idziemy 40(2015)27-28

 838. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. 50 rocznica powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, (Rzym, Campo Teutonico- 26.10.2015),w: Erinnerung und Versöhnung. Die Botschaft der polnischen Bischöfe an die deutschen Bischöfe und ihre Folgen. Pamięć i przebaczenie. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich i jego reperkusje, red. ks. Damian Bednarski, Katowice 2015, 117-131

 839. Wierność duchowi prawdy warunkiem nadziei. Dziedzictwo św. Jana Pawła II, w: Drogi nadziei, red. Z. Zarębianka, K. Dybeł, Kraków 2015, 13-23

 840. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. I niedziela Adwentu (Jasna Góra - 29.11.2015), MKAP 12(2015)762-768

 841. Gdzie chrzest, tam nadzieja. Apel jasnogórski (Jasna Góra - 28.11.2015), MKAP 1292015)769-772

 842. Message of the President of the Polish Bishops' Conference, w: De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II, Warszawa 2015, 11-15

 843. Wierność, otwartość na ludzi, budowanie jedności, Kościół Domowy140(2015)30-33

 844. Orędzie telewizyjne na Boże Narodzenie, MKAP 1(2016)6-9

 845. Błogosławieni miłosierni. Poznań, kościół ojców dominikanów, 12.12.2015, MKAP 1(2016)9-16

 846. Inauguracja Roku Miłosierdzia. Katedra Poznańska, 13.12.2015, MKAP 1(2016)16-23

 847. 350 lat przybycia karmelitanek bosych do Poznania. Poznań, klasztor sióstr karmelitanek, 14.12.2015, MKAP 1(2016)23-30

 848. Przekaz wiary mesjańskiej. IV niedziela Adwentu C, udzielenie misji kanonicznej katechistom, transmisja Telewizji Polonia, Katedra Poznańska, 20.12.2015, MKAP 1(2016)

 849. Znacznie chrztu dla naszych dziejów. Wypowiedź przewodniczącego Episkopatu Polski podczas konferencji prasowej w Warszawie, transmitowana przez TVP Info i Polsat News, 20 stycznia 2016 roku, MKAP 2(2016)67-71

 850. Bądźcie miłosierni. Pasterka, uroczystość Narodzenia Pańskiego, (Katedra Poznańska - 25.12.2015), MKAP 2(2016)71-78

 851. Życie ofiarowane Bogu i Ojczyźnie. Odsłonięcie pomnika gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego (Lusowo - 29.12.2015), MKAP 2(2016)78-85

 852. Kościół Domowy. II niedziela po Narodzeniu Pańskim, (k-ł pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu - 3.01.2016), MKAP 2(2016)85-90

 853. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Odsłonięcie tablicy ks. prałata Antoniego Gryczki (Wolsztyn, fara - 5.01.2016), MKAP 2(2016)90-97

 854. Przykazanie ósme: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu (Katedra Poznańska - 22.11.2015), MKAP 2(2016)97-122

 855. Przykazanie dziesiąte: Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która jest własnością twego bliźniego (Katedra Poznańska - 10.01.2015)MKAP 2(2016)122-139

 856. Toczy się walka o dusze narodu, WNET 20(2016)10

 857. Wstęp do polskiego wydaniaw: kard. Raymond Burke, Boża miłość stała się ciałem, Kraków 2015, 6-8

 858. Co ty tu robisz Eliaszu? XIX Dzień Judaizmu (Poznań, k-ł pw. św. Wojciecha – 17.01.2016), MKAP 3(2016)156-163

 859. Dary hierarchiczne i charyzmatyczne w życiu konsekrowanym. Dzień Życia Konsekrowanego (Katedra Poznańska – 2.02.2016), MKAP 3(2016)164-171

 860. Węże i żmije zdepczesz bez urazy. I niedziela Wielkiego  Postu (Katedra Poznańska - 15.02.2016), MKAP 3(2016)172-177

 861. Bądź doskonały we wszystkich próbach. Idziemy 13(2016)26-27

 862. Serce sprawiedliwych jest ołtarzem Boga. Poświęcenie nowego ołtarza (Rakoniewice - 6.03.2016), MKAP 4(2016)207-215

 863. Idź, a od tej chwili już nie grzesz! V Niedziela Wielkiego Postu (sanktuarium Najświętszej krwi Pana Jezusa w Poznaniu - 13.03.2016), MKAP 4(2016)215-220

 864. Hosanna Synowi Dawidowemu. Niedziela Palmowa (Katedra Poznańska - 20.03.2016), MKAP 4(2016)221-226

 865. Zadania kapłańskie i chrzest. Msza św. Krzyżma (Katedra Poznańska - 24.03.2016), MKAP 4(2016)227-236

 866. Przeistoczenie wszystkich wartości. Msza Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 24.03.2016), MKAP 4(2016)236-242

 867. Za grzechy mego ludu został zabity. Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 25.03.2016), MKAP 4(2016)242-247

 868. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska -26/27. 03.2016), MKAP 4(2016)248-256

 869. Treść Prawa wpisana jest w ich sercach. Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski (Piotrków Trybunalski - 1.05.2016), MKAP 5(2016)297-303

 870. Mesco dux baptizatur. 1050. rocznica chrztu Mieszka I (Praga, bazylika św. Jerzego na Hradczanach - 10.04.2016), MKAP 5(2016)303-311

 871. Gaude Mater Polonia! Orędzie na 1050. rocznicę Chrztu Polski. TVP1 (Katedra Poznańska, Złota Kaplica - 13.04.2016), MKAP 5(2016)311-313

 872. Polonia semper fidelis. 1050-lecie Chrztu Polski (Katedra Poznańska - 15.04.2016), MKAP 5(2016)314-321

 873. Gdzie chrzest, tam nadzieja! Słowo powitania skierowane do uczestników jubileuszowego świętowania (Poznań, stadion miejski - 16.04.2016)MKAP 5(2016)322-323

 874. Ja jestem dobrym Pasterzem. IV niedziela wielkanocna. Odsłonięcie tablicy Mieszka II. TVP Polonia (Katedra Poznańska - 17.04.2016), MKAP 5(2016)323-330

 875. Respect for life: for one's own life, for others'life, for God, w: Being and becoming responsible for life, , Città del Vaticano 2016, 269-275

 876. Będziecie moimi świadkami. Uroczystość św. Wojciecha (Gniezno, plac św. Wojciecha - 24.04.2016), MKAP 6(2016)360-366

 877. Apel Jasnogórski (Jasna Góra - 1.05.2016), MKAP 6(2016)367-369

 878. Wielka Boga-Człowieka Matko. Akt zawierzenia Matce Bożej w 1050. rocznicę Chrztu Polski (Jasna Góra - 3.05.2016)MKAP 6(2016)369-376

 879. Ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku. 90.lecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Katedra Poznańska - 15.05.2016), MKAP 6(2016)376-382

 880. Słudzy Bożego miłosierdzia. Święcenia kapłańskie (Katedra Poznańska - 19.05.2016), MKAP 6(2016)383-389

 881. Im bliżej Jezusa - tym bliżej siebie. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Poznań, Plac katedralny - 26.05.2016), MKAP 7(2016)412-419

 882. Poświęcenie figury Serca Jezusowego. (Poznań, Plac przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana - 3.06.2016), MKAP 7(2016)419-422

 883. Chrystus, Serce świata. Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa (Poznań, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana - 3.06.2016), MKAP 7(2016)422-429 

 884. Jak sól i światło, Rozmowa, ND 160(2016)4-5

 885. Mille anni turbolenti e gloriosi. L'eredità del battesimo e le nuove sfide della Chiesa in Polonia, L'Osservatore Romano 170(2016)8

 886. Starajcie się naprzód o królestwo Boga. Pielgrzymka Caritas Polska do Poznania (Katedra Poznańska - 17.06.2016), MKAP 8(2016)472-477

 887. Najważniejsze wydarzenie w dziejach państwa i narodu. 1050. rocznica Chrztu Polski (Międzyrzecz - 18.06.2016), MKAP 8(2016)478-483

 888. Z Miłości do miłości. 40-lecie małżeństwa Barbary i Henryka Rohde (Katedra Poznańska - 3.07.2016), MKAP 8(2016)484-489

 889. Gościnności nie zapominajcie. XXV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja, (Jasna Góra - 10.07.2016), MKAP 8(2016)489-497

 890. Dai giovanni una nuova civiltà.Il presidente dei vescovi polacchi: "no" alla cultura del provvisorio, Avvenire - 28 Luglio 2016, 15

 891. Ten czas nas odmienił. Z abp. Stanisławem Gądeckim, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, o pielgrzymce Ojca Świętego Franciszka do Polski i Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie rozmawia ks. Mirosław Tykfer, Przewodnik Katolicki 32(2016)

 892. Zaproszenie na ŚDM, MKAP 9(2016)537-539

 893. Powitanie papieża Franciszka. Przemówienie wygłoszone podczas spotkania papieża Franciszka z  polskimi biskupami, Kraków, katedra wawelska, 27 lipca 2016 rokuMKAP 9(2016)540-543

 894. Podziękowanie dla papieża Franciszka. List abp. Stanisława Gądeckiego skierowany do papieża Franciszka po Światowych Dniach Młodzieży, MKAP 9(2016)543-544

 895. Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej. Powitanie uczestników i organizatorów I Światowego Kongresu Młodzieży Polonijnej, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 18 lipca 2016 roku, MKAP 9(2016)544-549

 896. Znak Jonasza. I Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 18 lipca 2016 roku, MKAP 9(2016)549-555

 897. Przedmowa, Knégo wińdzeniô Exodus, z hebsëzczegi przełożił O/ Adam Sikora OFM. Gdańsk 2016, 6-8

 898. Apostolstwo i heroiczna miłość. Święto patronalne św. Maksymiliana Kolbego (Kanada, Mississauga - 21.08.2016), MKAP 10(2016)586-591

 899. Kamień, którzy odrzucili budujący. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła błogosławionej „Poznańskiej Piątki" (Poznań - 24.08.2016), MKAP 10(2016)592-598

 900. Idź dalej przez Polskę. Początek peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w diecezji łowickiej (Żyrardów, Plac przed kościołem pw. Matki Bożej Pocieszenia - 3.09.2016), MKAP 10(2016)599-607

 901. Bądź pozdrowiona Królowo! Rozpoczęcie przygotowania jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (Jasna Góra - 8.09.2016), MKAP 10(2016)607-614

 902. Apel Jasnogórski. Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (Jasna Góra - 8.09.2016), MKAP 10(2016)615-616

 903. Podziękowanie za koronację obrazu Matki Bożej Suserskiej, w: ks. Jerzy Czarnota, Dar koronacji obrazu Matki Bożej Suserskiej 2014, Żyrardów 2016, 124-125

 904. Szybsze niż orły jego konie. Stulecie stadniny koni (Iwno, k-ł pw. NMP Szkaplerznej - 23.09.2016), MKAP 11(2016)655-662

 905. Regina Regni Poloniae. Wprowadzenie obrazu Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa do kościoła pw. św. Małgorzaty na Śródce (Katedra Poznańska - 2.10.2016), MKAP 11(2016)663-668

 906. Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy umarli w drodze do Europy (Katedra Poznańska - 2.10.2016), MKAP 11(2016)669-675

 907. Na służbie miłości. Jubileusz wolontariatu i dziękczynienie za kanonizację Matki Teresy z Kalkuty (Katedra Poznańska - 13.10.2016), MKAP 11(2016)676-682

 908. Żeś jak lód stopił grzechy moje. Wielka Pokuta (Jasna Góra - 15.10.2016), MKAP 11(2016)682-691

 909. Każdy człowiek jest drogą Kościoła. Wspomnienie św. Jana Pawła II (Rzym, bazylika św. Pawła za Murami - 22.10.2016), MKAP 11(2016)692-696

 910. To jest pora miłosierdzia. Pielgrzymka narodowa, Eucharystia dla archidiecezji poznańskiej (Rzym, kościół pw. Santo Spirito in Sassia - 24.10.2016), MKAP 11(2016)696-700

 911. Wszystkich Świętych. Orędzie wygłoszone na antenie 1. programu Telewizji Polskiej z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, 31 października 2016 roku, MKAP 12(2016)725-727

 912. Communications rich in values. Przemówienie podczas spotkania biskupów odpowiedzialnych za komunikację społeczną i rzeczników prasowych konferencji episkopatów Europy, Rada Konferencji Episkopatów Europy, CCEE, Glasgow, 17 listopada 2016 roku, MKAP 12(2016)728-730

 913. Kandydat na ołtarze ksStanisław Streich (1902-1938). Modlitwa o beatyfikacje i kanonizacje, Katedra Poznańska, 6 listopada 2016, MKAP 12(2016)731-735

 914. Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, kiedy wchodzą do Twojej świątyni. Otwarcie Świątyni Opatrzności w Warszawie, 11 listopada 2016 roku, MKAP 12(2016)737-742

 915. Przybliżać ludziom miłosierną miłość Chrystusa. Zamknięcie Jubileuszu Miłosierdzia, Katedra Poznańska, 13 listopada 2016 roku, MKAP 12(2016)742-748

 916. Słuchać i wypełniać Słowo Boże. 95-lecie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 1921-2016 (Katedra Poznańska - 20.09.2016), Legionista., Poznań 2016, 8-13

 917. Kościół jest ponad podziałami, PK 1(2017)19-20

 918. List do kapłanów na Adwent, MKAP 1(2017)4-13
 919. Życzenia z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego, MKAP 1(2017)13
 920. Bądźcie gotowi! I niedziela Adwentu, otwarcie kościoła pw. św. Joanny Beretty Molli w Złotnikach, 27 listopada 2016 roku, MKAP 1(2017)15-21
 921. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jubileusz 100-lecia Papieskiej Unii Misyjnej, Jasna Góra, 3 grudnia 2016 roku, MKAP 1(2017)21-29
 922. Otwarcie i poświecenie celi abp. Antoniego Baraniaka. Msza św. w Areszcie Śledczym na Rakowieckiej, Warszawa, 12 grudnia 2016 roku, MKAP 1(2017)29- 34
 923. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego. IV niedziela Adwentu, poświecenie sarkofagu sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, Poznań, kościół pw. św. Jana Kantego, 13 grudnia 2016 roku, MKAP 1(2017)34-40
 924. Ja jestem światłością świata. Betlejemskie Światło Pokoju, fara poznańska, 18 grudnia 2016 roku, MKAP 1(2017)40-44
 925. Javier Echevarria Rodriguez. Msza św za duszę śp. biskupa i prałata Opus Dei Javiera Echevarria Rodrigueza, fara poznańska, 20 grudnia 2016 roku, MKAP 2(2017)76-82
 926. Zwiastuję wam radość wielką. Uroczystość Narodzenia Pańskiego, katedra poznańska, 25 grudnia 2016 roku, MKAP 2(2017)82-89
 927. Porodziłaś Tego, który stworzył Ciebie. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Poznań, kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 1 stycznia 2017 roku, MKAP 2(2017)89-96
 928. Duch mój na Nim spoczął. Niedziela Chrztu Pańskiego, Poznań, kościół pw. Nawiedzenia NMP, 8 stycznia 2017 roku, MKAP 2(2017)97-103
 929. Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. XX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, Poznań, kościół pw. św. Wojciecha, 17 stycznia 2017 roku, MKAP 2(2017)103-111
 930. Amoris officium. Gratulacje dla abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, wygłoszone w dniu jego ingresu do katedry wawelskiej, Kraków, 28 stycznia 2017 roku, MKAP 3(2017)133-136
 931. Wczoraj, dziś i jutro życia konsekrowanego. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, katedra poznańska, 2 lutego 2017 roku, MKAP 3(2017)136-1143
 932. A sami byli dla siebie większym ciężarem niż ciemność. Światowy Dzień Walki z Depresją, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 6 lutego 2017 roku, MKAP 3(2017)143-1151
 933. Wiara wyklucza przemoc. Msza św. za Koptów zabitych w Trypolisie, Poznań, sanktuarium św. Józefa, 15 lutego 2017 roku, MKAP 3(2017)151-157
 934. Nigdy o nic nie prosiłem. PK 13(2017)21-23
 935. Natchniony zwyczaj nas uczy. Kościoły stacyjne w Poznaniu, katedra poznańska, 1 marca 2017 roku, MKAP 4(2017)201-206
 936. Stan ekumenizmu w Europie. Aktualna sytuacja i perspektywy na przyszłość, Paryż, siedziba Francuskiej Konferencji Biskupów, 20 lutego 2017 roku, MKAP 4(2017)207-216
 937. Józefie, synu Dawida. Ogłoszenie nadania sanktuarium Świętego Józefa tytułu bazyliki mniejszej, Poznań, 19 marca 2017 roku, MKAP 4(2017)217-224
 938. Dla pomnożenia duchowego dobra Kościoła i społeczeństwa. 25-lecie powstania diecezji legnickiej, katedra legnicka, 25 marca 2017 roku, MKAP 4(2017)225-234
 939. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy. Niedziela Palmowa, katedra poznańska, 9 kwietnia 2017 roku, MKAP 5(2017)273-279
 940. Kapłanem - na wzór Chrystusa. Msza Krzyżma, Wielki Czwartek, katedra poznańska, 13 kwietnia 2017 roku, 5(2017)279-287
 941. O święta Uczto. Msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Czwartek, katedra poznańska 2017 roku, 5(2017)288-293
 942. I samego siebie wydał za mnie. Wielki Piątek, katedra poznańska, 14 kwietnia 2017 roku, 5(2017)294-300
 943. Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał. Wigilia Paschalna, katedra poznańska, 15/16 kwietnia 2017 roku, 5(2017)301-307
 944. Koronacja wizerunku Matki Bożej Literackiej. List pasterski przed uroczystością koronacji wizerunku Matki Bożej Literackiej w Buku, MKAP 6(2017)335-338

 945. Koncepcja państwa w perspektywie nauczania kard. Ratzingera/Benedykta XVI, MKAP 6(2017)339-341

 946. Królowo naszych serc. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Jasna Góra, 3 maja 2017 roku, MKAP 6(2017)3342-352

 947. Potrzebujemy strażaków. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, połączone z obchodami 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej i 140-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu, katedra poznańska 12 maja 2017 roku,MKAP 6(2017)353-358

 948. Pokuta, Pokuta, Pokuta. 100-lecie objawień fatimskich, Jasna Góra, 13 maja 2017 roku, MKAP 6(2017)359-366

 949. Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, Mnie przyjmuje. Święcenia diakonów i kapłana franciszkańskiego, Poznań, kościół pw. św. Franciszka Serafickiego, 11 maja 2017 rokuMKAP 6(2017)367-373

 950. Smutek wasz zamieni się w radość. Święcenia kapłańskie, katedra poznańska, 25 maja 2017 rokuMKAP 6(2017)373-380

 951. I rozraduje się serce wasze. Zjazd Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie", Śrem, parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa, 26 maja 2017 rokuMKAP 6(2017)381-388

 952. Zstępuje Duch Pocieszyciel. 25-lecie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misio, katedra poznańska, 4 czerwca 2017 rokuMKAP 7(2017)430-435

 953. Najpiękniejszy człowiek swojego pokolenia. 100-lecie śmierci św. Brata Alberta, Kraków-Łagiewniki, 10 czerwca 2017 rokuMKAP 7(2017)436-443

 954. Fatima orędziem nadziei. Stulecie objawień fatimskich w archidiecezji poznańskiej, Owińska, 13 czerwca 2017 rokuMKAP 7(2017)443-454

 955. Aby świat uwierzył. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Poznań, plac katedralny, 15 czerwca 2017 roku, MKAP 7(2017)454-462 

 956. Chrystus jest fundamentem katolickiej szkoły. 10-lecie Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki, Poznań, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, 20 czerwca 2017 roku, MKAP 8(2017)476-485

 957. Jubileusz Komisji Misyjnej. 50-lecie Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, katedra warszawsko-praska, 21 czerwca 2017 roku, MKAP 8(2017)485-492

 958. O wolność, chleb i Boga. 61.rocznica Powstania Poznańskiego, Poznań, kościół ojców dominikanów, 28 czerwca 2017 roku, MKAP 8(2017)493-499

 959. Gościnność. Uroczystość patronalna w sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, XII niedziela zwykła A. Wieleń, 2 lipca 2017 roku, MKAP 8(2017)500-506

 960. Zbyt łatwo godzimy się, by w polskich sporach arbitrem był czynnik zewnętrzny, Do Rzeczy 35/237(2017)54-56

 961. Pastoralne wskazania zwyczajnego synodu o powołaniu i misji rodziny w Kościele współczesnym, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2017, 23-32

 962. List pasterski z okazji 75. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Piątki Poznańskiej, MKAP 9(2017)527-530

 963. Jesteśmy koroną Maryi. Wyjście 83. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, katedra poznańska, 6 lipca 2017 roku, MKAP 9(2017)531-537

 964. Ku szczytom nieba podąża. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Kodeń, 15 sierpnia 2017 roku, MKAP 9(2017)538-545

 965. Wspólnota odkupionych grzeszników. 15. rocznica beatyfikacji siostry Sancji i 80. rocznica wznowienia parafii pw. św. Rocha, Poznań, kościół pw. św. Rocha, 18 sierpnia 2017 roku, MKAP 9(2017)545-552

 966. Wojna i pokój. 78. rocznica wybuchu II wojny światowej. Poznań, kościół ojców karmelitów, 1 września 2017 roku, MKAP 10(2017)576-584

 967. Będziesz świętować ku czci Boga swego. XXII niedziela zwykła „A". Ogólnopolskie Święto Plonów, jasna Góra, 3 września 2017 roku, MKAP 10(2017)584-593

 968. Bądźcie trzeźwi! Warszawa, kościół akademicki pw. św. Józefa, 21 września 2017 roku, MKAP 10(2017)593-598

 969. Nie płacz! Zjazd biblistów, Legnica, 19 września 2017 roku, MKAP 10(2017)599-605

 970. List Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego na 150-lecie „Miesięcznika Kościelnego". MKAP 11(2017)647-648

 971. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara. Ogólnopolskie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, katedra poznańska, 26 września 2017 roku, MKAP 11(2017)677-683

 972. Stulecie płatkarni. XXVII niedziela zwykła A. Poznań, kaplica pw. Dobrego Pasterza u sióstr pasterek od Bożej Opatrzności, 8 października 2017 roku, MKAP 11(2017)684-690

 973. Umrzeć z nadziei. Tydzień modlitw za uchodźców, Poznań, kościół św. Wojciecha, 8 października 2017 roku, MKAP 11(2017)691-696

 974. Modli się we mnie Chrystus. XVI Ekumeniczne Święto Biblii, katedra poznańska, 24 października 2017 roku, MKAP 11(2017)696-704

 975. Deo et patriae. 100-lecie inauguracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. XXVIII niedziela zwykła A, katedra lubelska, 15 października 2017 roku, MKAP 11(2017)705-713

 976. Słowo i czyn. XXVI niedziela zwykła A. Mińsk, 1 października 2017 roku, MKAP 12(2017)734-738

 977. Od konfliktu do komunii. 500. rocznica Reformacji, Poznań, kościół ewangelicki Łaski Bożej, 31 października 2017 roku, MKAP 12(2017)738-741

 978. Amoris officium. Ingres abp. Grzegorza Rysia do katedry łódzkiej, 4 listopada 2017 roku, MKAP 12(2017)741-744

 979. Nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze. Ksiądz Stanisław Streich, kandydat na ołtarze (1902-1938), XXXI niedziela zwykła A, transmisja w TVP Polonia, Luboń, kościół pw. św. Jana Bosko, 5 listopada 2017 roku, MKAP 12(2017)745-753

 980. Z człowieka przez człowieka - dla człowieka. Narodowe Święto Niepodległości, poznańska fara, 11 listopada 2017 roku, MKAP 12(2017)7754-763

 981. Nie miłujmy słowem, ale czynem. I Światowy Dzień Ubogich, Poznań, kościół Najświętszego Zbawiciela, 19 listopada 2017 roku, MKAP 12(2017)764-771

 982. Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o wzajemny szacunek i kulturę w debacie publicznej, MKAP 1(2018)6-7

 983. List pasterski na Adwent Roku Pańskiego 2017. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, MKAP 1(2018)8-12

 984. Życzenia z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego, MKAP 1(2018)13

 985. Orędzie wygłoszone na antenie 1. programu Telewizji Polskiej z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego, 24 grudnia 2017 roku, MKAP 1(2018)14-16

 986. Niech Mi się stanie według twego słowa! 5. rocznica ustanowienia sanktuarium Świętości Życia, Poznań, kościół pw. Zwiastowania Pańskiego, 12 grudnia 2017 roku, MKAP 1(2018)16-23

 987. Ty jesteś Mesjasz. Msza wigilijna, uroczystość Narodzenia pańskiego, katedra poznańska, 25 grudnia 2017 roku, MKAP 1(2018)24-31

 988. Nacjonalizm a patriotyzm. XXI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, 17 stycznia 2018 roku, MKAP 2(2018)80-87

 989. Rok 2017 w Kościele. Niedziela Świętej Rodziny, katedra poznańska, 31 grudnia 2017 roku, MKAP 2(2018)88-94

 990. Pawle, co pierwszy świata zgiełk rzuciłeś, w puszczę uchodząc. Uroczystość św. Pawła pustelnika, III niedziela zwykła B, Wągrowiec, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 21 stycznia 2018 roku, MKAP 2(2018)95-101

 991. Nawracajcie się! List pasterski na Wielki Post Roku Pańskiego 2018, MKAP 3(2018)131-135

 992. Ojciec i nauczyciel młodzieży. Wspomnienie św. Jana Bosko, Ląd, 31 stycznia 2018 roku, MKAP 3(2018)135-143

 993. Duch Święty w życiu konsekrowanym. XXII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, katedra poznańska, 2 lutego 2018 rokuMKAP 3(2018)144-150

 994. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Środa Popielcowa, kolejny początek praktyki „kościołów stacyjnych”, katedra poznańska, 14 lutego 2018 roku, MKAP 3(2018)150-157

 995. Kościół a polityka. Kalisz, sanktuarium św. Józefa, transmisja w telewizji Trwam i Radiu Maryja, 1 marca 2018 roku, MKAP 4(2018)179-189

 996. Zburzcie tę świątynię. III niedziela Wielkiego Postu, I Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych, katedra poznańska, 4 marca 2018 roku, 4(2018)189-195

 997. Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się. Akt zawierzenia archidiecezji poznańskiej Świętemu Józefowi. Poznań, sanktuarium św. Józefa, 18 marca 2018 roku, 4(2018)196-202

 998. Słowo z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Msza św. w katedrze w Vesprém, 24 marca 2018 roku, MKAP 5(2018)244-249

 999. Kapłan sługą wolności człowieka. Święcenia kapłańskie u benedyktynów, Lubiń, 21 marca 2018 roku, MKAP 5(2018)249-257

 1000. Siebie samych ścielmy Chrystusowi. Niedziela Palmowa, katedra poznańska, 25 marca 2018 roku, MKAP 5(2018)258-261

 1001. Chrystus jest jedynym Kapłanem. Msza św. Krzyżma, Wielki Czwartek, katedra poznańska, 29 marca 2018 roku, MKAP 5(2018)261-268

 1002. W krzyżu miłości nauka. Wielki Piątek, katedra poznańska, 20 marca 2018 roku, MKAP 5(2018)269-275

 1003. Surrexit Christus, spes mea. Wigilia Paschalna, katedra poznańska, 31 marca 2018 roku, MKAP 5(2018)275-284

 1004. Chrońmy życie. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Leszno, poświęcenie nowego budynku Domu Dziecka, 9 kwietnia 2018 roku, MKAP 5(2018)285-291

 1005. Aby żadne peryferie nie były pozbawione światła Ewangelii. Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich, Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 14 kwietnia 2018 roku, MKAP 5(2018)292-298

 1006. List do przewodniczącej partii Nowoczesna, MKAP 6(2018)307-309

 1007. Po co nam niepodległość? Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Jasna Góra, 3 maja 2018 roku, KAP 6(2018)310-318

 1008. Demokracja zgodna z zasadami. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, Kraków, Skałka, 13 maja 2018 roku, MKAP 6(2018)318-331

 1009. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Kruszewo, kościół pw. św. Wojciecha, 11 maja 2018 roku, MKAP 6(2018)332-338

 1010. Rola Ducha Świętego w życiu kapłana. Święcenia kapłańskie, katedra poznańska, 26 maja 2018 roku, MKAP 6(2018)338-3344

 1011. Duch Święty jednoczy. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Poznań, plac katedralny, 31 maja 2018 roku, MKAP 7(2018)375-383

 1012. Jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. XI niedziela zwykła B, 800-lecie gminy w Suchym Lesie, Suchy Las, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 17 czerwca 2018 roku, MKAP 7(2018)383-390
 1013. Postulaty dotyczące małżeństwa i rodziny wynikające z adhortacji „Amoris laetitia, Lublin 2018, s. 33-47
 1014. Polonia cepit habere episcopum. Uroczystość św. Jana Chrzciciela.1050-lecie powstania biskupstwa poznańskiego, katedra poznańska, 23 czerwca 2018 roku, MKAP 8(2018)427-432.441- 444
 1015. Salve Regina, Mater Misericordia. 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania. Poznań, kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, 29 czerwca 2018 roku, MKAP 8(2018)455-460
 1016. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! 550-lecie parlamentaryzmu polskiego, katedra warszawska, 13 lipca 2018 roku, MKAP 8(2018)460-469
 1017. Nie mamy nic cenniejszego od dojrzałej wiary. KAI 37(2018)2.9-11
 1018. Powitanie uczestników spotkania CCEE, Bazar Poznański, 13 września 2018 roku, MKEP 9(2018)500-505
 1019. Wiara, uczynki i krzyż. Katedra Poznańska 16 września 2018 roku, MKAP 9(2018)527-533
 1020. List pasterski przed Zebraniem Plenarnym Konferencji Episkopatów Europy w Poznaniu, MKAP 9(2018)541-544
 1021. O Maryjo, w niebo uniesiona. Śluby wieczyste sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, Poznań-Morasko, 15 sierpnia 2018 roku, MKAP 10(2018)563-570
 1022. Kiedy zbieracie plony ziemi. XX niedziela zwykła B. Powiatowe Święto Plonów, Rydzewo 19 sierpnia 2018 roku, MKAP 10(2018)571-577
 1023. Modlić się o pokój. Poświęcenie kaplicy Wieczystej Adoracji. Inauguracja Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój, Niepokalanów, 1 września 2018 roku, MKAP 10(2018)578-586
 1024. Śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca! Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Tulce, 2 września 2018 roku, MKAP 10(2018)587-594
 1025. Propozycja Synodu to poważna zmiana w życiu kapłanów. KAI 46(2018)16-17
 1026. Kardynał August Hlond. Dzień modlitw o kanonizację błogosławionych i beatyfikację świadków wiary pochodzących z archidiecezji poznańskiej, katedra poznańska, 4 listopada 2018 roku, MKAP   11(2018)621-630
 1027. Przedsiębiorstwo wspólnotą. Spotkanie z dyrektorami i kierownikami Volkswagen-Poznań, zakład w Swarzędzu, 8 listopada 2018 roku, MKAP 11(2018)631-635
 1028. Orędzie na stulecie odzyskania niepodległości. Orędzie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wygłoszone przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, wyemitowane w Telewizji Polskiej 10 listopada 2018 roku, MKAP 11(2018)637-639
 1029. Wołanie o odnowę Ojczyzny. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Warszawa, Świątynia Opatrzności Bożej, 11 listopada 2018 roku, MKAP 11(2018)640-647
 1030. List pasterski na Adwent Roku Pańskiego 2018. MKAP 12(2018)669-673
 1031. List do kapłanów przed nawiedzeniem kopii Obrazu Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej, MKAP 12(2018)674-678
 1032. Tym, które rzeczywiście są wdowami. Obrzęd konsekracji wdów. Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, 18 listopada 2018, MKAP 12(2018)679-684
 1033. Chrześcijaństwo przyniosło świadomość wolności. Paryż, katedra Notre-Dame, 3 grudnia 2018 roku, MKAP 12(2018)685-691
 1034. Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo Twe Panie, które wszystko leczy (Mdr 16,12).150-lecie powstania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu, katedra poznańska, 4 grudnia 2018 roku, MKAP 12(2018)692-698
 1035. Schon im Mutterleib heilig, ehe denn geboren. Predigt des Erzbischofs von Posen und Vorsitzenden der polnischen Bischofskonferenz, am Hochfest Maria Empfängniws in der St. Johannes-Basilika zu Berlin, 8. Dezember 2018, MKAP 1(2019)20-26
 1036. Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel. Pasterka, katedra poznańska, 24 grudnia 2018 roku, MKAP 1(2019)26-34
 1037. Dzisiaj rocznica owego dnia chwały, w którym za Polskę krew, życie dawano. Setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, fara poznańska, 27 grudnia 2019 roku, MKAP 1(2019)34-43
 1038. Jak słońce oświeca promieniem szybę. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielka Maryi, Poznań, kościół pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi, 1 stycznia 2019 roku, MKAP 1(2019)43-50
 1039. Nie przychodzę, żeby zatracać. XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, Poznań, kościół pw. Św. Wojciecha, 17 stycznia 2019 roku, MKAP 2(2019)98-104
 1040. Konsekrowani wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla Chrystusa i Kościoła. Dzień życia konsekrowanego, katedra poznańska, 2 lutego 2019 roku, MKAP 3(2019)145-151
 1041. List pasterski na Wielki Post 2019. Po stronie Światła.  MKAP 4(2019)196-200
 1042. List pasterski na rozpoczęcie nawiedzenia Maryi w wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, MKAP 5(2019)221-224
 1043. Męczeństwo. Zakończenie procesu diecezjalnego ks. Stanisława Streicha. Luboń, kościół pw. Św. Jana Bosko, 13 kwietnia 2019 roku, MKAP 5(2019)225-232
 1044. Tryumfalny wjazd Jezusa do świątyni na święto Paschy. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, katedra poznańska, 14 kwietnia 2019 roku, MKAP 5(2019)232-240
 1045. Misterium namaszczenia. Msza Święta Krzyżma. Wielki Czwartek, katedra poznańska, 18 kwietnia 2019 roku, MKAP 5(2019)241-252
 1046. Nasza Pascha. Msza Wieczerzy Pańskiej, katedra poznańska, 18 kwietnia 2019 roku, MKAP 5(2019)252-260
 1047. Za grzechy mojego ludu został zabity. Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej, katedra poznańska, 19 kwietnia 2019 roku, MKAP 5(2019)261-269
 1048. Bóg Go wskrzesił z martwych. Wigilia Paschalna, katedra  poznańska, 21 kwietnia 2019 roku, MKAP 5(2019)270-281
 1049. Tyś wszelki błąd i fałsz rozgromiła. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Jasna Góra, 3 maja 2019 roku, MKAP 6(2019)310-320
 1050. Miejsce poszukiwania prawdy. Stulecie powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, katedra poznańska, 7 maja 2019 roku, MKAP 6(2019)321-332
 1051. Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce, MKAP 7(2019)373-376; Zdyskredytować Boga i obrzydzić Kościół, PK 25(2019)8-9
 1052. Pasterz i Stróż dusz waszych. Sakra biskupia Szymona Stułkowskiego, katedra poznańska, 9 czerwca 2019 roku, MKAP 7(2019)379-386
 1053. Duchowość małżeńska i rodzinna. Spotkanie ruchu Equipes Notre-Dame, Poznań, kościół franciszkanów konwentualnych pw. Św. Antoniego Padewskiego, 19 maja 2019 roku, MKAP                7(2019)387-391
 1054. Franciszkańska miłość i radość. Święcenia kapłana i diakonów franciszkańskich, Poznań, kościół pw. Św. Franciszka Serafickiego, 23 maja 2019 roku, MKAP 7(2019)391-399
 1055. Palić, spalać się miłością. 30-lecie translacji św. Urszuli Ledóchowskiej, Pniewy, 29 maja 2019 roku, MKAP 7(2019)400-409
 1056. Bądźcie dobrymi pasterzami. Święcenia kapłańskie, katedra poznańska, 1 czerwca 2019 roku, MKAP 7(2019)410-416
 1057. Współodpowiedzialni za bycie i działanie Kościoła, za dawanie światu nadziei. XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę, jasna Góra, 8 czerwca 2019 roku, MKAP 8(2019)435-443
 1058. Chrystus jedynym Kapłanem. 15-lecie diecezji świdnickiej, katedra w Świdnicy, 13 czerwca 2019 roku, MKAP 8(2019)443-452
 1059. Ciało Chrystusa i Jego Krew miłość niezniszczalna. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Poznań, plac przed katedrą poznańską, 20 czerwca 2019 roku, MKAP 8(2019)453-460
 1060. Serce serc. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poznań, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana, 28 czerwca 2019 roku, MKAP 8(2019)461-469
 1061. Nauka jest konieczna do poznania, a wiara do czynów i postępowania. Borek Wielkopolski, 2 lipca 2019 roku, MKAP 8(2019)469-477
 1062. Ideologia gender. Wieleń Zaobrzański, 7 lipca 2019 roku, MKAP 8(2019)478-487
 1063. Oświadczenie Przewodniczącego Episkopatu w sprawie LGBT+, MKAP 9(2019)499-500
 1064. Cierpliwa wytrwałość. Stulecie parafii pw. Chrystusa króla w Chojnie, 18 sierpnia 2019 roku, MKAP 9(2019)501-509
 1065. Chrystianizacja wczoraj i dziś. Uroczystość św. Stefana, Budapeszt, plac przed katedrą św. Stefana, 20 sierpnia 2019 roku, MKAP 9(2019)510-519
 1066. Przyszła już pora dokonać żniwa. Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne, Siedlec, 25 sierpnia 2019 roku, MKAP 9(2019)520-530
 1067. Zaraz też wstała i usługiwała im. 25-lecie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, katedra poznańska, 4 września 2019 roku, MKAP 9(2019)530-537
 1068. Twoje narodzenie, Bogarodzico Dziewico. 10-lecie koronacji obrazu NMP, Kotłów, kościół pw. Narodzenia NMP, 7 września 2019 roku, MKAP 9(2019)538-544
 1069. Troska o dobro wspólne. Dwudziestolecie samorządu terytorialnego, Owińska, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, 13 września 2019 roku, MKAP10(2019)589-595
 1070. Duchowość małżeńska. Ogólnopolski Zjazd Animatorów „Spotkań Małżeńskich”, katedra poznańska, 15 września 2019 roku, MKAP10(2019)596-602
 1071. 80. Rocznica mordu katyńskiego i 30-lecie stowarzyszenia „Katyń”. Poświęcenie płaskorzeźby   Matki Bożej Katyńskiej, Poznań, kościół pw. św. Jana Kantego, 20 września 2019 rokuMKAP 11(2019)611-616
 1072. 75-lecie wyzwolenia Flandrii. Msza św. w intencji żyjących, poległych i zmarłych żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, Bruksela, kościół pw. Notre Dame de la Chapelle 29           września 2019 roku,  MKAP 11(2019)617-622
 1073. CCEE w Santiago de Compostela. Nieszpory, homilia Zebranie Plenarne Konferencji     Episkopatów Europy, Santiago de Compostela, 5 października 2019 roku, MKAP 11(2019)622-625
 1074. Stulecie Ordynariatu Polowego. Warszawa, katedra polowa, 8 października 2019 roku, MKAP 11(2019)626-634
 1075. Bóg powierzył mi jakąś pracę, której nie powierzył nikomu innemu. Dziękczynienie za kanonizację Johna Henry’ego Newmana. Poznań, kaplica księży filipinów przy ul. Wieżowej, 18 października 2019 roku, MKAP 11(2019)635-641
 1076. Znaki nadziei. 50- lecie Domu Spokojnej Starości, Laxton Hall, 26 października 2019 roku, MKAP 11(2019)642 - 649
 1077. Uczynki i łaska. 125 lat Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Londyn,  Devonia, 27 października 2019 roku, MKAP 11(2019)650-654
 1078. Matka Trędowatych. Dzień modlitw o beatyfikację świadków wiary i kanonizację błogosławionych z archidiecezji poznańskiej, katedra poznańska, 3 listopada 2019 roku, MKAP 11(2019)655-662
 1079. Papieskie głoszenie miłosierdzia. w: Franciszek nieznany. Papież w oczach bliskich, Włocławek 2019, 15-21
 1080. List pasterski na Adwent Roku Pańskiego 2019, MKAP 12(2019) 668-671
 1081. List do kapłanów na Adwent Roku Pańskiego 2019, MKAP 12(2019)671-676
 1082. Symbol chrześcijańskiego i polskiego ducha. 80-lecie zburzenia pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, Poznań, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana, 9 listopada 2019 roku, MKAP 12(2019)677-682
 1083. Ufność nieszczęśliwych nigdy nie zawiedzie. III Światowy Dzień Ubogich, Poznań, kościół pw. Bożego Ciała, 17 listopada 2019 roku, MKAP 12(2019)682-686
 1084. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Poznań, katedra poznańska, 24 listopada 2019 roku, MKAP 12(2019)687-695
 1085. Chrystus jest dla nas wszystkim! Promocja katechistów, katedra poznańska, 7 grudnia 2019 roku, MKAP 1(2020)34-39
 1086. Oto zwiastuję wam radość wielką. Pasterka, katedra poznańska 25 grudnia 2019 roku, MKAP 1(2020)40-48
 1087. Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować (Wj 20,8). XXIII Dzień Judaizmu, Poznań, kościół św. Wojciecha, 17 stycznia 2020 roku, MKAP 2(2020)77-85
 1088. Owe cuda natury są dziełem samego Twórcy piękna. Stulecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, katedra poznańska, 1 lutego 2020 roku, MKAP 2(2020)86-93
 1089. Serce Kościoła bije rytmem Eucharystii. XXIV Dzień Życia Konsekrowanego, katedra poznańska, 2 lutego 2020 roku, MKAP 2(2020)93-100
 1090. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28). XXVIII Światowy Dzień Chorego, Poznań, Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.             Wiktora Degi, 11 lutego 2020 roku, MKAP 2(2020)101-108